RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ENIAC

Innowacja technologiczna jest nieodzowna dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz stanowi źródło konkurencyjności. Aby zachęcić do inwestowania w ważnych branżach technologicznych w sposób spójny i usystematyzowany, zainicjowane zostało partnerstwo publiczno-prywatne w branży nanoelektronicznej w postaci wspólnej inicjatywy technologicznej jaką jest wspólne przedsiębiorstwo ENIAC.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC.

STRESZCZENIE

Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (EN) jest odpowiedzialne za wdrażanie wspólnej inicjatywy technologicznej (WIT) w obszarze nanoelektroniki w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. To partnerstwo publiczno-prywatne ma na celu wspieranie inwestycji w branży, która jest źródłem innowacji i konkurencyjności. WIT w obszarze nanoelektroniki wpisuje się także w ramy europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i przyczynia się do badań i rozwoju (B+R).

Wspólne przedsiębiorstwo z siedzibą w Brukseli jest instytucją wspólnotową posiadającą osobowość prawną. Zostało ustanowione na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Członkami założycielami wspólnego przedsiębiorstwa są Wspólnota, Belgia, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Polska, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo i ARTEMISIA – stowarzyszenie reprezentujące przedsiębiorstwa i inne organizacje badawczo-rozwojowe zajmujące się nanoelektroniką. Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC jest otwarte na nowych członków. Obecnie do przedsiębiorstwa dołączyły Austria, Norwegia i Republika Czeska.

Cele

Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC przyczynia się do realizacji siódmego programu ramowego na rzecz działań badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracji (7. PR) w obszarze nanelektroniki. Jego celem jest także sprzyjanie rozwojowi kluczowych kompetencji za pomocą programu badawczego, i wspieranie jego działań. Dzięki temu wzmacnia konkurencyjność i umożliwia powstawanie nowych rynków i zastosowań społecznych. Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest bardzo pożądany.

Wspólne przedsiębiorstwo stara się promować współpracę i koordynację wysiłków wspólnotowych i krajowych, publicznych i prywatnych, aby wspierać sektor B+R i inwestycje: Połączenie wysiłków pozwala zapewnić lepsze wykorzystanie wyników.

Działanie

Organami wspólnego przedsiębiorstwa są:

  • Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele członków wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC oraz przewodniczący Komitetu Przemysłowo-Badawczego. Zapewnia ona działanie przedsiębiorstwa i nadzoruje realizację działań,
  • Dyrektor Wykonawczy. Mianowany przez Radę Zarządzającą na okres trzech lat. Jest głównym odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie wspólnym przedsiębiorstwem i jest jego prawnym przedstawicielem,
  • Rada Władz Publicznych: składa się z władz publicznych wspólnego przedsiębiorstwa, którzy mianują swoich przedstawicieli oraz delegata głównego. Do jej zadań należy m.in. zatwierdzanie zakresu i ogłaszanie zaproszenia do składania wniosków, wybierania i finansowania projektów, które uzyskają wsparcie,
  • Komitet Przemysłowo-Badawczy składa się z nie więcej niż 25 członków mianowanych przez stowarzyszenie AENEAS. Komitet opracowuje projekt wieloletniego planu strategicznego i opracowuje wnioski dotyczące strategii wspólnego przedsiębiorstwa.

Środki finansowe ENIAC pochodzą z wkładów wnoszonych przez członków oraz wpływów wygenerowanych przez samo przedsiębiorstwo ENIAC. Każdy podmiot prawny niebędący członkiem może wnosić do zasobów wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC wkłady rzeczowe lub pieniężne.

Koszty ENIAC to:

  • koszty bieżące pokrywane przez jego członków. AENEAS wnosi także wkład finansowy do kwoty 20 mln euro lub maksymalnie do wysokości 1% sumy całkowitych kosztów wszystkich projektów. Wkład finansowy Wspólnoty nie może przekroczyć 10 mln euro. Państwa członkowskie ENIAC wnoszą wkłady rzeczowe,
  • działania badawczo-rozwojowe. Wspólnota wnosi maksymalny wkład do wysokości 440 mln euro. Wkłady finansowe państw członkowskich ENIAC w kwocie o łącznej wysokości przynajmniej 1,8 razy większej od wkładu finansowego Wspólnoty nie przechodzą przez wspólne przedsiębiorstwo, ale są bezpośrednio przekazywane instytucjom badawczo-rozwojowym uczestniczącym w projektach. Ponadto instytucje te wnoszą do projektów wkłady rzeczowe, a ich wartość jest równa co najmniej połowie łącznych kosztów działań badawczo-rozwojowych.

Działania badawczo-rozwojowe prowadzone za pomocą projektów uruchomionych w wyniku otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Te projekty są finansowane przez wkłady finansowe zarówno Wspólnoty, jak i państw członkowskich, a także przez wkłady rzeczowe organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach wspólnego przedsiębiorstwa.

Ponieważ jest to inicjatywa wspólnotowa, wspólne przedsiębiorstwo, jak i jego pracownicy, podlegają przepisom wspólnotowym. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich posiada kompetencje w zakresie orzekania w sprawach wszelkich sporów pomiędzy członkami czy w sprawach wniesionych przeciwko wspólnemu przedsiębiorstwu ENIAC. Komisja lub Trybunał Obrachunkowy przeprowadzają kontrole na miejscu u podmiotów otrzymujących środki finansowe od wspólnego przedsiębiorstwa.

Kontekst

W programie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zawartym w strategii lizbońskiej podkreśla się potrzebę inwestowania w branże związane z wiedzą i innowacjami. Z tego powodu WIT, partnerstwo publiczno-prywatne realizowane przez wspólne przedsiębiorstwa są inicjowane w ramach 7. PR. Te WIT są wynikiem prac europejskich platform technologicznych powstałych w ramach 6. PR.

Wraz z inicjatywą ENIAC zaplanowano pięć kolejnych WIT w branżach wbudowanych systemów informatycznych (ARTEMIS (EN)), innowacyjnych leków (ILI), aeronautyki i transportu powietrznego (Clean Sky), technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Fuel Cell (EN)) oraz globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES).

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 72/20087.2.2008-Dz.U. L 30 z 4.2.2008
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2008

Zobacz także

  • Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów poświęconej badaniom i innowacji
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony