RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ENIAC

Inovarea tehnologică este esenţială pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, reprezentând şi o sursă de competitivitate. Pentru a stimula investiţiile în domeniile esenţiale ale tehnologiei într-un cadru coordonat, s-a lansat un parteneriat public-privat în sectorul nanoelectronicii, sub forma unei iniţiative tehnologice comune, pusă în aplicare de întreprinderea comună ENIAC.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înfiinţare a „întreprinderii comune ENIAC”.

SINTEZĂ

Întreprinderea comună ENIAC (EN) pune în aplicare iniţiativa tehnologică comună (ITC) privind nanoelectronica, în vederea dezvoltării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Acest parteneriat public-privat vizează să sprijine investiţiile în domeniu, ca surse de inovare şi competitivitate. ITC privind nanoelectronica se înscrie, de asemenea, în cadrul Spaţiului european de cercetare (SEC) şi contribuie la cercetare şi dezvoltare (C&D).

Cu sediul la Bruxelles, întreprinderea comună ENIAC este un organism comunitar cu personalitate juridică. Aceasta a fost constituită pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017. Membrii fondatori ai întreprinderii comune ENIAC sunt Comunitatea, Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia, Regatul Unit şi AENEAS, o asociaţie care reprezintă societăţile şi alte organizaţii de C&D din Europa, active în domeniul nanoelectronicii. Întreprinderea comună ENIAC este deschisă aderării unor noi membri. Până în prezent, Austria, Republica Cehă şi Norvegia s-au alăturat şi ele listei membrilor.

Obiective

Întreprinderea comună ENIAC contribuie la punerea în aplicare a celui de al şaptelea program-cadru pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (al 7-lea PCCD) în domeniul nanoelectronicii. De asemenea, ENIAC are ca obiectiv promovarea dezvoltării competenţelor-cheie prin intermediul unei agende de cercetare şi sprijinirea activităţilor acesteia. Întreprinderea comună vizează astfel să încurajeze competitivitatea europeană şi apariţia unor noi pieţe şi a unor noi aplicaţii societale. Se încurajează, de asemenea, participarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor).

În plus, întreprinderea comună vizează să promoveze cooperarea şi coordonarea eforturilor comunitare şi naţionale, publice şi private, pentru a sprijini C&D şi investiţiile: concentrarea eforturilor permite, în special, să se asigure o mai bună exploatare a rezultatelor.

Funcţionare

Organele întreprinderii comune sunt:

  • Consiliul director, format din reprezentanţii membrilor întreprinderii comune ENIAC şi din preşedintele Comitetului pentru industrie şi cercetare. Acesta asigură funcţionarea întreprinderii comune şi supervizează punerea în aplicare a activităţilor sale.
  • directorul executiv. Acesta este numit de Consiliul director pentru o perioadă de trei ani şi este principalul responsabil cu gestiunea curentă a întreprinderii comune, fiind şi reprezentantul legal al acesteia;
  • Consiliul autorităţilor publice: este format din autorităţile publice ale întreprinderii comune ENIAC, care îşi desemnează reprezentanţii şi un delegat-şef. Sarcinile sale includ aprobarea domeniului cererilor de propuneri şi iniţierea acestora, precum şi deciziile privind selecţia şi finanţarea propunerilor selectate;
  • Comitetul pentru industrie şi cercetare, format din cel mult 25 de membri desemnaţi de asociaţia AENEAS. Acesta elaborează, în special, proiectul de plan strategic multianual şi formulează propuneri cu privire la strategia întreprinderii comune.

Resursele ENIAC provin din contribuţiile membrilor şi ale Comunităţii, precum şi din veniturile obţinute de întreprinderea comună ENIAC. Orice entitate juridică care nu este membră poate aduce contribuţii în natură sau în numerar la resursele ENIAC.

Cheltuielile ENIAC constau în:

  • cheltuieli de funcţionare, care sunt suportate de membrii săi. AENEAS contribuie cu până la 20 de milioane EUR sau cu până la 1 % din valoarea costurilor totale ale tuturor proiectelor. Contribuţia Comunităţii nu poate depăşi 10 milioane EUR. Statele membre ale ENIAC aduc o contribuţie în natură;
  • activităţi de C&D. Comunitatea aduce o contribuţie de până la 440 milioane EUR. Contribuţiile financiare ale statelor membre ale ENIAC, reprezentând de cel puţin 1,8 ori valoarea contribuţiei Comunităţii, nu trec prin întreprinderea comună, ci sunt transferate direct organismelor de cercetare şi de dezvoltare participante la proiecte. De asemenea, aceste organisme aduc contribuţii în natură, cu o valoare egală cu cel puţin jumătate din costul total al activităţilor de C&D.

Activităţile de C&D sunt puse în aplicare prin intermediul proiectelor lansate în urma cererilor de propuneri competitive. Proiectele sunt finanţate din contribuţiile financiare ale Comunităţii şi ale statelor membre ale ENIAC, precum şi din contribuţii în natură ale organismelor de C&D participante la proiectele întreprinderii comune ENIAC.

Fiind vorba de o iniţiativă comunitară, întreprinderea comună şi personalul acesteia intră sub incidenţa legislaţiei comunitare. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene are competenţa de a se pronunţa cu privire la orice litigiu între membri şi cu privire la acţiunile formulate împotriva întreprinderii comune ENIAC. Comisia şi Curtea de Conturi efectuează controale ale beneficiarilor finanţării din partea întreprinderii comune.

Context

Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă a pus accentul pe investiţiile în domeniile cunoaşterii şi inovării. În această perspectivă au fost lansate iniţiativele tehnologice comune (ITC-urile), parteneriatele public-privat puse în aplicare de întreprinderile comune, în contextul celui de al 7-lea PCCD. Aceste ITC-uri derivă din activitatea platformelor tehnologice europene instituite în contextul celui de al 6-lea PCCD.

Pe lângă iniţiativa „ENIAC”, sunt planificate alte cinci ITC-uri în sectorul sistemelor informatice integrate (ARTEMIS (EN)), în domeniul medicamentelor inovatoare (IMI), în sectorul aeronauticii şi transportului aerian (CLEAN SKY), în domeniul hidrogenului şi pilelor de combustie (FUEL CELL (EN)), precum şi în domeniul monitorizării globale pentru mediu şi securitate (GMES).

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 72/20087.2.2008-JO L 30 din 4.2.2008
Ultima actualizare: 11.04.2008

Consultaţi şi

  • Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul Direcţiei Generale Societatea Informaţională şi Media din cadrul Comisiei Europene, site dedicat cercetării şi inovării (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii