RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Právní rámec pro konsorcium evropských výzkumných infrastruktur (ERIC)

Vědecký pokrok ve světě a náklady na investice do nových technologií podněcují členské státy k posílení spolupráce při vytváření velkých výzkumných infrastruktur. Avšak pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru (ERA) a konkurenceschopnosti je nezbytný určitý právní rámec pro tento druh infrastruktury, který by nahradil neexistující příslušné vnitrostátní či mezinárodní předpisy. Jako odpověď na žádosti členských států a vědeckého společenství přijala Komise toto nařízení, jehož cílem je zjednodušit společné zřizování a využití výzkumných zařízení evropského významu několika členskými státy a zeměmi zapojenými do 7. rámcového programu Společenství pro výzkum a vývoj.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

PŘEHLED

Nařízení zavádí jednotný právní základ určený k jednoduššímu vytváření a využití konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) členskými státy a zeměmi přidruženými k výzkumným rámcovým programům Společenství. Za vypracování návrhu infrastruktury a definování základních aspektů, jako je statut, sídlo, atd. jsou však zodpovědné pouze členské státy. Uvedený právní rámec se vztahuje pouze na infrastruktury celoevropského významu.

Aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže, nemá činnost ERIC ziskový charakter. Avšak ERIC může vykonávat omezenou hospodářskou činnost, pokud není narušen hlavní úkol výzkumné infrastruktury.

Výzkumná infrastruktura vytvořená ERIC podle tohoto nařízení musí splňovat následující podmínky:

  • přispívat k výzkumné činnosti v Evropě;
  • představovat přidanou hodnotu v oblasti vědy a technologie na evropské a mezinárodní úrovni;
  • být otevřenou výzkumníkům z členských států a zemí přidružených k rámcovému programu Společenství pro výzkum a vývoj;
  • přispívat k mobilitě výzkumných pracovníků a výměně znalostí v rámci Evropského výzkumného prostoru;
  • napomáhat šíření a zhodnocování výsledků činností v oblasti výzkumu.

Žádosti o vytvoření konsorcia se zasílají Komisi, která je vyhodnotí. Žádosti musí obsahovat:

  • žádost o zřízení konsorcia určenou Komisi;
  • návrh stanov konsorcia (seznam členů, sídlo a název, práva a povinnosti členů, orgány a jejich úlohu, složení a postupy rozhodování, dobu trvání konsorcia, základní zásady, určení pracovního jazyka, odkazy na pravidla pro provádění stanov);
  • technický a vědecký popis (viz. výše uvedené podmínky);
  • prohlášení hostitelského členského státu uznávající konsorcium za mezinárodní organizaci ve smyslu předpisů o DPH a spotřebních daních.

Komise podle výsledků hodnocení a s ohledem na stanoviska členských států přijme rozhodnutí a sdělí ho žadateli. Pokud vytvoření konsorcia schválí, je její rozhodnutí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V době, kdy probíhá hodnocení, mohou být žadatelé vyzváni, aby doplnili nebo změnili svou žádost.

Konsorcium, které má právní subjektivitu, musí mít sídlo v jednom ze států, které jsou členy (v členském státě nebo státě přidruženém k rámcovému programu Společenství pro výzkum). Název musí obsahovat zkratku „ERIC“.

Ve složení konsorcia musí být nejméně tři členské státy. Mohou být doplněny o členy z třetích zemí nebo mezivládních organizací.

ERIC je také považováno za mezinárodní organizaci nebo subjekt ve smyslu předpisů o dani z přidané hodnoty, spotřebních daních a veřejných zakázkách. Proto je osvobozeno od DPH a spotřebních daní a na jeho postupy pro zadávání veřejných zakázek se nevztahuje směrnice o veřejných zakázkách.

Odpovědnost členů za dluhy konsorcia je omezena výší jejich příspěvků poskytnutých konsorciu.

Použitelným právem je především právo Společenství, dále právo státu, v němž má konsorcium sídlo, nebo právo státu, ve kterém se řeší některé technické otázky či otázky bezpečnosti.

Pět let po přijetí tohoto právního rámce provede Komise zhodnocení za pomoci skupiny expertů a sepíše zprávu pro Evropský parlament a Radu.

Kontext

Toto nařízení je jednou z pěti strategických iniciativ, které budou následovat po Zelené knize o ERA, jako je např. sdělení o společném plánování výzkumu. Uvedené nařízení zjednodušuje vývoj nových celoevropských výzkumných struktur díky tomu, že je vytvořen příslušný právní rámec. Tato iniciativa patří k realizaci části „výzkumné infrastruktury“ specifického programu „Kapacity“ uvedeného v 7. rámcovém programu pro výzkum.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 723/2009

28. 8. 2009

-

Úř. věst. L 206

ze dne 8. 8. 2009

Poslední aktualizace: 01.06.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky