RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ENIAC

Technologické inovace jsou nezbytné pro růst a zaměstnanost a jako zdroj konkurenceschopnosti. S cílem koordinovaně podporovat investice v zásadních oblastech technologií bylo zahájeno partnerství veřejného a soukromého sektoru v odvětví nanoelektroniky formou společné technologické iniciativy, prováděné prostřednictvím společného podniku ENIAC.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC

PŘEHLED

Společný podnik ENIAC (EN) provádí společnou technologickou iniciativu (JIT) pro nanoelektroniku s ohledem na rozvoj informačních a komunikačních technologií. Toto partnerství veřejného a soukromého sektoru hodlá podporovat investice do této oblasti, zdrojů inovací a konkurenceschopnosti. JIT pro nanoelektroniku také spadá do rámce Evropského výzkumného prostoru (ERA) a přispívá k výzkumu a vývoji.

Společný podnik má sídlo v Bruselu a je orgánem Společenství s právní subjektivitou. Byl založen na období do 31. prosince 2017. Zakládajícími členy společného podniku jsou Evropské společenství, Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Spojené království a Švédsko a sdružení AENEAS, jednající jako zástupce společností a jiných subjektů činných v oblasti výzkumu a vývoje působících v oblasti nanoelektroniky v Evropě. Společný podnik ENIAC je otevřen vstupu nových členů. K dnešnímu dni se připojily ještě Rakousko, Česká republika a Norsko.

Cíle

Společný podnik ENIAC přispívá k provádění sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (RP7) v oblasti nanoelektroniky. Jeho cílem je zejména podpora činností nezbytných k provádění programu výzkumu pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti nanoelektroniky. Také chce posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací. Dále podporuje účast malých a středních podniků (MSP).

Navíc společný podnik podporuje spolupráci a koordinaci společného úsilí na úrovni Společenství, členských států, veřejného i soukromého sektoru na zvyšování celkových investic do výzkumu a vývoje – soustředěné úsilí totiž pomáhá zajistit lepší využití výsledků.

Provoz

Orgány společného podniku:

  • správní rada složená ze zástupců členů společného podniku ENIAC a předsedy výboru pro průmysl a výzkum. Zajišťuje provoz podniku a dohlíží na jeho činnost;
  • výkonný ředitel. Je jmenován správní radou na tři roky, je nejvyšším výkonným představitelem odpovědným za každodenní řízení a je právním zástupcem společného podniku;
  • rada správních orgánů: skládá se ze správních orgánů společného podniku, kteří jmenují své zástupce a hlavního zástupce. Jejím úkolem je mimo jiné schvalovat rozsah a vydávání výzev k předkládání návrhů a schvalovat výběr návrhů projektů, které mají být financovány z veřejných zdrojů;
  • výbor pro průmysl a výzkum, který se skládá maximálně z dvaceti pěti členů jmenovaných sdružením AENEAS. Vypracovává návrh víceletého strategického plánu a formuluje návrhy ohledně strategie společného podniku.

Zdroje společného podniku ENIAC jsou tvořeny příspěvky členů a Společenství a příjmy samotného společného podniku ENIAC. Každý právní subjekt, který není členem, může poskytnout věcné nebo peněžní příspěvky do zdrojů společného podniku ENIAC.

Výdaje společného podniku ENIAC:

  • provozní výdaje nesou jeho členové. Přispívá na ně také AENEAS částkou ve výši do dvaceti milionů EUR nebo do 1 % součtu celkových výdajů na všechny projekty. Příspěvek Společenství nesmí přesáhnout částku 10 milionů EUR. Členské státy ENIAC se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky;
  • činnosti výzkumu a vývoje. Společenství na ně přispívá maximálně do výše 440 milionů EUR. Finanční příspěvky členských států ENIAC, které se celkem rovnají alespoň 1,8 násobku finančního příspěvku Společenství, neprocházejí přes společný podnik, ale poskytují se přímo subjektům výzkumu a vývoje účastnícím se projektů. Tyto subjekty nadto vkládají věcné příspěvky, jejichž hodnota odpovídá nejméně polovině celkových nákladů na výzkum a vývoj.

Činnosti výzkumu a vývoje se realizují prostřednictvím projektů navazujících na otevřené a soutěž umožňující výzvy k předkládání návrhů. Projekty jsou financovány prostřednictvím finančního příspěvku Společenství i členských států, jakož i prostřednictvím věcných příspěvků organizací pro výzkum a vývoj, které se účastní projektů společného podniku.

Jelikož je společný podnik iniciativou Společenství, vztahují se na něj i na jeho zaměstnance právní předpisy Společenství. V případě řešení sporů vyplývajících z činnosti společného podniku ENIAC by pravomoc rozhodovat měl mít Soudní dvůr Evropských společenství. Kontroly u příjemců finančních prostředků společného podniku provádí Komise nebo Účetní dvůr.

Kontext

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje potřebu vytvořit příznivé podmínky pro investice do znalostí a inovací. Z tohoto titulu byly v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj vytvořeny společným podnikem společné technologické iniciativy a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tyto společné technologické iniciativy jsou výsledkem práce evropských technologických platforem, založených již v rámci šestého rámcového programu.

Spolu s iniciativou „ENIAC“ se plánuje pět dalších společných technologických iniciativ v oblasti vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS (EN)), inovativních léčiv (IMI), v oblasti letectví a letecké dopravy (CLEAN SKY), vodíku a palivových článků (FUEL CELL (EN)) a Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 72/20087. 2. 2008-Úř. věst. L 30 ze dne 4. 2. 2008
Poslední aktualizace: 11.04.2008

Viz také

  • Další informace naleznete na stránce Generálního ředitelství Informační společnost a média Evropské komise věnované výzkumu a inovacím (DE) (EN) (FR).
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky