RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

Forskningens framsteg i världen och kostnaden för investeringar i ny teknik stimulerar medlemsstaterna till ett ökat samarbete för att ta fram stora forskningsinfrastrukturer. För att kunna utveckla det Europeiska området för forskningsverksamhet (ERA) och konkurrensförmågan är det emellertid nödvändigt med en rättslig ram för den här typen av infrastrukturer för att kompensera för avsaknaden av lämpliga nationella eller internationella regler. Som svar på medlemsstaternas och forskarvärldens begäran antar kommission denna förordning vars syfte är att underlätta det gemensamma inrättandet och den gemensamma driften av forskningsanläggningar av europeiskt intresse mellan flera medlemsstater och länder som är kopplade till gemenskapens sjunde ramprogram för forskning och utveckling.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

SAMMANFATTNING

Förordningen upprättar en enda rättslig grund vars syfte är att underlätta inrättandet och utnyttjandet av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) av medlemsländerna och länder som är kopplade till gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. Men medlemsstaterna kommer även i fortsättningen att själva vara ansvariga för utarbetningen av ett infrastrukturprojekt och för definitionen av de viktigaste aspekterna som stadgar, säte etc. Denna rättsliga grund är endast tillämplig på en infrastruktur som är av paneuropeiskt intresse.

Eric-konsortiets verksamheter har inget vinstintresse i syfte att motverka en snedvriden konkurrens. En Eric tillåts emellertid ha viss begränsad ekonomisk verksamhet förutsatt att det inte utgör ett hinder för infrastrukturens främsta mål.

Den forskningsinfrastruktur som har inrättats av Eric-konsortiet med stöd av denna förordning måste respektera följande villkor:

  • bidra till genomförandet av europeisk forskningsverksamhet;
  • innebära ett mervärde inom forskning och teknik på europeisk och internationell nivå;
  • vara öppen för forskare i medlemsstaterna och länder som är kopplade till gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling;
  • befrämja forskares rörlighet och utbyte av kunskaper i det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA)
  • bidra till spridningen och utnyttjandet av resultat från forskningsverksamhet.

Framställningar om att inrätta ett Eric-konsortium har adresserats till kommissionen för utvärdering. Den inlämnade dokumentationen ska innehålla:

  • begäran om inrättande adresserad till kommissionen;
  • ett förslag till stadgar (förteckningen över medlemmar, Eric-konsortiets namn och säte, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, Eric-konsortiets olika organ och dess kompetenser, deras sammansättning och deras beslutsprocesser, Eric-konsortiets varaktighet, dess grundläggande principer, arbetsspråket/arbetsspråken, hänvisningar till regler om tillämpning av stadgarna);
  • en teknisk och vetenskaplig beskrivning (se villkoren nedan);
  • en förklaring där värdmedlemsstaten erkänner Eric-konsortiet som en internationell organisation vid tillämpning av direktiven om mervärdesskatt och punktskatter.

Kommissionen fattar sitt beslut i ljuset av resultaten från utvärderingen och med hänsyn till medlemsländernas synpunkter, och översänder det sedan till sökanden. Om kommissionen godkänner inrättandet av Eric-konsortiet publiceras beslutet i Europeiska unionens officiella tidning.

Under utvärderingsperioden kan sökanden anmodas att komplettera eller ändra sin ansökan.

Eric-konsortiet som har status som juridisk person ska ha sitt säte hos en av sina medlemmar (medlemsland eller ett land som är kopplat till gemenskapens ramprogram för forskning). Dess namn måste innehålla förkortningen ”ERIC”.

Ett Eric-konsortium måste bestå av minst tre medlemsländer. Tredjeländer och mellanstatliga organisationer kan därefter ansluta sig till infrastrukturen.

Eric-konsortiet betraktas även som en organisation eller en internationell organisation i den mening som avses i direktiven om moms, punktskatt och offentlig upphandling. Den kommer att vara undantagen från moms- och punktskatteskyldigheter och dess upphandlingsförfaranden ska omfattas av direktivet om offentlig upphandling.

Medlemmarnas ansvarsskyldighet för Eric-konsortiets skulder är begränsad till deras respektive bidrag.

Den tillämpliga lagen är i första hand gemenskapslagstiftningen, därefter lagstiftningen i det stadgeenliga sätet eller i den stat som driften sker avseende vissa säkerhetsfrågor och tekniska frågor.

Fem år efter antagandet av denna rättsliga ram ska kommissionen, med hjälp av en expertpanel, genomföra en utvärdering av den och rapportera till Europaparlamentet och rådet. |

Bakgrund

Denna förordning är ett av fem strategiska initiativ som har planerats som uppföljning av grönboken om det europeiska området för forskningsverksamhet ,t.ex. meddelandet om gemensam programplanering för forskning. Denna förordning kommer att underlätta utvecklingen av nya paneuropeiska forskningsstrukturer tack vare inrättandet av en ändamålsenlig rättslig ram. Detta initiativ är en del av projektet ”Forskningsinfrastruktur” i det särskilda programmet Kapaciteter som har planerats genom det sjunde ramprogrammet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 723/2009

28.8.2009

-

EUT L 206, 8.8.2009

Senast ändrat den 01.06.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början