RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Ez a rendelet létrehozza az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT). A rendelet ismerteti az Intézet feladatait, valamint az EIT szervezeti, jogi és költségvetési vonatkozásait.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról [Hivatalos Lap L 97., 2008.4.9.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) létrehozásával az Európai Unió a tudásalapú gazdaság újabb szakaszához érkezett.

Konkrétabban az EIT létrehozása lehetővé teszi a következőket:

 • az európai tudáságazat széttagoltságának csökkentése;
 • kiválóságon alapuló új referenciamodellek létrehozása;
 • az üzleti és innovációs dimenzió beillesztése a kutatásba és oktatásba;
 • az innovációs * hiányosságok pótlása.

Ez azt jelenti, hogy az EIT-nek lehetővé kell tennie a tudásháromszög (az oktatás, a kutatás és az innováció) három elemének ötvözését, aminek köszönhetően a legjobb elméket és gazdasági szereplőket vonzhatja a térségbe, valamint továbbfejlesztheti számos hálózatát.

Célkitűzés és feladatok

Az EIT oktatási (felsőoktatási), kutatási és innovációs intézmény. Alapvető feladata, hogy a tudásháromszög három elemét egyetlen közös cél szolgálatába állítsa: ez nem más, mint az európai tudásalapú gazdaság előmozdítása és a versenyképesség növelése az Unió és tagállamai innovációs kapacitásának megerősítése révén.

A három ágazat integrációjára törekvő szervezetével az Intézet kiválósági központként működik. Többek között az alábbiakért felel:

 • meghatározza az elsőbbséget élvező területeket;
 • elősegíti a tudásháromszög integrálására irányuló bevált gyakorlatok terjesztését;
 • arra törekszik, hogy kimagasló teljesítményéért világszintű szervvé váljon;
 • figyelemfelkeltő tevékenységet folytat a lehetséges partnerszervezetek * körében;
 • biztosítja a saját tevékenységei és más közösségi programok kiegészítő és egymást erősítő jellegét;
 • az elsőbbségi területeken kiválasztja, kijelöli és koordinálja a tudományos és innovációs társulásokat (TIT – lásd alább);
 • mobilizálja és kezeli a szükséges köz- és magánforrásokat;
 • ösztönzi az EIT-oklevelek és -diplomák tagállamok általi elismerését;

Az EIT ezenkívül – saját tevékenységeinek előmozdítása és támogatása érdekében – jogosult alapítvány (a továbbiakban: EIT-alapítvány) létrehozására.

Működés

Az EIT működési autonómiát élvező szervezet. Ezt tükrözi az Intézet vezetése, kiválasztási, felügyeleti és értékelési folyamata, valamint finanszírozása is.

Az EIT tevékenységének valamennyi területen összhangban kell állnia a közösségi, nemzeti és kormányközi szinten végrehajtott intézkedésekkel, politikákkal és kezdeményezésekkel.

Szervezet és irányítás

Az EIT szervezeti és irányítási struktúrájának elemei a következők:

 • az igazgatótanács;
 • a végrehajtó bizottság;
 • az igazgató;
 • belső ellenőrzési szerv;
 • TIT-ek, azaz az egyetemek, a kutatási szervezetek és a vállalkozások által alkotott csoportok közötti integrált partnerségek (harmadik országok részvételével is).

Az igazgatótanács a felsőoktatásban, a tudományos és az üzleti életben tevékenykedő, vezető pozíciót betöltő személyekből áll. Főbb feladatai a következők:

 • az EIT tevékenységeinek irányítása;
 • a TIT-ek kiválasztása, kijelölése és értékelése;
 • az EIT stratégiai prioritásainak, valamint azon főbb tematikus területeknek a meghatározása, ahol az EIT tevékenységét kifejti.

A végrehajtó bizottság felügyeli az EIT működését, valamint az igazgatótanács két ülése között határozatot hoz.

Az igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel az EIT igazgatásával és pénzügyi irányításával kapcsolatban, egyúttal pedig az EIT törvényes képviselője.

A belső ellenőrzési szerv a pénzügyi és adminisztratív vezetéssel, az EIT-en belüli ellenőrzési struktúrákkal, valamint a TIT-ekkel való pénzügyi kapcsolatok szervezésével kapcsolatban, továbbá az igazgatótanács által kért bármely más kérdésben tanácsaival segíti az igazgatótanácsot és az igazgatót.

A TIT-ek elsősorban az alábbi feladatokat látják el:

 • kutatási célú innovációs és beruházási tevékenységek végrehajtása, interdiszciplináris területeken folytatott oktatás, valamint az e tevékenységekből származó eredmények terjesztésének és hasznosításának ösztönzése;
 • a Közösség számára jelentős, valódi innovációs potenciált képviselő gazdasági és társadalmi kérdések területén folytatott, élenjáró kutatás;
 • oktatási és képzési tevékenységek szervezése;
 • az irányítással és az együttműködéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok terjesztése.

Ezeket a közösségeket az egyetemek, a kutatási központok és a vállalkozások tanszékei és csoportjai közötti partnerségek alkotják. Különböző típusú erőforrásokat, így például infrastruktúrákat, személyzeti, valamint állami és magán pénzügyi forrásokat egyesítenek. A tervek szerint ezeket az erőforrásokat arra fordítanák, hogy magas szinten kritikus tömeget hozzanak létre, és egy helyre gyűjtsék a tevékenységi területeiken folyó oktatás, kutatás és innováció terén megmutatkozó kiválóságot. Noha földrajzi szempontból a fizikai erőforrások szétszórtan helyezkednek el, az egyes közösségek egységes egészként működnének. Ezenfelül belső szervezetüket és erőforrásaik kezelését illetően maximális önállósággal és rugalmassággal kell rendelkezniük. Ezeket a közösségeket az EIT versenypályázat keretében választja ki, és azok az EIT-nek tartoznak felelősséggel. Az egyszerű együttműködésen túl (infrastrukturális, személyzeti és tárgyi) erőforrásokat bocsátanak az EIT rendelkezésére.

A TIT-ek kiválasztása számos, többek között a technológiai és innovációs potenciáljukat, finanszírozásukat, valamint igazgatási és működési jellemzőiket érintő kritérium alapján történik.

A szöveg ezenfelül megfigyelők kijelölésére is felhatalmazza a Bizottságot. A megfigyelők részt vesznek az EIT három szervének ülésein.

Az EIT szerveiről bővebb információt olvashat a rendelet mellékletében.

Oklevelek és diplomák

Az EIT „arculatának”, egyben pedig az Intézet identitásának, hírnevének és ismertségének javítása érdekében a részt vevő felsőoktatási intézményeket többek között arra ösztönzik, hogy közösen vagy párhuzamosan adjanak ki okleveleket és diplomákat, hangsúlyozva ezzel a TIT-ek integrált jellegét.

Az EK-Szerződés 149. és 150. cikkének megfelelően a tagállamok többek között megkönnyítik az EIT által kibocsátott oklevelek és diplomák elismerését.

Jogállás

Az EIT mint közösségi szerv jogi személyiséggel rendelkezik, és az Európai Közösségekre alkalmazandó kiváltságokat és mentességeket élvezi.

Az EIT a kötelezettségei teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik. A jogviták rendezését célzó valamennyi határozat tekintetében az Európai Bíróság rendelkezik joghatósággal.

Székhely

A 2008/634/EK határozattal összhangban az EIT székhelye Budapesten található.

Pénzügyi vonatkozások

Az EIT-et az alábbi forrásokból finanszírozzák:

 • az EU költségvetéséből származó hozzájárulás;
 • a részt vevő tagállamoktól, harmadik országoktól vagy hatóságoktól kapott kötelező vagy önkéntes hozzájárulások;
 • vállalkozásoktól vagy magánszervezetektől származó hozzájárulások;
 • magánszemélyektől, intézményektől, alapítványoktól vagy bármilyen más nemzeti szervtől kapott hagyaték, adomány és hozzájárulások;
 • az EIT bevételei;
 • a TIT-ek saját tevékenységeiből és a szellemi tulajdonjogokból származó jogdíjakból eredő bevétel;
 • nemzetközi szervektől vagy intézményektől származó hozzájárulások;
 • az EIT saját tevékenységeinek eredményeiből vagy dotációs tőkéjéből származó bevételek;
 • az Európai Beruházási Bank kölcsönei és hozzájárulásai.

Az Intézet kezdeti költségvetése a 2008. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakra 308,7 millió EUR.

Az Intézet kiadásai magukban foglalják a személyzeti, adminisztratív, infrastrukturális és működési költségeket.

Általános kérdések

Az EIT teljes mértékben függetlenül, és a különböző irányítási szinteken végrehajtott egyéb intézkedésekkel, politikákkal, kezdeményezésekkel és eszközökkel összhangban végzi tevékenységét.

Az EIT tevékenysége során tiszteletben tartja a szellemi tulajdon és az átláthatóság elveit.

Az EIT a stratégiai innovációs terv (innovációs terv) * alapján háromévente munkaprogramot fogad el, amely az EIT fő kezdeményezéseit és prioritásait tartalmazza, beleértve a pénzügyi igényekkel és forrásokkal kapcsolatos becsléseket is. Ezenfelül minden évben értékelési jelentést is elfogad. Ezt a két dokumentumot nyilvánosságra hozza.

Az EIT folyamatos felügyelet alatt áll, amelyet időszakos független értékelések egészítenek ki.

Végül, 2011 júniusáig, majd az új pénzügyi keret hatálybalépését követően ötévente a Bizottság értékelési jelentést készít az EIT-ről, és azt közzéteszi.

Háttér

Az utóbbi években az Európai Unió és a tagállamok egyaránt számos különböző kezdeményezést indítottak az oktatás, a kutatás és az innováció terén, amelyekkel a közöttük lévő kapcsolatok megerősítésére, ugyanakkor a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és a társadalmi kohéziót célzó támogatások növelésére törekedtek, kevés sikerrel.

A Bizottság ezért 2005. tavaszi jelentésében javaslatot tett egy „Európai Technológiai Intézet” létrehozására, amely jelentősen hozzájárulna az európai növekedéshez és versenyképességhez.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Innováció: az a folyamat, beleértve annak eredményét is, amely során új ötletek születnek a társadalmi vagy gazdasági kihívások megoldására, és ezáltal új termékek, szolgáltatások vagy üzleti és szervezési modellek jönnek létre, amelyek sikeresen bevezethetők a már meglévő piacra, vagy amelyek képesek új piacot teremteni.
 • Partnerszervezet: olyan szervezet, amely tagja valamely TIT-nek; ilyenek lehetnek többek között a következők: felsőoktatási intézmény, kutatást végző szervezet, köz- vagy magántulajdonú vállalat, pénzügyi intézmény, regionális és helyi hatóság vagy alapítvány.
 • Stratégiai innovációs terv (innovációs terv): a jövőbeli kezdeményezésekhez az EIT elsőbbséget élvező területeit meghatározó stratégiai dokumentum, amely tartalmazza a tervezett felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységek hétéves időszakra szóló áttekintését.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2008.4.29.HL L 97., 2008.4.9.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodás révén meghozott 2008. június 18-i 2008/634/EK határozat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyének elhelyezkedéséről [Hivatalos Lap L 206., 2008.8.2.].

A Bizottság közleménye (2006. június 8.) az Európai Tanácsnak – További lépések az Európai Technológiai Intézet létrehozása felé [COM(2006) 276 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2006. február 22.) – A növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó megújított partnerség végrehajtása – A tudás jelképének fejlődése: az Európai Technológiai Intézet [COM(2006) 77 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
E két közlemény alapvető célja, hogy átültesse a gyakorlatba az Európai Technológiai Intézet (EIT) eszményét, amelyet az Európai Bizottság 2005-ben fogalmazott meg. Leírást adnak az EIT tervezett tevékenységéről, valamint szervezeti és pénzügyi szempontból annak működéséről. Kidomborítják azokat az előnyöket is, amelyeket egy ilyen kezdeményezés a különböző érdekelt felek, illetve a „tudásalapú Európa” egésze számára kínálhat.

Utolsó frissítés: 29.09.2008

Lásd még

 • További információkért keresse fel az EIT hivatalos webhelyét (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére