RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ENIAC

Teknologisk innovation er vigtig for vækst og beskæftigelse og styrker konkurrenceevnen. Med henblik på at stimulere investeringer i de væsentlige teknologiske områder inden for en koordineret ramme etableres der et offentligt-privat partnerskab inden for den nanoelektroniske sektor i form af et fælles teknologiinitiativ, der gennemføres af fællesforetagendet ENIAC.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC.

RESUMÉ

Fællesforetagendet ENIAC (EN) gennemfører det fælles teknologiinitiativ (FTI) for nanoelektronik med henblik på udvikling af informations- og kommunikationsteknologier. Dette offentligt-private partnerskab har til formål at understøtte investeringer inden for dette område, der kan skabe innovation og konkurrenceevne. FTI for nanoelektronik ligger således inden for rammerne af det europæiske forskningsrum og bidrager til forskning og udvikling (FoU).

Fællesforetagendet har hjemsted i Bruxelles og er et fællesskabsorgan med status af juridisk person. Det er oprettet for en periode frem til den 31. december 2017. De stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Fællesskabet, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Sverige, Det Forenede Kongerige samt sammenslutningen AENEAS, der repræsenterer virksomheder og FoU-organer, der er aktive inden for nanoelektronik. Fællesforetagendet ENIAC er åbent for optagelse af nye medlemmer. Indtil videre er Østrig, Den Tjekkiske Republik og Norge kommet med på medlemslisten.

Formål

Fællesforetagendet ENIAC bidrager til gennemførelsen af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (7e FTURP) (EN) inden for nanoelektronik. Det skal navnlig fremme udviklingen af væsentlige kompetencer gennem et forskningsprogram og støtte dettes aktiviteter. Det skal således fremme den europæiske konkurrenceevne samt udviklingen af nye markeder og nye anvendelser i samfundet. Små og mellemstore virksomheder (SMV) tilskyndes ligeledes til at deltage.

Desuden skal fællesforetagendet fremme samarbejdet og koordineringen af den offentlige og private indsats på fællesskabsplan og på nationalt plan for at fremme FoU og investeringerne: Ved at koncentrere indsatsen kan man navnlig sikre en bedre udnyttelse af resultaterne.

Funktion

Fællesforetagendet består af følgende organer:

  • Bestyrelsen: består af repræsentanter for fællesforetagendet ENIAC’s medlemmer samt formanden for erhvervs- og forskningsudvalget. Bestyrelsen varetager foretagendets drift og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter
  • den administrerende direktør: udnævnes af bestyrelsen for en periode på tre år og er hovedansvarlig for den daglige ledelse samt den retlige repræsentant for fællesforetagendet
  • repræsentantskabet for de offentlige myndigheder: består af fællesforetagendets offentlige myndigheder, som udpeger deres repræsentanter og deres hoveddelegerede. Det skal blandt andet godkende rækkevidden og offentliggørelsen af forslagsindkaldelser og træffe beslutning om udvælgelse og finansiering af de udvalgte forslag
  • erhvervs- og forskningsudvalget består af højst 25 medlemmer, der udnævnes af sammenslutningen AENEAS. Det udarbejder navnlig den flerårige strategiplan og fremsætter forslag vedrørende fællesforetagendets strategi.

ENIAC's ressourcer består af bidrag fra medlemmerne og fra Fællesskabet samt af indtægter, som ENIAC selv genererer. Enhver juridisk enhed, der ikke er medlem, kan yde naturaliebidrag eller kontante bidrag til ENIAC's ressourcer.

ENIAC's udgifter består af:

  • driftsudgifter, som afholdes af medlemmerne. AENEAS bidrager ligeledes op til et loft på 20 mio. EUR eller højst 1 % af de samlede udgifter til alle projekterne. Fællesskabets bidrag må ikke overstige 10 mio. EUR. ENIAC's medlemsstater kan yde bidrag i form af naturalier
  • FoU-aktiviteter. Fællesskabet yder et maksimalt bidrag på 440 mio. EUR. De økonomiske bidrag fra ENIAC's medlemsstater udgør mindst 1,8 gange Fællesskabets bidrag og går ikke gennem fællesforetagendet, men udbetales direkte til de forsknings- og udviklingsorganer, der deltager i projekterne. Disse organer yder desuden naturaliebidrag til en værdi, der mindst svarer til halvdelen af de samlede FoU-udgifter.

FoU-aktiviteterne gennemføres i form af projekter, der iværksættes efter indkaldelse af konkurrerende forslag. Disse projekter finansieres gennem økonomiske bidrag fra Fællesskabet og de deltagende medlemsstater samt gennem naturaliebidrag fra forsknings- og udviklingsorganer, der deltager i fællesforetagendets projekter.

Eftersom fællesforetagendet er et fællesskabsinitiativ finder fællesskabslovgivningen anvendelse, også på dets personale. De Europæiske Fællesskabers Domstol er kompetent til at pådømme enhver tvist mellem medlemmerne og ved sagsanlæg mod fællesforetagendet ENIAC. Kommissionen og Revisionsretten foretager kontroller hos modtagerne af finansiering fra fællesforetagendet.

Baggrund

I Lissabonprogrammet for vækst og beskæftigelse lagde man vægt på investeringer i viden og innovation. I den forbindelse har man etableret FTI'er, offentligt-private partnerskaber, der gennemføres af fællesforetagender, inden for rammerne af syvende FTURP. Disse FTI'er er resultatet af arbejdet inden for de europæiske teknologiplatforme, der blev indført under sjette FTURP (EN) .

Med ENIAC-initiativet planlægges der yderligere fem FTI'er inden for indlejrede it-systemer (ARTEMIS), innovative lægemidler, luftfart og flytrafik (CLEAN SKY), brint og brændselsceller (FUEL CELL) (EN) og global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES).

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 72/20087.2.2008-EUT L 30 af 4.2.2008
Seneste ajourføring: 11.04.2008

Se endvidere

  • Yderligere oplysninger på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Informationssamfundet og Medier vedrørende forskning og innovation (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top