RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Udviklingen i forskningen på verdensplan og omkostningerne til investering i nye teknologier tilskynder medlemsstaterne til at styrke samarbejdet om at skabe en omfattende forskningsinfrastruktur. For at kunne udvikle det europæiske forskningsrum (EER) og fremme konkurrenceevnen er det imidlertid nødvendigt at indføre rammebestemmelser gældende for denne type infrastruktur for at kompensere for manglen på passende nationale eller internationale regler. På foranledning af medlemsstaterne og forskerkredse vedtager Kommissionen denne forordning, hvis målsætning er at oprette og drive forskningsanlæg af europæisk interesse i fællesskab mellem flere medlemsstater og lande, der er associeret Fællesskabets 7. rammeprogram for forskning og udvikling.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC).

RESUMÉ

Denne forordning udgør ét fælles retsgrundlag som baggrund for oprettelse og drift af et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur(ERIC) med deltagelse af medlemsstaterne og landene, der er associeret Fællesskabets rammeprogrammer for forskning. Medlemsstaterne har dog stadig alene ansvaret for udarbejdelsen af et infrastrukturprojekt og for at definere de grundlæggende principper såsom vedtægter, hjemsted, etc. Denne rammebestemmelse er kun gældende for infrastrukturer, som har paneuropæisk interesse.

Aktiviteter under ERIC bør udelukkende være på ikke-økonomisk basis for at undgå konkurrencefordrejning. ERIC kan dog udøve begrænsede økonomiske aktiviteter, forudsat at disse ikke hindrer forskningsinfrastrukturens primære formål.

Forskningsinfrastrukturer etableret under denne forordning skal overholde følgende betingelser:

  • bidrage til gennemførelse af europæiske forskningsaktiviteter,
  • tilføre merværdi inden for videnskab og teknologi på europæisk og internationalt plan,
  • være åbne for forskere i medlemsstaterne og i lande associeret Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling,
  • fremme mobilitet af forskere og udveksling af viden inden for det europæiske rum for forskning (EFR)
  • bidrage til udbredelse og evaluering af forskningsaktiviteternes resultater.

Ansøgning om oprettelse af en ERIC sendes til Kommissionen for evaluering. Ansøgningen skal omfatte følgende dokumenter:

  • ansøgning om oprettelse adresseret til Kommissionen,
  • udkast til vedtægter (liste over deltagere, hjemsted og ERIC’ens navn, deltagernes rettigheder og forpligtelser, ERIC’ens organer med angivelse af deres kompetence, sammensætning og beslutningsprocedure, ERIC’ens varighed, grundlæggende principper, arbejdssprog samt henvisninger til gennemførelsesbestemmelser for vedtægterne),
  • en teknisk og videnskabelig beskrivelse (se betingelser ovenfor),
  • en erklæring fra værtsmedlemslandet, der anerkender ERIC’en som en international organisation i henhold til moms- og punktafgiftsdirektiverne.

Ud fra resultatet af evalueringen og medlemsstaternes indstilling træffer Kommissionen en beslutning, som sendes til ansøger. Hvis den godkender oprettelsen af ERIC’en, offentliggøres beslutningen i Den Europæiske Unions Tidende.

I evalueringsforløbet kan ansøgerne blive bedt om at uddybe eller ændre deres ansøgning.

En ERIC betragtes som en juridisk enhed og skal have hjemsted i et af deltagerlandene (medlemsstat eller et land, der er associeret fællesskabets rammeprogram for forskning). ERI’er skal have et navn, hvori forkortelsen ”ERIC” indgår.

ERIC’er skal altid have deltagelse af mindst tre medlemsstater. Deltagere fra tredjelande eller mellemstatslige organisationer kan anmode om at deltage.

I forbindelse med momsdirektivet og direktiverne om punktafgifter og offentlige indkøb betragtes en ERIC desuden som et internationalt organ eller organisation. Derfor er den fritaget for betaling af moms og punktafgifter, og dens indkøbsprocedurer er ikke omfattet af direktivet om offentlige indkøb.

Deltagernes ansvar for en ERIC’s gæld er begrænset til deres respektive bidrag.

Gældende ret er EF-retten, lovgivningen i den stat, det vedtægtsmæssige hjemsted ligger i, eller, i visse sikkerhedsmæssige og tekniske forhold, lovgivningen i den stat, hvor driften foregår.

Fem år efter vedtagelsen foretager Kommissionen ved hjælp af en ekspertgruppe en evaluering af rammelovgivningen og aflægger rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. |

Baggrund

Denne forordning er et af fem strategiske initiativer, der er sat i gang som opfølgning på EFR-grønbogen, herunder meddelelsen om fælles programmering af forskningsindsatsen. Nærværende forordning skal fremme udviklingen af nye paneuropæiske forskningsstrukturer gennem etablering af en passende rammebestemmelse. Initiativet supplerer implementeringen af afsnittet ”Forskningsinfrastrukturer” under særprogrammet ”Kapacitet” under det 7. rammeprogram for forskning.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelsesdato i medlemsstaterneEU_Tidende
Forordning (EF) nr. 723/2009

28.8.2009

-

EUT L 206 af 8.8.2009

Seneste ajourføring: 01.06.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top