RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT)

Prezentul regulament marchează înfiinţarea Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT). Regulamentul descrie misiunea şi aspectele organizatorice, juridice şi bugetare ale EIT.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 de înfiinţare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie.

SINTEZĂ

Odată cu înfiinţarea Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT), Uniunea Europeană (UE) a mai făcut un pas înainte către o economie a cunoaşterii.

Mai concret, înfiinţarea EIT trebuie să permită:

 • combaterea fragmentării sectorului european al cunoaşterii;
 • crearea unor noi modele de referinţă bazate pe criteriul excelenţei;
 • integrarea dimensiunii economice şi inovatoare în cercetare şi educaţie;
 • reducerea decalajului în materie de inovare *.

Altfel spus, EIT trebuie să facă posibilă combinarea celor trei elemente ale triunghiului cunoaşterii (educaţia, cercetarea şi inovarea), atrăgând cei mai buni actori şi cele mai bune talente şi dezvoltând numeroasele sale reţele.

Obiectiv şi misiuni

EIT este un organism dedicat educaţiei (învăţământului superior), cercetării şi inovării. El va urmări în primul rând să asigure că cele trei elemente ale triunghiului cunoaşterii converg spre unul şi acelaşi obiectiv: impulsionarea creşterii economice şi a competitivităţii europene prin întărirea capacităţilor de inovare ale UE şi ale statelor membre.

Structurat în aşa fel încât să integreze aceste trei sectoare, el va servi drept pol de excelenţă. Institutul va avea în special ca sarcină:

 • să identifice domeniile prioritare;
 • să promoveze diseminarea bunelor practici ce permit integrarea triunghiului cunoaşterii;
 • să devină o referinţă mondială în calitate de organism de excelenţă;
 • să sensibilizeze organizaţiile partenere * potenţiale;
 • să asigure complementaritatea şi sinergiile între activităţile sale şi alte programe comunitare;
 • să selecteze, să desemneze şi să coordoneze Comunităţile de cunoaştere şi inovare (CCI - a se vedea mai jos) în domeniile prioritare;
 • să mobilizeze fondurile necesare din surse publice şi private şi să le administreze;
 • să promoveze recunoaşterea titlurilor şi a diplomelor EIT în statele membre.

De altfel, EIT poate să iniţieze înfiinţarea unei fundaţii („fundaţia EIT”) în vederea promovării şi sprijinirii activităţilor sale.

Funcţionarea

EIT este considerat ca fiind un organism autonom. Este o caracteristică ce se va reflecta în gestionarea sa, în procesele sale de selecţie, de supervizare şi de evaluare, precum şi în finanţarea sa.

EIT va trebui să acţioneze în mod coerent în raport cu acţiunile, politicile şi iniţiativele derulate pe plan comunitar, naţional şi interguvernamental în diferitele sale domenii de intervenţie.

Structura şi guvernanţa

În ceea ce priveşte structura şi guvernanţa, EIT se prezintă astfel:

 • un consiliu de conducere;
 • un comitet executiv;
 • un director;
 • o funcţie de auditor intern;
 • CCI-urile, parteneriate integrate (putând proveni din ţări terţe), formate din echipe din cadrul unor universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi.

Consiliul de conducere va fi alcătuit din membri la înalt nivel proveniţi din învăţământul superior, din lumea ştiinţifică şi din întreprinderi. Acesta va avea ca atribuţii principale:

 • să conducă activităţile EIT;
 • să selecteze, să desemneze şi să evalueze CCI-urile;
 • să stabilească priorităţile strategice ale EIT, precum şi principalele domenii tematice în care acesta va interveni.

Comitetul executiv supervizează gestionarea EIT şi ia decizii în perioadele dintre reuniunile consiliului de conducere.

Directorul raportează consiliului de conducere cu privire la gestiunea administrativă şi financiară a institutului al cărui reprezentant legal este.

Auditul intern îndeplineşte funcţia de consilier al consiliului de conducere şi al directorului cu privire la gestionarea şi controlul financiar şi administrativ al EIT, la organizarea legăturilor financiare cu CCI-urile şi la orice altă problemă pe care consiliul de conducere i-o înaintează.

Referitor la CCI-uri, rolul acestora va fi în principal:

 • să pună în aplicare activităţile de inovare şi investiţie axate pe cercetare şi educaţie în domenii interdisciplinare, trebuind să stimuleze diseminarea şi exploatarea rezultatelor acestor activităţi;
 • să deruleze proiecte de cercetare de vârf în domenii care au un interes socioeconomic ridicat pentru Comunitate şi care prezintă un potenţial real de inovare;
 • să organizeze activităţi de educare şi formare;
 • să disemineze bunele practici în materie de guvernanţă şi cooperare.

Aceste comunităţi vor fi alcătuite din departamente şi echipe partenere provenite din universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi. Ele vor pune în comun diferite tipuri de resurse, cum ar fi infrastructuri, personal şi fonduri, atât publice, cât şi private. Ele vor utiliza aceste resurse pentru a crea o masă critică la nivel înalt şi pentru a pune în comun excelenţa lor în materie de educaţie, cercetare şi inovare în propriul lor domeniu. Deşi resursele fizice sunt dispersate din punct de vedere geografic, fiecare comunitate va funcţiona ca un ansamblu integrat. În plus, comunităţile ar trebui să se bucure de un maxim de autonomie şi flexibilitate în materie de organizare internă şi de gestionare a resurselor proprii. Aceste comunităţi vor fi selectate de EIT în baza unui proces concurenţial şi vor răspunde în faţa institutului. Dincolo de o simplă cooperare, ele vor furniza resurse (infrastructuri, personal, echipamente) către EIT.

Selecţia unei CCI depinde de mai multe criterii, care privesc în acelaşi timp potenţialul ei tehnologic şi de inovare, finanţarea sa, precum şi calităţile sale de gestionare şi de funcţionare.

În plus, textul prevede, de asemenea, posibilitatea Comisiei de a numi observatori. Aceştia ar lua parte la reuniunile celor trei comitete ale EIT.

Informaţii mai ample despre organele EIT sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Titluri şi diplome

Pentru a consolida în acelaşi timp „marca” EIT, dar şi identitatea, renumele şi vizibilitatea institutului, instituţiile de învăţământ superior participante sunt încurajate mai ales să acorde titluri şi diplome în comun sau multiple, care să reflecte natura integrată a CCI-urilor.

În conformitate cu articolele 149 şi 150 din Tratatul CE, statele membre vor facilita în special recunoaşterea titlurilor şi a diplomelor EIT.

Statut

EIT, în calitate de organism comunitar, are personalitate juridică şi se bucură de privilegiile şi imunităţile aplicabile Comunităţilor Europene.

EIT este unicul responsabil de respectarea obligaţiilor sale. Jurisdicţia competentă să hotărască asupra oricărui litigiu este Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Sediu

În conformitate cu Decizia 2008/634/CE, sediul EIT se află la Budapesta.

Aspecte financiare

Resursele EIT sunt formate din:

 • contribuţii de la bugetul UE;
 • contribuţii legale sau voluntare din partea statelor participante, a ţărilor terţe sau a autorităţilor publice ale acestora;
 • contribuţii de la întreprinderi sau organizaţii private;
 • legate, donaţii şi contribuţii de la persoane, instituţii, fundaţii sau orice alte organisme naţionale;
 • veniturile EIT;
 • venituri provenite din activităţile proprii ale CCI-urilor sau din redevenţe (drepturi de proprietate intelectuală);
 • contribuţii de la instituţii sau organisme internaţionale;
 • venituri provenite din activităţile şi rezultatele sau dotările de capital ale EIT;
 • împrumuturi şi contribuţii de la Banca Europeană de Investiţii.

Bugetul iniţial al institutului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2013 se ridică la 308,7 milioane euro.

Cheltuielile institutului includ cheltuielile de personal, administrative, de infrastructură şi de funcţionare.

Aspecte generale

EIT îşi exercită activităţile într-un mod independent şi coerent faţă de celelalte acţiuni, politici, iniţiative şi instrumente puse în aplicare la diferitele niveluri de autoritate.

EIT va acţiona respectând principiile proprietăţii intelectuale şi ale transparenţei.

EIT va adopta un program de lucru pe trei ani, fondat pe o agendă strategică de inovare (ASI) * care reia principalele sale iniţiative şi priorităţi, precum şi o estimare a necesităţilor şi a surselor de finanţare. În fiecare an, institutul va adopta şi un raport de evaluare. Aceste două documente vor fi făcute publice.

EIT va face obiectul unei supravegheri continue, însoţite de evaluări independente periodice.

În final, până în luna iunie 2011 şi odată la 5 ani după intrarea în vigoare a noului cadru financiar, Comisia va publica un raport de evaluare a EIT.

Context

În ultimii ani, au fost luate diferite iniţiative, atât de către Uniunea Europeană (UE), cât şi de către statele membre, în domeniile educaţiei, cercetării şi inovării, pentru a îmbunătăţi relaţiile acestora, dar şi pentru a întări contribuţiile lor la creşterea economică, la crearea de locuri de muncă şi la coeziunea socială, fără un succes real.

Prin urmare, Comisia a propus, în raportul său din primăvara anului 2005, înfiinţarea unui „Institut European de Tehnologie”, drept contribuţie semnificativă la creşterea şi competitivitatea europene.

Termeni cheie ai actului
 • Inovare: procesul prin care idei noi răspund cererii venite din partea societăţii sau cererii economice şi generează produse, servicii sau modele comerciale şi de organizare noi care sunt introduse cu succes pe o piaţă existentă sau care pot crea pieţe noi, inclusiv rezultatul acestui proces.
 • Organizaţie parteneră: orice organizaţie care este membră a unei CCI şi care poate include, în special: universităţi, organizaţii de cercetare, societăţi publice sau private, instituţii financiare, autorităţi regionale sau locale, fundaţii.
 • Agendă strategică de inovare (ASI): document de orientare care conturează, pe o perioadă de şapte ani, domeniile prioritare ale EIT privind iniţiativele viitoare, incluzând o imagine de ansamblu a activităţilor planificate în domeniile învăţământului superior, cercetării şi inovării.

REFERINŢE

ActData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 294/200829.04.2008-JO L 97 din 9.4.2008

ACTE CONEXE

Decizia 2008/634/CE adoptată de comun acord de reprezentanţii guvernelor statelor membre la 18 iunie 2008 privind stabilirea sediului Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) [Jurnalul Oficial L 206 din 02.08.2008].

Communication from the Commission to the European Council - The European Institute of Technology: further steps towards its creation [COM(2006) 276 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliul European din 8 iunie 2006 - Institutului European de Tehnologie: noi etape către înfiinţarea acestuia [COM(2006) 276 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Communication from the Commission to the European Council - Implementing the renewed partnership for growth and jobs - Developing a knowledge flagship: the European Institute of Technology [COM(2006) 77 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliul European din 22 februarie 2006 - Concretizarea parteneriatului reînnoit pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă - Dezvoltarea unui pol de cunoaştere: Institutul European de Tehnologie [COM(2006) 77 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).
Aceste două comunicări urmăresc în principal să materializeze ideea unui Institut European de Tehnologie (EIT), lansată în 2005 de către Comisia Europeană. Ele descriu etapele de acţiune pentru înfiinţarea institutului şi modul în care acesta ar putea să funcţioneze din punct de vedere al structurii şi finanţării. Accentul este pus şi pe diferitele avantaje pe care le-ar putea aduce o asemenea iniţiativă, atât pentru părţile interesate, cât şi pentru „Europa cunoaşterii” în ansamblul ei.

Ultima actualizare: 29.09.2008

Consultaţi şi

 • Informaţii suplimentare pe site-ul oficial al EIT (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii