RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettava oikeudellinen kehys

Maailmalla tapahtunut tieteellinen kehitys ja uuteen teknologiaan investoimisesta aiheutuvat kustannukset ovat kannustaneet jäsenvaltioita lujittamaan yhteistyötään laajojen tutkimusinfrastruktuurien luomiseksi. Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) ja kilpailukyvyn kehittäminen edellyttävät kuitenkin tällaisia infrastruktuureja koskevaa oikeudellista kehystä asianmukaisten kansallisten tai kansainvälisten sääntöjen puutteen korvaamiseksi. Vastauksena jäsenvaltioiden ja tiedeyhteisön pyyntöihin komissio hyväksyy tämän asetuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa eurooppalaista etua palvelevien tutkimusrakenteiden yhteistä perustamista ja käyttöä useiden jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kesken yhteisön seitsemännen puiteohjelman kehyksessä.

SÄÄDÖS

Neuvoton asetus (EY) N:o°723/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa otetaan käyttöön yhtenäinen oikeusperusta, jolla helpotetaan eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ERIC) perustamista ja hyödyntämistä jäsenvaltioiden ja yhteisön tutkimuksen puiteohjelmaan assosioituneiden maiden kesken. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin edelleen yksin vastuussa infrastruktuurihankkeiden valmistelusta ja tärkeimpien seikkojen, kuten perussäännön, kotipaikan jne. määrittelystä. Tätä oikeudellista kehystä sovelletaan vain Euroopan yleistä etua palveleviin tutkimusinfrastruktuureihin.

ERIC suorittaa tehtäväänsä muulta kuin liiketaloudelliselta pohjalta, jotta vältetään kilpailun vääristyminen. Se voi kuitenkin harjoittaa rajallista liiketaloudellista toimintaa, jos tämä ei vaaranna tutkimusinfrastruktuurin päätavoitetta.

Tutkimusinfrastruktuurin, jonka ERIC perustaa kyseessä olevan asetuksen nojalla, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • sitä tarvitaan eurooppalaisen tutkimustoiminnan harjoittamiseen
  • se tuo lisäarvoa eurooppalaisen ja kansainvälisen tieteen ja teknologian aloille
  • se on avoinna jäsenvaltioista ja yhteisön tutkimuksen ja kehittämisen ohjelmiin assosioituneista maista tuleville tutkijoille
  • se edistää tutkijoiden liikkuvuutta ja tietämyksen vaihtoa eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA)
  • se edistää tutkimustoiminnan tulosten levittämistä ja hyödyntämistä.

ERICin perustamista hakevien tahojen on toimitettava komission arvioitavaksi perustamista koskeva hakemus. Hakemuksen on sisällettävä

  • komissiolle osoitettu pyyntö ERICin perustamisesta
  • ehdotus perussäännöksi (luettelo jäsenistä, kotipaikka, ERICin nimi, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, ERICin toimielimet ja niiden toimivalta, kokoonpano ja päätöksentekotapa, ERICin toimiaika, perusperiaatteet, työkieli, viittaukset perussääntöjen täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin)
  • tekninen ja tieteellinen kuvaus (ks. vaatimukset jäljempänä)
  • isäntäjäsenvaltion ilmoitus, jolla se tunnustaa ERICin arvonlisäverosta ja valmisteverosta annetuissa direktiiveissä tarkoitetuksi kansainväliseksi järjestöksi.

Arvioinnin tulosten pohjalta ja jäsenvaltioiden kannat huomioon ottaen komissio tekee päätöksen, jonka se ilmoittaa hakijoille. Päätös ERICin perustamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Arvioinnin aikana hakijoita voidaan tarpeen mukaan pyytää täydentämään tai muuttamaan hakemustaan.

ERICillä, jolla on oikeushenkilöllisyys, on oltava kotipaikka; sen on sijaittava sellaisen jäsenen alueella, joka on EU:n jäsenvaltio tai yhteisön tutkimuksen puiteohjelmaan assosioitunut maa. ERICillä on oltava nimi, joka sisältää lyhenteen "ERIC".

ERICillä on oltava jäseninään vähintään kolme jäsenvaltiota. Sen jäseniä voivat olla myös kolmannet maat tai hallitustenväliset järjestöt.

ERIC on myös katsottava kansainväliseksi toimielimeksi tai järjestöksi arvonlisäverosta, valmisteveroista ja julkisista hankinnoista annetuissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla. Se on siten vapautettu arvonlisäverosta ja valmisteveroista, eivätkä sen hankintamenettelyt kuulu julkisista hankinnoista annetun direktiivin soveltamisalaan.

ERICin jäsenten taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu niiden omaan rahoitusosuuteen.

ERICiin sovelletaan ensisijaisesti yhteisön lainsäädäntöä, sitten sen valtion lainsäädäntöä, jossa sillä on sääntömääräinen kotipaikka tai toimipaikka tiettyjen teknisten ja turvallisuutta koskevien kysymysten osalta.

Komissio arvioi asiantuntijaryhmän avulla oikeudellisen kehyksen viiden vuoden kuluttua sen hyväksymisestä ja raportoi arvioinnista Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Taustaa

Asetus on yksi viidestä strategisesta aloitteesta, joilla täydennetään yhteistä eurooppalaista tutkimusaluetta koskevaa vihreää kirjaa, kuten tutkimuksen yhteisestä ohjelmasuunnittelusta annettu tiedonanto. Kyseessä olevalla asetuksella helpotetaan uusien Euroopan laajuisten tutkimusrakenteiden kehittämistä asianmukaisen oikeudellisen kehyksen luomisen myötä. Tämä aloite sisältyy seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman "Valmiudet"-erityisohjelman tutkimusinfrastruktuureja koskevan osan täytäntöönpanoon.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 723/2009

28.8.2009

-

EUVL L 206, 8.8.2009

Viimeisin päivitys 01.06.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun