RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska Tekniska Institutet (EIT)

Förordningen markerar inrättandet av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Däri beskrivs dess uppdrag samt organisatioriska, rättsliga och budgetära aspekter av EIT.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättandet av Europeiska institutet för innovation och teknik.

SAMMANFATTNING

I och med inrättandet av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), avslutade Europeiska unionen (EU) ännu en etapp på vägen mot kunskapsekonomin.

Mer konkret, möjliggör inrättandet av EIT att:

 • eliminera fragmenteringen av den europeiska kunskapssektorn;
 • skapa nya referensmodeller grundade på kvalitet;
 • integrera en ekonomisk och innovativ dimension i forskning och utbildning;
 • fylla innovationsgapet *.

Med andra ord, ska EIT göra det möjligt att koppla ihop de tre delarna i kunskapstriangeln (utbildning, forskning och innovation) genom att dra till sig de bästa aktörerna och talangerna och genom att utveckla sina många nätverk.

Mål och uppgifter

EIT är en organisation för utbildning (högre utbildning), forskning och innovation. Det kommer särskilt att ägna sig åt att få de tre delarna i kunskapstriangeln att konvergera mot samma mål: kunskapsekonomins och den europeiska konkurrenskraftens tillväxt genom att förstärka EU:s och medlemsstaternas innovationskapacitet.

EIT är strukturerat för att integrera dessa tre sektorer, och kommer att fungera som nav för kvaliteten. Dett uppgift kommer särskilt att vara:

 • identifiera prioriteringsområden;
 • arbeta för att sprida god praxis för integrering av kunskapstriangeln;
 • bli ett organ i världsklass för högsta kvalitet;
 • skapa en medvetenhet hos potentiella partnerorganisationer *;
 • sörja för komplementaritet och synergi mellan sina egna aktiviteter och andra gemenskapsprogram;
 • välja, utse och koordinera kunskaps och innovationsgrupper (KI-grupper, se nedan) inom prioriterade områden;
 • anskaffa nödvändiga medel från offentliga och privata källor och förvalta dessa;
 • främja erkännandet av utbildningsbevis mellan EIT och medlemsstaterna.

EIT kan, för övrigt, initiera skapandet av en stiftelse (”EIT-stiftelsen”) för att främja och stödja sina aktiviteter.

Funktionssätt

EIT betraktas som ett självständigt organ. Denna egenskap speglas i dess styre, i dess processer för urval, övervakning och utvärdering, liksom i dess finansiering.

EIT ska agera i samstämmighet med andra åtgärder, politikområden och initiativ som framförs på gemenskapsnivå, nationell och mellanstatlig nivå inom dess olika åtgärdsområden

Struktur och styre

När det gäller struktur och styre, ser IET ut som följer:

 • en styrelse;
 • ett verkställande utskott;
 • en direktör;
 • en funktion för internrevision;
 • KI-grupperna, integrerade partnerskap (kan komma från tredjeländer), bestående av gruper som samlas av universitet, forskningsorganisationer och industrin.

Styrelsen ska utgöras av framstående medlemmar från högre utbildning, den vetenskapliga världen eller näringslivet. Dess huvudsakliga uppgifter är:

 • att styra EIT:s verksamhet;
 • att välja, utse och utvärdera KI-grupperna;
 • att avgöra EIT:s strategiska prioriteringar och huvudsakliga tematiska verksamhetsområden.

Det verkställande utskottet övervakar EIT:s löpande verksamhet och fattar beslut mellan varje styrelsemöte.

Direktören ansvarar inför styrelsen för EIT:s administrativa och ekonomiska förvaltning, för vilken han är rättslig företrädare.

Utskottet för internrevision ger råd åt styrelsen och åt direktören om frågor som rör den ekonomiska och administrativa förvaltningen och kontrollstrukturerna inom EIT, de ekonomiska banden med KI-grupperna eller i andra frågor när styrelsen begär det.

KI-gruppernasroll är huvudsakligen att:

 • verkställa innovationsverksamhet och investeringar med ett mervärde för forskning, utbildning inom tvärvetenskapliga områden, verksamheter vars spridning de stimulerar och utnyttjandet av resultat;
 • bedriva spetsforskning inom områden av högt socioekonomiskt intresse för gemenskapen och som uppvisar en verklig innovationspotential;
 • organisera utbildningsverksamhet;
 • sprida god praxis om styre och samarbete.

Dessa grupper ska utgöras av avdelningar och partnerlag som kommer från universitet, från forskningscentra och från näringslivet. De kommer att dela olika typer av resurser, som infrastruktur, personal och offentliga och privata medel. De ska använda dessa medel för att skapa en kritisk massa på hög nivå och dela sin kompetens som rör utbildning, forskning och innovation inom sitt eget område. Även om de fysiska resurserna är geografiskt spridda, kommer varje grupp att fungera som en integrerad helhet. De sa dessutom vara självständiga och ha en maximal flexibilitet i sin interna organisation liksom när det gäller förvaltningen av resurser. Dessa grupper väljs av EIT genom ett konkurrensutsatt förfarande och ansvarar inför EIT. Utöver ett enkelt samarbete, tillhandahåller de resurser (infrastruktur, personal, utrustning) till EIT.

Valet av en KI-grupp beror på flera kriterier som berör både dess tekniska potential och potential för innovation, dess finansiering liksom egenskaper som rör förvaltning och funktion.

Dessutom, fastställer texten också möjligheten för kommissionen att utnämna observatörer. Dessa deltar då EIT:s tre kommittéer har möten.

Mer information om EIT-organen finns i bilagan till denna förordning.

Utbildningsbevis

För att samtidigt förstärka ”varumärket EIT” och institutets identitet, synlighet och anseende, uppmuntras de högre utbildningsinstitut som deltar särskilt att utfärda gemensamma eller multipla utbildningsbevis som speglar KI-gruppernas integrerade karaktär.

I enlighet med artiklarna 149 och 150 i EU-fördraget, ska medlemsstaterna i synnerhet förenkla erkännandet av utbildningsbevis inom EIT.

Stadgar

EIT är, såsom gemenskapsorgan, en juridisk person och har de privilegier och immuniteter som gäller för Europeiska gemenskaperna.

EIT ska ensamt ansvara för fullgörandet av sina skyldigheter. Den domstol som är behörig att avgöra alla tvister är Europeiska gemenskapernas domstol.

Säte

I enlighet med beslut 2008/634/EG, är EIT:s säte i Budapest.

Finansiella aspekter

EIT:s resurser består av:

 • EU:s bidrag till budgeten;
 • obligatoriska eller frivilliga bidrag från deltagande medlemsstater, tredjeländer eller deras nationella myndigheter;
 • bidrag från företag eller privata organisationer;
 • testamentsgåvor, donationer och bidrag från individer, institutioner, stiftelser, eller andra nationella organ;
 • inkomster från EIT;
 • inkomster från KI-gruppernas egna verksamhet (royalties);
 • bidrag från institutioner eller internationella organ;
 • inkomster från EIT:s verksamhet, produkter eller kapital;
 • lån och bidrag från Europeiska investeringsbanken.

Institutets första budget för periden från 1 januari 2008 till 31 december 2013 uppgår till 308,7 miljoner euro.

Institutets utgifter består av kostnader för personal, administration, infrastruktur och funktion.

Allmänna aspekter

EIT utövar sin verksamhet självständigt och koherent i samstämmighet med andra åtgärder, politiska riktlinjer, initiativ och instrument som verkställs på olika maktnivåer.

EIT handlar med respekt för principerna om immateriella rättigheter och insyn.

EIT ska anta ett treårigt arbetsprogram, som grundar sig på ett strategiskt innovationsprogram (SIP) *, och upprepar dess huvudsakliga initiativ och prioriteringar liksom en uppskattning av behoven av och källorna till finansiering. Varje år antar det också en utvärderingsrapport. Dessa två dokument ska göras offentliga.

EIT ska vara föremål för kontinuerlig övervakning och regelbundna oberoende utvärderingar.

Till sist, senast juni 2011 och vart 5 år efter det att en ny budgetram trätt i kraft ska kommissionen publicera en rapport som utvärderar EIT.

Bakgrund

Under de senaste åren har flera iniativ tagits, lika mycket av Europeiska unionen (EU) som av medlemsstaterna, inom området för utbildning, forskning ochinnovation, för att förbättra deras relationer men också för att stärka deras bidrag till den ekonomiska tillväxten, till sysselsättningen och den sociala sammanhållningen, utan någon riktig framgång.

Kommissionen har allt sedan dess föreslagit, i sin rapport från våren 2005, skapandet av ett ”Europeiskt institut för teknik”, som signfikant bidrag till tilllväxten och den europeiska konkurrensen.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Innovation: den process - inbegripet dess resultat - genom vilken nya idéer tillgodoser samhällelig eller ekonomisk efterfrågan och ger upphov till nya varor, tjänster eller företags- och organisationsmodeller som framgångsrikt introduceras på en befinlig marknad eller som kan skapa nya marknader.
 • Partnerorganisation: en organisation som ingår i en KI-grupp, särskilt högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, offentliga eller privata företag finansinstitut, regionala och lokala myndigheter samt stiftelser.
 • Strategiskt innovationsprogram (SIP): ett policydokument som, för en sjuårsperiod, redovisar EIT:s prioriteringsområden för framtida initiativ, inklusive en översikt över planerad högre utbildnings-, forsknings-, och innovationsverksamhet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 294/200829.4.2008-EUT L 97, 9.4.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Beslut 2008/634/EG antaget i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 juni 2008 om plats för sätet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)[EUT L 206, 2.8.2008].

Meddelande från kommissionen till Europeiska Rådet av den 8 juni 2006 "Europeiska tekniska institutet: nästa steg mot inrättandet" [KOM(2006) 276 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till Rådet av den 22 februari 2006 ”Ett genomföra det förnyade partnerskapet för tillväxt och sysselsättning - Ett europeiskt flaggskepp för kunskap: Europeiska tekniska institutet” [KOM(2006) 77 slutlig - ej offentliggjort i EUT].
Dessa två kommunikationer avser huvudsakligen att förkroppsliga den idé om ett Europeiskt institut för teknik (EIT) som lanserades 2005 av Europeiska kommissionen. De beskriver tillvägagångssättet för att verkställa det och det sätt på vilket det skulle kunna fungera i termer av struktur och finansiering. Tonvikten ligger på de olika fördelar som ett sådant initiativ kunde medföra, lika mycket åt olika mottagare som för ”Kunskapseuropa” i sin helhet.

Senast ändrat den 29.09.2008

Se även

 • Ytterligare information på EIT:s hemsida (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början