RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

Progresele ştiinţifice la nivel mondial şi costurile investiţiilor în noile tehnologii au stimulat statele membre să îşi consolideze cooperarea în vederea creării unor ample structuri de cercetare. Totuşi, pentru a dezvolta Spaţiul european al cercetării (SEC), este necesar un cadru juridic aplicabil acestui tip de infrastructuri, pentru a compensa absenţa unor reglementări naţionale sau internaţionale adecvate. Ca răspuns la solicitările venite din partea statelor membre şi a comunităţii ştiinţifice, Comisia a adoptat acest regulament, al cărui obiectiv este de a facilita crearea şi utilizarea în comun a instalaţiilor de cercetare de interes european de către mai multe state membre şi ţări asociate, în contextul celui de-al 7-lea program-cadru al Comunităţii pentru cercetare şi dezvoltare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC).

SINTEZĂ

Regulamentul instituie o o bază juridică unică menită să faciliteze crearea şi utilizarea unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) de către statele membre şi ţările asociate la programele-cadru de cercetare ale Comunităţii. Totuşi, statele membre rămân singurele responsabile pentru elaborarea unui proiect de infrastructură şi definirea aspectelor principale, cum ar fi statutul, sediul etc. Acest cadru juridic se aplică doar infrastructurilor de interes paneuropean.

Activităţile ERIC nu au scop lucrativ, pentru a preveni orice distorsionare a concurenţei. Totuşi, un ERIC poate desfăşura o serie de activităţi economice limitate, atât timp cât acestea nu afectează obiectivul principal al infrastructurii de cercetare.

Infrastructura de cercetare creată de ERIC în temeiul acestui regulament trebuie să respecte următoarele cerinţe:

  • să contribuie la realizarea activităţilor de cercetare europene;
  • să reprezinte o valoare adăugată în domeniile ştiinţifice şi tehnologice la nivel european şi internaţional;
  • să fie deschis cercetătorilor din statele membre şi din ţările asociate la programul-cadru pentru cercetare şi dezvoltare al Comunităţii;
  • să favorizeze mobilitatea cercetătorilor şi schimbul de cunoştinţe în cadrul Spaţiului european de cercetare (SEC);
  • să contribuie la diseminarea şi valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare.

Cererile de constituire a unui ERIC trebuie transmise Comisiei în vederea evaluării. Dosarele trebuie să includă:

  • solicitarea adresată Comisiei cu privire la constituirea ERIC;
  • un proiect de statut (lista membrilor, sediul şi denumirea ERIC, drepturile şi obligaţiile membrilor, organele ERIC cu responsabilităţile, componenţa acestora şi procedurile de luare a deciziilor, durata ERIC, principiile de bază, limba de lucru, referinţe la normele de aplicare a statutului);
  • o descrierea ştiinţifică şi tehnică (a se vedea condiţiile de mai sus);
  • o declaraţie a statului membru gazdă de recunoaştere a ERIC ca organism internaţional în sensul directivelor privind TVA şi accizele.

În funcţie de rezultatul evaluării şi de avizul statelor membre, Comisia adoptă o decizie pe care o notifică solicitanţilor. În cazul în care Comisia aprobă constituirea ERIC, decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În perioada de evaluare, solicitanţii pot fi invitaţi să completeze sau să modifice cererea lor.

Un ERIC cu personalitate juridică trebuie să aibă sediul pe teritoriul unuia dintre membrii săi (stat membru sau ţară asociată la un program-cadru comunitar de cercetare). Denumirea sa trebuie să includă abrevierea „ERIC”.

În compoziţia unui ERIC trebuie să intre cel puţin trei state membre. Alte ţări terţe sau organizaţii interguvernamentale pot adera ca membri în orice moment.

De asemenea, un ERIC este considerat organizaţie sau organism internaţional în sensul directivelor privind taxa pe valoarea adăugată, accizele şi achiziţiile publice. Astfel, acesta este scutit de TVA şi de accize, iar procedurile sale de achiziţii nu vor intra sub incidenţa directivei privind achiziţiile publice.

Răspunderea membrilor pentru datoriile ERIC se limitează la contribuţiile lor respective la acesta.

Dreptul aplicabil este mai întâi dreptul comunitar, iar apoi dreptul statului în care se află sediul statutar sau în care se desfăşoară activitatea, în ceea ce priveşte anumite aspecte tehnice şi de securitate.

La cinci ani de la adoptarea cadrului juridic, Comisia va face o evaluare a acestuia cu ajutorul unui grup de experţi şi va prezenta un raport Parlamentului European şi Consiliului.

Context

Acest regulament face parte din cele cinci iniţiative strategice prevăzute în continuarea Cărţii verzi privind SEC, cum ar fi comunicarea privind programarea în comun a cercetării. Regulamentul va facilita dezvoltarea unor noi infrastructuri de cercetare paneuropene prin crearea unui cadru juridic adecvat. Această iniţiativă se adaugă punerii în aplicare a secţiunii privind „Infrastructurile de cercetare” din programul specific „Capacităţi” în contextul celui de-a 7-lea program-cadru de cercetare.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 723/2009

28.8.2009

-

JO L 206 din 8.8.2009

Ultima actualizare: 01.06.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii