RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ENIAC

Η τεχνολογική καινοτομία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και αποτελεί πηγή ανταγωνιστικότητας. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε βασικούς τομείς της τεχνολογίας σε ένα συντονισμένο πλαίσιο, καθιερώνεται μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της νανοηλεκτρονικής με τη μορφή κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας, υλοποιούμενης από την κοινή επιχείρηση ENIAC.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC.

ΣΥΝΟΨΗ

Η κοινή επιχείρηση ENIAC (EN) υλοποιεί την κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) για τη νανοηλεκτρονική με την προοπτική της ανάπτυξης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σκοπό έχει να στηρίξει τις επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο, που αποτελούν πηγές καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Η ΚΤΠ για τη νανοηλεκτρονική εντάσσεται έτσι κι αυτή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και συμβάλλει στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α).

Με έδρα τις Βρυξέλλες, η κοινή επιχείρηση είναι ένα κοινοτικό όργανο που έχει νομική προσωπικότητα. Συστήνεται για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Κοινότητα, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ένωση AENEAS, που εκπροσωπεί εταιρείες και άλλους οργανισμούς Ε&Α, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νανοηλεκτρονικής. Η κοινή επιχείρηση ENIAC είναι ανοιχτή στην προσχώρηση νέων μελών. Μέχρι σήμερα, η Αυστρία, η Τσεχία και η Νορβηγία έχουν προστεθεί στον κατάλογο των μελών.

Στόχοι

Η κοινή επιχείρηση ENIAC συμβάλλει στην υλοποίηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (7ο ΠΠ ΕΤΑ) στον τομέα της νανοηλεκτρονικής. Συγκεκριμένα, έχει στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων μέσω ενός προγράμματος έρευνας και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Αποσκοπεί, ακόμα, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας καθώς και της εμφάνισης νέων αγορών και εφαρμογών της κοινωνίας. Ενθαρρύνει, επίσης, τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Επιπλέον, η κοινή επιχείρηση αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και τον συντονισμό των κοινοτικών και εθνικών προσπαθειών, δημόσιων και ιδιωτικών, με στόχο τη στήριξη της Ε&Α και των επενδύσεων: η συγκέντρωση των προσπαθειών διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Λειτουργία

Τα όργανα της κοινής επιχείρησης είναι τα εξής:

  • το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των μελών της κοινής επιχείρησης ENIAC και από τον πρόεδρο της επιτροπής βιομηχανίας και έρευνας. Διασφαλίζει τη λειτουργία της επιχείρησης και εποπτεύει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της·
  • ο εκτελεστικός διευθυντής. Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για περίοδο τριών ετών, είναι ο κύριος εκτελεστικός υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση της κοινής επιχείρησης και ο και νόμιμος εκπρόσωπός της·
  • το συμβούλιο των δημόσιων αρχών: αποτελείται από εκπροσώπους των δημόσιων αρχών της κοινής επιχείρησης, οι οποίες ορίζουν τους εκπροσώπους τους και τον επικεφαλής. Αποστολή του συμβουλίου είναι, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει το πεδίο και τη δρομολόγηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, και να αποφασίζει σχετικά με την επιλογή και τη χρηματοδότηση των επιλεγμένων προτάσεων·
  • η επιτροπή βιομηχανίας και έρευνας, που αποτελείται από 25 μέλη κατ’ανώτατο όριο, διορισμένα από την ένωση AENEAS. Καταρτίζει, κυρίως, το σχέδιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού και διατυπώνει προτάσεις για τη στρατηγική της κοινής επιχείρησης.

Οι πόροι της ENIAC προέρχονται από τις συνεισφορές των μελών και της Κοινότητας, καθώς και από τα έσοδα που αποφέρει η ίδια η ENIAC. Κάθε νομική οντότητα που δεν είναι μέλος μπορεί να συνεισφέρει, σε είδος ή σε χρήμα, στους πόρους της ENIAC.

Τα έξοδα λειτουργίας της ENIAC συνίστανται:

  • σε έξοδα λειτουργίας, τα οποία αναλαμβάνουν τα μέλη της. Ο AENEAS επίσης συνεισφέρει, χωρίς να υπερβαίνει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ ή το ποσοστό του 1 % κατ’ανώτατο όριο της συνολικής δαπάνης όλων των έργων. Η συνεισφορά της Κοινότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 10 εκατ. ευρώ. Τα κράτη μέλη της ENIAC καταβάλλουν συνεισφορές σε είδος·
  • σε δραστηριότητες Ε&Α. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των 440 εκατ. ευρώ. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών της ENIAC, που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 1,8 φορές τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, καταβάλλονται απευθείας στους οργανισμούς Ε&Α που συμμετέχουν σε έργα και όχι με τη μεσολάβηση της κοινής επιχείρησης. Εξάλλου, οι οργανισμοί αυτοί καταβάλλουν συνεισφορές σε είδος, των οποίων η αξία είναι ίση τουλάχιστον με το ήμισυ της συνολικής δαπάνης των δραστηριοτήτων Ε&Α.

Οι δραστηριότητες Ε&Α υλοποιούνται μέσω έργων τα οποία δρομολογούνται έπειτα από προκηρύξεις σχετικών διαγωνισμών. Αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από τις οικονομικές συνεισφορές της Κοινότητας και των κρατών μελών που συμμετέχουν, καθώς και από τις σε είδος συνεισφορές των οργανισμών Ε&Α που συμμετέχουν σε έργα της κοινής επιχείρησης.

Δεδομένου ότι πρόκειται για κοινοτική πρωτοβουλία, στην κοινή επιχείρηση και το προσωπικό της εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία. Το Δικαστήριο των ΕΚ είναι κυρίως αρμόδιο να αποφαίνεται επί οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μελών και επί προσφυγών που ασκούνται κατά της κοινής επιχείρησης ENIAC. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγουν ελέγχους μεταξύ των αποδεκτών της χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης.

Πλαίσιο

Το θεματολόγιο της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργούνται βάσει του 7ου ΠΠ ΕΤΑ συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, υπό μορφή ΚΤΠ, που εκτελούνται από κοινές επιχειρήσεις. Οι εν λόγω ΚΤΠ απορρέουν από τις εργασίες στις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, οι οποίες καθιερώθηκαν με το 6ο ΠΠ ΕΤΑ.

Παράλληλα με την πρωτοβουλία «ENIAC», προβλέπονται πέντε επιπλέον ανάλογες πρωτοβουλίες στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων υπολογιστών (ARTEMIS) (EN), των καινοτόμων φαρμάκων (IMI), της αεροναυτικής και των αερομεταφορών (CLEAN SKY), του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου (FUEL CELL) (EN) και της παγκόσμιας επιτήρησης για το περιβάλλον και την ασφάλεια (GMES).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στο δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 72/2008

7.2.2008

-

ΕΕ L 30 της 4.2.2008

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.04.2008

βλέπε και

  • Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης "Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι αφιερωμένος στην έρευνα και την καινοτομία (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας