RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tutkimusavustusten tehostaminen ja niiden saatavuuden parantaminen

Euroopan komissio esittelee tiedonannossaan useita vaihtoehtoja tutkimushankkeisiin tarkoitetun Euroopan unionin (EU) rahoituksen hakumenettelyiden yksinkertaistamiseksi. Päätavoitteena on helpottaa avustusten saamista ja hallinnointia eurooppalaisen ja kansainvälisen tutkimuspotentiaalin hyödyntämiseksi.Tiedonannon pitäisi näin ollen edistää kriisistä toipumista ja talouden elpymistä tukevan Eurooppa 2020 -strategian toteutumista.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2010, tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta [KOM(2010) 187 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komission tiedonannon tarkoituksena on yksinkertaistaa Euroopan unionin (EU) tutkimus- ja innovointialan tukien hakemista ja hallinnointia koskevia sääntöjä ja menettelyitä. Tiedonanto jakaantuu kolmeen tasoon.

Taso 1: hanke-ehdotusten ja avustusten hallinnoinnin yksinkertaistaminen nykyisissä juridisissa puitteissa (lyhyellä aikavälillä)

Ensimmäisen tason tavoitteena on kehittää nykyistä ehdotusten ja avustusten hallinnointijärjestelmää tekemällä siitä joustavampi, yksinkertaisempi ja nopeampi. Suurin osa parannuksista on suunnattu käsittely- ja maksuaikojen lyhentämiseen. Parannuksia ovat muun muassa seuraavat:

  • tietojärjestelmien kehittäminen (järjestelmien on tarjottava osallistujien saataville heidän ehdotustaan tai avustustaan koskevat asiakirjat)
  • sääntöjen ja erityisesti tilintarkastusta koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen
  • tukea hakevien tutkimuslaitosten unionille esittämien ehdotuspyyntöjen rakenteen ja sisällön optimointi
  • konsortioiden koon pienentäminen ja
  • tutkimusta ja innovointia kannustavien palkintojen myöntäminen.

Taso 2: sääntöjen mukautus nykyisessä kustannuspohjaisessa järjestelmässä

Toisen tason tarkoituksena on mukauttaa nykyisiä rahoitussääntöjä ja pitää yllä tehokasta valvontaa. Uuden järjestelmän pitää mahdollistaa tavanomaisten kirjanpitokäytänteiden – mukaan lukien keskimääräisten henkilöstökustannusten – laajempi hyväksyminen. Uudistuksen yhteydessä on myös karsittava eri toimiin (esim. tutkimukseen, demonstrointiin ja hallintoon) sekä osallistujatyyppeihin (esim. tutkimuslaitoksiin, korkeakouluihin ja voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin) sovellettavia erityissääntöjä. Kertakorvausten käyttöönotto tiettyjen kustannusluokkien kohdalla mahdollistaa monimutkaisten todellisten kustannusten poistumisen. Kertakorvauksia käytetään jo laajalti ”Ihmiset”-ohjelmassa. Ne voidaan nyt laajentaa koskemaan kaikkia hankkeita – erityisesti henkilöstökustannuksia tai pk-yritysten omistajajohtajia, jotka toteuttavat suurimman osan hankkeesta itse ilman tileihin kirjattavaa palkkaa. Avustusten jakomenettelyyn tehtävät uudistukset lyhentävät käsittelyaikaa ja vähentävät hallinnollista taakkaa niin jäsenvaltioiden kuin komission yksiköidenkin kannalta.

Taso 3: siirtyminen kustannusperusteisesta tulosperusteiseen rahoitukseen

Kahden ensimmäisen tason vaihtoehdot eivät poista hallinnollista taakkaa, joka liittyy kustannusraportointiin ja tilintarkastukseen. Tulosperusteisen rahoituksen asteittainen käyttöönotto vähentää kirjanpitoon liittyvän hallinnollisen taakan sekä rahoituksen ennakko- ja jälkitarkastukset minimiin. Tätä uudistusta sovelletaan tulevien tutkimuksen puiteohjelmien yhteydessä. EU:n avustusten saajille maksetaan kertakorvauksia tiettyjen tieteellisten tehtävien toteuttamisesta. Rahoituksen saajien on osoitettava vain toimineensa tehokkaasti ja tuloksekkaasti sen sijaan, että niiden pitäisi perustella kustannuksensa yksitellen.

Tulevaisuudennäkymät

Valtaosa toisen ja kolmannen tason vaihtoehdoista edellyttää sääntöjen tarkistamista. Näin ollen niitä on tarkasteltava joka kolmas vuosi tehtävän varainhoitoasetuksen tarkistuksen yhteydessä ja tältä pohjalta tutkimuspolitiikan sääntelykehyksen seuraavan tarkistuksen yhteydessä.

Komissio voi kuitenkin ehdottaa muutoksia seitsemänteen puiteohjelmaan sen lokakuussa 2010 tehtävän ohjelman väliarvioinnin jälkeen.

Taustaa

Seitsemäs puiteohjelma on herättänyt tiedemaailmassa suurta kiinnostusta; vuosittain esitetään yli 30 000 ehdotusta ja rahoitetaan lähes 7 000 hanketta. Lähes kaikki eurooppalaiset korkeakoulut osallistuvat ohjelmaan.

Menettelyitä on yksinkertaistettu monin toimenpitein puiteohjelman laatimisen yhteydessä ja myös ohjelman toimiessa. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat uusi takuurahasto sekä ainutlaatuinen rekisteröintijärjestelmä, jonka ansiosta usealle hankkeelle ja usealle vuodelle tukea hakevan organisaation tarvitsee ilmoittaa tietonsa vain kerran. Lisäksi 80 prosenttia seitsemännen puiteohjelman osallistujista on vapautettu taloudellisten edellytysten ennakkotarkastuksista.

Komissio perusti vuonna 2007 kaksi uutta toimeenpanovirastoa:

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto on seitsemännen puiteohjelman keskeinen osa. Se myöntää avustuksia (sekä nuorten että kokeneiden) tutkijoiden johtamille hankkeille edellyttämättä, että hankkeen pitäisi olla osa rajat ylittävää yhteenliittymää.

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 17.09.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun