RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Tímto nařízením se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (EIT). Nařízení popisuje úlohu a organizační, právní a rozpočtové aspekty EIT.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008 o zřízení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

PŘEHLED

Zřízením Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) překonává Evropská unie (EU) další krok na cestě ke znalostní ekonomice.

Konkrétněji musí zřízení EIT umožnit:

 • omezení roztříštěnosti znalostních odvětví EU;
 • poskytování nových referenčních modelů založených na excelenci;
 • integrování hospodářského a inovačního rozměru do výzkumu a vzdělávání;
 • řešení mezer v oblasti inovací *.

Jinými slovy, EIT musí umožnit kombinování všech tří složek znalostního trojúhelníku (vzdělávání, výzkum a inovace), získat nejlepší subjekty a talenty a rozšířit řadu svých sítí.

Cíl a úkoly

EIT je subjekt zabývající se vzděláváním (vysokoškolské vzdělávání), výzkumem a inovacemi. Zaměří se převážně na kombinaci všech tří složek znalostního trojúhelníku s jediným a týmž cílem: zvýšit hospodářský růst a konkurenceschopnost Evropy posílením inovačních kapacit EU a jejích členských států.

Bude strukturován tak, aby docházelo k propojení těchto tří oblastí a bude sloužit jako centrum excelence. Jeho úkolem bude zejména:

 • určit prioritní oblasti;
 • podporovat šíření osvědčených postupů pro integraci znalostního trojúhelníku;
 • stát se subjektem excelence světové úrovně;
 • zvyšovat * povědomí u potenciálních partnerských organizací;
 • zajistit doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Společenství;
 • vybrat, určit a koordinovat znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech;
 • shromáždit nezbytné finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajistit jejich správu;
 • podporovat uznávání titulů a diplomů EIT v členských státech.

EIT může také iniciovat založení nadace (dále jen „nadace EIT“) na propagaci a podporu své činnosti.

Provoz

EIT by měl být autonomním subjektem. Tento rys se odrazí ve vedení, výběrovém řízení, monitorování, hodnocení a ve financování.

EIT bude jednat v souladu s činnostmi, politikami a iniciativami na úrovni Společenství a na vnitrostátní a mezivládní úrovni v jednotlivých oblastech působnosti.

Struktura a správa

Struktura a správa EIT vypadá takto:

 • správní rada;
 • výkonný výbor;
 • ředitel;
 • útvar interního auditu;
 • znalostní a inovační společenství jsou integrovaná partnerství (která mohou být ze třetích zemí) složená z týmů, které společně vytvořily univerzity, výzkumné organizace a průmyslové podniky.

Správní rada se bude skládat z členů na vysoké úrovni z oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a podnikání. Bude mít tyto hlavní úkoly:

 • řízení činností EIT;
 • výběr, určení a hodnocení znalostních a inovačních společenství;
 • stanovení strategických priorit EIT a hlavních tematických oblastí, ve kterých bude pracovat.

Výkonný výbor dohlíží na řízení EIT a přijímá rozhodnutí mezi zasedáními správní rady.

Ředitel je odpovědný správní radě za správní a finanční řízení institutu a je jeho právním zástupcem.

Interní audit poskytuje správní radě a řediteli poradenství ohledně řízení a finanční a správní kontroly EIT, ohledně uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními společenstvími a ohledně kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

Hlavním úkolem CCI, znalostních a inovačních společenství, bude:

 • realizovat inovační a investiční činnosti zaměřené na výzkum a vzdělávání v mezioborových oblastech, a to podporou šíření a využívání výsledků;
 • provádět špičkový výzkum v oblastech se zvýšeným hospodářským a společenským zájmem pro Společenství a se skutečným inovačním potenciálem;
 • organizovat vzdělávací a školicí činnosti;
 • šířit osvědčené postupy v oblasti správy a spolupráce.

Tato společenství budou složena z univerzitních kateder a univerzitních partnerských týmů, výzkumných středisek a podnikatelského odvětví. Spojí dohromady různé typy zdrojů, jako jsou infrastruktury, zaměstnanci a finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. Tyto zdroje použijí k vytvoření špičkové kritické masy a k tomu, aby ve svých vlastních oborech spojily excelenci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací. Fyzické zdroje budou sice geograficky rozptýleny, ale znalostní společenství bude působit jako integrovaný celek. Kromě toho by měly mít maximální autonomii a flexibilitu ve vnitřní organizaci a správě vlastních zdrojů. Tato společenství vybere EIT v konkurenčním řízení a jemu se budou odpovídat. Kromě prosté spolupráce budou EIT poskytovat i zdroje (infrastrukturu, zaměstnance, vybavení).

Výběr znalostního a inovačního společenství závisí na více kritériích týkajících se jak technologického a inovačního potenciálu a financování, tak kvality řízení a fungování.

Kromě toho text rovněž předpokládá možnost Komise jmenovat pozorovatele. Ti by se účastnili zasedání tří výborů EIT.

Podrobné informace o orgánech EIT jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Tituly a diplomy

V zájmu posílení „značky“ EIT a zároveň i identity, věhlasu a viditelnosti institutu jsou zúčastněné vysokoškolské instituce podporovány zejména při udělování společných nebo několikanásobných titulů, které odrážejí integrovanou povahu znalostních a inovačních společenství.

V souladu s články 149 a 150 Smlouvy o ES budou členské státy podporovat zejména uznávání titulů a diplomů EIT.

Postavení

EIT jakožto subjekt Společenství má právní subjektivitu a přísluší mu výsady a imunity, které se vztahují k Evropským společenstvím.

EIT nese výhradní odpovědnost za plnění svých povinností. Soudní dvůr Evropských společenství je příslušný pro rozhodování veškerých sporů.

Sídlo

V souladu s rozhodnutím 2008/634/ES se sídlo EIT nachází v Budapešti.

Finanční aspekty

Zdroje EIT jsou tvořeny:

 • příspěvky z rozpočtu EU;
 • povinnými a dobrovolnými příspěvky od zúčastněných států, třetích zemí nebo jejich veřejných orgánů;
 • příspěvky od společností nebo soukromých organizací;
 • odkazy, dary a příspěvky od fyzických osob, institucí, nadací nebo jiných vnitrostátních subjektů;
 • příjmy EIT;
 • příjmy získanými z činností a poplatků znalostních a inovačních společenství (práva duševního vlastnictví);
 • příspěvky od mezinárodních institucí nebo subjektů;
 • příjmy získanými z činností a výsledků EIT nebo z kapitálových dotací;
 • půjčkami a příspěvky od Evropské investiční banky.

Původní rozpočet institutu pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 činí 308,7 milionu eur.

Výdaje institutu zahrnují výdaje na pracovníky, správu, infrastrukturu a provoz.

Obecné aspekty

EIT provádí své činnosti nezávisle a v souladu s dalšími činnostmi, politikami, iniciativami a nástroji použitými na jednotlivých úrovních správy.

EIT bude jednat v souladu se zásadami duševního vlastnictví a transparentnosti.

EIT přijme tříletý pracovní program založený na strategickém programu inovací (SPI) *, který zahrnuje klíčové iniciativy a priority a odhad finančních potřeb a zdrojů. Každý rok rovněž přijme hodnotící zprávu. Oba dokumenty budou zveřejněny.

EIT bude předmětem průběžného monitorování a pravidelně prováděných nezávislých hodnocení.

A konečně do června 2011 a každých pět let po vstupu v platnost nového finančního rámce zveřejní Komise hodnotící zprávu EIT.

Kontext

V posledních letech byly přijaty různé iniciativy jak Evropskou unií (EU), tak členskými státy v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, s cílem zlepšit své vztahy, ale také přispět k ekonomickému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti, avšak bez skutečného úspěchu.

Komise proto ve své jarní zprávě v roce 2005 navrhla zřízení „Evropského technologického institutu“ jako významného přínosu pro růst a konkurenceschopnost Evropy.

Klíčové pojmy aktu
 • Inovace: proces včetně jeho výsledků, jehož prostřednictvím reagují nové myšlenky na společenskou nebo hospodářskou poptávku a vytvářejí nové produkty, služby nebo obchodní modely, které se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které dokáží vytvářet trhy nové.
 • Partnerská organizace: jakákoli organizace, která je zejména členem znalostního a inovačního společenství a může zahrnovat univerzity, výzkumné organizace, veřejné nebo soukromé společnosti, finanční instituce, regionální a místní orgány nebo nadace.
 • Strategický program inovací: politický dokument uvádějící prioritní oblasti EIT pro příští iniciativy včetně přehledu plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací po dobu sedmi let.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 294/200829. 4. 2008-

Úř. věst. L 97 

ze dne 9. 4. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí 2008/634/CE přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 18. června 2008 o umístění sídla Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) (Úř. věst. L 206 ze dne 2.8.2008).

Sdělení Komise Evropské radě ze dne 8. června 2006 „Další kroky k vytvoření Evropského technologického institutu“: (KOM(2006) 276 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 22. února 2006 „Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost – Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut“ (KOM(2006) 77 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Hlavním cílem těchto dvou sdělení je vytvořit podklad pro myšlenku Evropského technologického institutu (EIT), kterou v roce 2005 zahájila Evropská komise. Popisují způsob realizace EIT a způsob, jak by mohl fungovat v oblasti struktury a financování. Rovněž se zdůrazňují jednotlivé výhody, které by taková iniciativa mohla přinést jak jednotlivým zainteresovaným stranám, tak celé „znalostní Evropě“.

Poslední aktualizace: 29.09.2008

Viz také

 • Více informací na oficiálních internetových stránkách EIT (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky