RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Rozporządzenie określa cele oraz aspekty organizacyjne, prawne i budżetowe EIT.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

STRESZCZENIE

Wraz z utworzeniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), Unia Europejska (UE) idzie o krok dalej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy.

Utworzenie EIT powinno umożliwić w szczególności:

 • zmniejszenie rozdrobnienia europejskiego sektora gospodarki opartej na wiedzy,
 • opracowanie nowych modeli odniesienia opartych na kryterium doskonałości,
 • włączanie wymiaru ekonomicznego i innowacyjności w badania i edukację,
 • zmniejszania różnic w dziedzinie innowacyjności *.

Innymi słowy, EIT powinien umożliwiać integrację trzech elementów trójkąta wiedzy (edukacja, badania i innowacje), przyciągając najlepsze podmioty i największe talenty oraz tworząc liczne sieci.

Cel i zadania

EIT jest organem stworzonym specjalnie w celu promowania edukacji (szkolnictwa wyższego), badań i innowacji. Skupia się głównie na wspieraniu konwergencji trzech elementów trójkąta wiedzy w celu osiągnięcia jednego celu: wzrostu gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności Europy poprzez wzmacnienie potencjału innowacyjnego UE i jej państw członkowskich.

Ze względu na swoją strukturę obejmującą trzy wspomniane obszary EIT będzie służyć jako ośrodek wspierający doskonałość. Jego zadaniem będzie w szczególności:

 • określanie dziedzin priorytetowych,
 • wspieranie upowszechniania dobrych praktyk służących integracji trójkąta wiedzy,
 • osiągnięcie pozycji światowej klasy podmiotu doskonałości,
 • podnoszenie świadomości potencjalnych organizacji partnerskich *,
 • zapewnianie komplementarności i synergii między swoimi działaniami a innymi programami wspólnotowymi,
 • wybieranie, wyznaczanie i koordynowanie wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI - patrz niżej) w dziedzinach priorytetowych,
 • mobilizowanie niezbędnych funduszy ze źródeł publicznych i prywatnych oraz zarządzania nimi,
 • promowanie stopni naukowych i dyplomów wydawanych przez EIT w państwach członkowskich.

EIT może również inicjować tworzenie fundacji („Fundacja EIT”) w celu promowania i wspierania swojej działalności.

Funkcjonowanie

EIT został powołany jako organ autonomiczny. Będzie to miało swoje odzwierciedlenie w jego zarządzaniu, procesach wyboru, monitorowania i oceniania, jak również w finansowaniu.

W poszczególnych dziedzinach EIT musi działać w sposób spójny z działaniami, polityką i inicjatywami na szczeblu wspólnotowym, krajowym i międzyrządowym.

Struktura i zarządzanie

Struktura i zarządzanie EIT obejmują następujące organy:

 • Rada Zarządzająca,
 • Komitet Wykonawczy,
 • dyrektor,
 • komórka audytu wewnętrznego,
 • WWiI, zintegrowane partnerstwa (w tym mogące pochodzić z krajów trzecich), składające się z zespołów tworzonych przez uniwersytety, organizacje badawcze oraz przedsiębiorstwa.

Rada Zarządzająca będzie składać się z członków wysokiego szczebla wywodzących się ze szkolnictwa wyższego, środowiska naukowego i biznesu. Jej głównymi zadaniami są:

 • kierowanie działalnością EIT,
 • wybieranie, wyznaczanie i ocenianie WWiI,
 • określanie strategicznych priorytetów EIT oraz głównych dziedzin tematycznych, w których będzie podejmowała działania.

Komitet Wykonawczy nadzoruje zarządzanie EIT i podejmuje decyzje w zakresie każdego posiedzenia Rady Zarządzającej.

Dyrektor składa Radzie Zarządzającej sprawozdania z zarządzania administracyjnego i finansowego Instytutu, którego jest prawnym przedstawicielem.

Komórka audytu wewnętrznego spełnia funkcje doradcze w stosunku do Rady Zarządzającej i dyrektora w zakresie zarządzania i finansowej i administracyjnej kontroli nad EIT, organizacji powiązań finansowych z WWiI oraz w innych sprawach zleconych przez Radę Zarządzającą.

Rolą WWiI będzie skupiała się w szczególności na:

 • wdrażaniu innowacyjnej działalności i realizacji inwestycji ukierunkowanych na badania, edukację w dziedzinach interdyscyplinarnych oraz działania, które będą stymulować rozpowszechnianie i wykorzystywanie otrzymanych wyników,
 • prowadzeniu zaawansowanych badań w dziedzinach o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla Wspólnoty i mających rzeczywisty potencjał dla innowacji,
 • organizowaniu działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
 • rozpowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania i współpracy.

Wspólnoty te będą składały się z wydziałów i zespołów partnerskich wyłanianych z uniwersytetów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Będą one łączyły różne rodzaje zasobów takich jak infrastruktura, personel i fundusze publiczne i prywatne. WWiI będą je wykorzystywały w celu uzyskania masy krytycznej na wysokim poziomie i łączenia doskonałości w dziedzinie edukacji, badań i innowacji w swoich dziedzinach. Pomimo że zasoby fizyczne są rozproszone z geograficznego punktu widzenia, każda wspólnota będzie działać jako zintegrowana całość. Ponadto WWiI powinny być autonomiczne i posiadać maksymalną elastyczność, jeśli chodzi o ich wewnętrzną organizację i zarządzanie zasobami. Wspomniane wspólnoty zostaną wybrane w drodze konkursu przez Radę Zarządzającą EIT, której będą podlegać. Oprócz zwykłej współpracy dostaraczają one dla EIT zasoby (infrastruktura, personel, sprzęt).

Wybór WWiE zależy od kilku kryteriów dotyczących zarówno ich potencjału technologicznego i innowacyjnego, jej finansowania oraz umiejętności zarządzania i jakości działania.

Ponadto tekst przewiduje również możliwość wyznaczenia przez Komisję obserwatorów, którzt mogliby uczestniczyć w posiedzeniach trzech komitetów EIT.

Więcej informacji na temat organów EIT podano w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Stopnie naukowe i dyplomy

W celu wzmocnienia zarówno „marki” EIT, ale także tożsamości, renomy i widoczności instytutu, instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w programie są zachęcane w szczególności do wydawania wspólnych lub wielokrotnych stopni naukowych i dyplomów odzwierciedlających zintegrowany charakter WWiI.

Zgodnie z art 149 i 150 Traktatu WE, państwa członkowskie będą ułatwiały uznawanie stopni naukowych i dyplomów EIT.

Status

EIT, jako organ Wspólnoty, ma osobowość prawną i korzysta z przywilejów i immunitetów mających zastosowanie do Wspólnot Europejskich.

EIT ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie swoich zobowiązań. Do orzekania we wszelkich sporach właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Siedziba

Zgodnie z decyzją 2008/634/WE siedzibą EIT jest Budapeszt.

Aspekty finansowe

Na zasoby EIT składają się:

 • wkłady z budżetu UE,
 • ustawowe lub dobrowolne wkłady państw uczestniczących, państw trzecich lub ich organów publicznych,
 • wkłady przedsiębiorstw lub podmiotów prywatnych,
 • zapisy, darowizny i wkłady od osób fizycznych, instytucji, fundacji lub wszelkich innych podmiotów krajowych,
 • przychody EIT,
 • przychody uzyskane z działalności własnej WWiI (prawa własności intelektualnej),
 • wkłady organów lub instytucji międzynarodowych,
 • przychody uzyskane z rezultatów działalności EIT lub z wkładów kapitałowych EIT,
 • pożyczki i wkłady Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Początkowy budżet instytutu na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 308,7 mln EUR.

Wydatki EIT obejmują wydatki pracownicze, administracyjne, infrastrukturalne i operacyjne.

Aspekty ogólne

EIT prowadzi działalność samodzielnie i w sposób spójny w odniesieniu do innych działań, polityk, inicjatyw i instrumentów realizowanych na różnych szczeblach władzy.

EIT działa z poszanowaniem zasad własności intelektualnej i przejrzystości.

EIT przyjmuje trzyletni program prac w oparciu o strategiczny plan innowacji (SPI) * dotyczący jego głównych inicjatyw i priorytetów oraz o oszacowane przewidywane potrzeby i źródła finansowania. Każdego roku będzie również przyjmować sprawozdanie okresowe. Obydwa dokumenty zostaną podane do wiadomości publicznej.

EIT będzie podlegać ciągłemu monitorowaniu i niezależnej okresowej ocenie działalności.

Ponadto w czerwcu 2011 r. i co pięć lat po wejściu w życie nowych ram finansowych Komisja będzie publikować sprawozdanie z oceny EIT.

Kontekst

W ostatnich latach były podejmowane, zarówno przez Unię Europejską (UE), jak i państwa członkowskie, różne inicjatywy w zakresie edukacji, badań i innowacji w celu poprawy ich wzajemnych stosunków, a także w celu wzmocnienia ich wkładu we wzrost gospodarczy, zatrudnienie i spójność społeczną, jednakże nie przyniosły one znaczących rezultatów.

W związku z tym Komisja zaproponowała w swoim wiosennym sprawozdaniu z 2005 r. utworzenie „Europejskiego Instytutu Technologii” jako znaczącego wkładu we wzrost gospodarczy i konkurencyjność w Europie.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Innowacja: proces, łącznie z jego efektami, dzięki któremu nowe idee odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne lub gospodarcze i prowadzą do powstawania nowych produktów, usług lub modeli działalności gospodarczej i modeli organizacyjnych z powodzeniem wprowadzanych na istniejący rynek lub mających zdolność tworzenia nowych rynków.
 • Podmiot partnerski: każdy podmiot, który jest członkiem WWiI; mogą to być w szczególności: instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, instytucje finansowe, władze regionalne i lokalne, fundacje.
 • Strategiczny plan innowacji (SPI): dokument strategiczny określający dziedziny priorytetowe EIT dotyczące przyszłych inicjatyw, zawierający przegląd planowanych działań z zakresu szkolnictwa wyższego, badań i innowacji na okres siedmiu lat.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 294/200829.4.2008-Dz.U. L 97 z 9.4.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja 2008/634/WE podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) [Dz.U. L 206 z 2.8.2008].

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. Kolejne kroki w kierunku utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii [COM(2006) 276 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 22 lutego 2006 r. Wdrażanie odnowionego partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Utworzenie wzorcowego ośrodka wiedzy: Europejskiego Instytutu Technologii [COM(2006) 77 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Te dwa komunikaty mają na celu w szczególności wzmocnienie idei Europejskiego Instytutu Technologii (EIT) ustanowionego w 2005 r. przez Komisję Europejską. Opisują one metody realizacji tego projektu i sposób, w jaki mógłby działać w zakresie struktury i finansowania. Kładą również nacisk na różnorodne potencjalne korzyści wynikające z takiej inicjatywy tak dla poszczególnych zainteresowanych strony, jak i dla „Europy wiedzy” w znaczeniu ogólnym.

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2008

Zobacz także

 • Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie EIT (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony