RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

De vooruitgang van de wetenschap in de wereld en de kosten voor investeringen in nieuwe technologieën zetten de lidstaten aan om hun samenwerking te versterken en een grote onderzoeksinfrastructuur op te zetten. Om de Europese onderzoeksruimte en het concurrentievermogen te ontwikkelen, is er evenwel nood aan een rechtskader voor dat soort infrastructuur om de afwezigheid van geschikte nationale of internationale regelgeving te ondervangen. In antwoord op de verzoeken van de lidstaten en de wetenschappelijke gemeenschap keurt de Commissie de onderhavige verordening goed. Deze heeft ten doel de gezamenlijke oprichting en werking van onderzoeksfaciliteiten van Europees belang tussen meerdere lidstaten en landen die zijn geassocieerd met het 7e communautaire O&O-kaderprogramma te vergemakkelijken.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad van 25 juni 2009 betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC).

SAMENVATTING

Deze verordening creëert een unieke rechtsgrondslag voor het vergemakkelijken van de oprichting en de exploitatie van een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) door de lidstaten en de landen die met de kaderprogramma’s voor onderzoek zijn geassocieerd. De lidstaten blijven evenwel volledig verantwoordelijk voor de uitwerking van een infrastructuurproject en voor de vastlegging van de belangrijkste aspecten ervan, zoals de statuten, de statutaire zetel, enz. Dit rechtskader is uitsluitend van toepassing op infrastructuren met een pan-Europees belang.

Om vervalsing van de mededinging te voorkomen hebben ERIC’s geen winstoogmerk. ERIC’s mogen evenwel beperkte economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat deze het hoofddoel van de onderzoeksinfrastructuur niet in gevaar brengen.

De onderzoeksinfrastructuur die overeenkomstig de onderhavige verordening door een ERIC gecreëerd wordt, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • zij draagt bij tot de uitvoering van de Europese onderzoeksactiviteiten;
  • zij biedt op Europees en internationaal niveau een toegevoegde waarde op wetenschappelijk en technologisch gebied;
  • zij staat open voor onderzoekers uit de lidstaten en de landen die zijn geassocieerd met het communautaire kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling;
  • zij draagt bij tot de mobiliteit van onderzoekers en de uitwisseling van kennis in de Europese onderzoeksruimte (EOR);
  • zij draagt bij tot het verspreiden en optimaliseren van de resultaten van de onderzoeksactiviteiten.

Verzoeken tot oprichting van een ERIC worden ter evaluatie bij de Commissie ingediend. Een dergelijk dossier dient de volgende documenten te bevatten:

  • het aan de Commissie gerichte verzoek tot oprichting;
  • de voorgestelde statuten (de ledenlijst, de statutaire zetel, de naam van de ERIC, de rechten en plichten van de leden, de organen van de ERIC met hun bevoegdheden, hun samenstelling en besluitvormingsprocedures, de duur van de ERIC, de basisbeginselen, de werktaal en verwijzingen naar de uitvoeringsvoorschriften van de statuten);
  • een wetenschappelijke en technische beschrijving (zie voorwaarden hieronder);
  • een verklaring van de gastlidstaat dat hij het ERIC vanaf het tijdstip van oprichting als internationale instelling in de zin van de BTW- en de accijnsrichtlijn erkent.

Op basis van de resultaten van de beoordeling en rekening houdend met de standpunten van de lidstaten keurt de Commissie een beschikking goed, die zij vervolgens aan de verzoeker overmaakt. Indien zij de oprichting van het ERIC goedkeurt, wordt haar beschikking bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Tijdens de beoordelingsperiode kan de verzoekers verzocht worden hun verzoek aan te vullen of te wijzigen.

ERIC’s met een rechtspersoonlijkheid moeten hun statutaire zetel in een van de leden hebben (lidstaat of land dat met een communautair kaderprogramma voor onderzoek geassocieerd is). Hun naam moet de afkorting “ERIC” bevatten.

ERIC’s moeten uit ten minste drie lidstaten zijn samengesteld. Ook derde landen en intergouvernementele organisaties kunnen lid worden.

ERIC’s worden ook beschouwd als internationale organisaties of instellingen in de zin van de richtlijnen inzake de belasting over de toegevoegde waarde, inzake accijnzen en inzake overheidsopdrachten. ERIC’s zijn dus vrijgesteld van BTW en accijnzen en hun procedures voor het plaatsen van opdrachten vallen niet onder de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

De aansprakelijkheid van de leden voor de schulden van een ERIC is beperkt tot hun respectieve bijdragen.

Het toepasselijke recht is in eerste instantie het Gemeenschapsrecht en vervolgens het recht van de staat van de statutaire zetel of, voor bepaalde veiligheidskwesties en technische aangelegenheden, het recht van de staat waar de activiteiten plaatsvinden.

Vijf jaar na de vaststelling van dit rechtskader zal de Commissie een evaluatie ervan laten uitvoeren door een deskundigenpanel en zal zij daarover verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad.

Context

De onderhavige verordening is een van de vijf strategische initiatieven voor de tenuitvoerlegging van het EOR-Groenboek, zoals de mededeling over de gezamenlijke programmering van onderzoek. Deze verordening zal de ontwikkeling van nieuwe pan-Europese onderzoekstructuren vergemakkelijken door de instelling van een passend rechtskader. Dit initiatief is een aanvulling op de tenuitvoerlegging van het onderdeel “Onderzoeksinfrastructuren” van het specifieke programma “Capaciteiten”, dat werd voorzien in het 7e kaderprogramma voor onderzoek.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 723/2009

28.8.2009

-

L 206 van 8.8.2009

Laatste wijziging: 01.06.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven