RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej struktury badawczej (ERIC)

Postęp nauki na całym świecie i koszt inwestowania w nowe technologie zachęcają państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy na rzecz tworzenia dużych infrastruktur naukowych. Jednak rozwój konkurencyjności i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) wymaga odpowiednich ram prawnych, uzupełniających lukę w odnośnych przepisach krajowych lub międzynarodowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie państw członkowskich i społeczności naukowej Komisja przyjmuje niniejsze rozporządzenie, którego celem jest ułatwienie tworzenia i użytkowania wspólnych instalacji naukowych o znaczeniu europejskim przez państwa członkowskie i kraje uczestniczące w 7. programie ramowym WE w zakresie badań i rozwoju.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy prawne, które mają na celu ułatwienie tworzenia i prowadzenia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) przez państwa członkowskie i kraje uczestniczące w programie ramowym WE dotyczącym badań. Niemniej jednak to państwa członkowskie pozostają odpowiedzialne za opracowanie projektu infrastruktury i określenie zasadniczych aspektów, czyli statutu, siedziby itp. Niniejsze ramy prawne dotyczą wyłącznie infrastruktur o znaczeniu paneuropejskim.

Działalność ERIC nie ma celu zarobkowego, co zapobiega naruszaniu zasad uczciwej konkurencji. ERIC mogą jednak prowadzić ograniczoną działalność gospodarczą, o ile nie jest to sprzeczne z zasadniczym przeznaczeniem infrastruktury badawczej.

Infrastruktura badawcza utworzona przez ERIC na mocy niniejszego rozporządzenia powinna spełniać następujące warunki:

  • wnosić wkład w prowadzenie europejskiej działalności badawczej,
  • stanowić wartość dodaną w danej dziedzinie nauki i technologii na poziomie europejskim i międzynarodowym,
  • pozostawać otwarta na naukowców z państw członkowskich i krajów uczestniczących w programie ramowym WE na rzecz badań i rozwoju,
  • sprzyjać mobilności naukowców i wymianie wiedzy na obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB),
  • przyczyniać się do upowszechniania i optymalizacji wyników badań.

Wnioski o utworzenie ERIC są przedkładane Komisji do oceny. Wniosek powinien zawierać:

  • wniosek o utworzenie ERIC skierowany do Komisji,
  • proponowany statut (lista członków, siedziba, nazwa ERIC, prawa i obowiązki członków, organy ERIC i ich uprawnienia, skład i procedury decyzyjne, czas obowiązywania ERIC, podstawowe zasady, język roboczy, odniesienia do warunków stosowania statutu),
  • opis naukowo-techniczny (zobacz warunki powyżej),
  • oświadczenie przyjmującego państwa członkowskiego uznające ERIC za organizację międzynarodową w zakresie dyrektyw dotyczących podatku VAT i akcyzy.

Na podstawie wyników oceny i po uwzględnieniu opinii państw członkowskich Komisja podejmuje decyzję i przekazuje ją do wnioskodawcy. Jeżeli Komisja zatwierdzi utworzenie ERIC, decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podczas dokonywania oceny wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia lub zmiany wniosku.

ERIC jako podmiot posiadający osobowość prawną powinno mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich (UE lub krajów uczestniczących w programie ramowym WE dotyczącym badań). Nazwa powinna zawierać skrót „ERIC”.

W skład konsorcjum powinny wchodzić przynajmniej trzy państwa członkowskie UE. Mogą dołączyć do nich członkowie z państw trzecich lub organizacje międzyrządowe.

ERIC jest także uznawane za organizację lub podmiot międzynarodowy w rozumieniu dyrektyw dotyczących podatku VAT, akcyzy i przetargów publicznych. W związku z tym konsorcjum jest zwolnione z VAT i z akcyzy, a postępowania przetargowe nie są objęte dyrektywą o postępowaniach przetargowych.

Odpowiedzialność członków za długi jest ograniczona do wysokości ich wkładu.

Obowiązującym prawem w zakresie kwestii technicznych i bezpieczeństwa jest przede wszystkim prawo wspólnotowe, następnie prawo kraju siedziby lub kraju działalności.

Po upływie pięciu lat od przyjęcia niniejszych ram prawnych Komisja dokona oceny przy pomocy grupy ekspertów i sporządzi sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie stanowi jedną z pięciu strategicznych inicjatyw będących następstwem zielonej księgi EPB, wśród których przewidziano informowanie o wspólnym programowaniu badań. Niniejsze rozporządzenie ułatwi rozwój nowych, paneuropejskich struktur badawczych dzięki utworzeniu odpowiednich ram prawnych. Jest to inicjatywa, która towarzyszy wdrażaniu części dotyczącej „infrastruktur badawczych” programu szczegółowego „Możliwości” z 7. programu ramowego z zakresu badań.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 723/2009

28.8.2009

Dz.U. L 206 z 8.8.2009

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony