RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Särskilda programmet – Idéer

Detta särskilda program syftar till utveckling av spetsforskning som bidrar till att höja kvalitetsnivån på den europeiska forskningen. Projektet från det europeiska forskningsrådet (EFR) utgör programmets viktigaste aspekt. Utöver programmets allmänna egenskaper och mål skildras här de olika elementen i skapandet av EFR (mål, uppgifter, sammansättning, mervärde, kommissionens roll osv.).

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)[Europeiska unionens officiella tidning L54, 22.2.2007].

SAMMANFATTNING

Det viktigaste målet för det särskilda programmetIdéer är att höja kvalitetsnivån på den europeiska forskningen inom de områden som är stadda i snabb utveckling. Syftet är att främja ökad ekonomisk konkurrenskraft och välfärd. Med andra ord handlar det om att utveckla spetsforskning som kan leda till avgörande genombrott inomforskning, teknik och vetenskap, över ämnesgränserna och de geografiska gränserna. Programmet skall drivas av forskarna och stödja spetsforskning som forskarna själva valt.

Programmet ska genomföras enligt principerna om vetenskaplig excellens, autonomi, effektivitet, insyn och ansvarsskyldighet med hjälp av ett Europeiskt forskningsråd (EFR).

Det särskilda programmet har tilldelats 7,51 miljarder euro i budgetmedel för perioden 2007-2013.

Beskrivning och allmänna mål

Det särskilda programmet Idéer omfattar flera mål som syftar till att öka konkurrenskraften och välfärden i Europa:

 • Ökning av den europeiska forskningens kvalitet, dynamik och kreativitet.
 • Lansering av Europa som ett centrum som kan dra till sig de bästa forskarna inte bara inom unionen, utan också från tredjeländer, och som kan attrahera investeringar från forskningsföretag.
 • Positionering av den europeiska forskningen i spetsen för den vetenskapliga utvecklingen.
 • Vägbaning för nya vetenskapliga och tekniska framsteg.
 • Stimulation till idéutbyte.
 • Bättre utnyttjande av det europeiska kunskapssamhällets styrkor.

Resultatindikatorer har införts på tre nivåer i syfte att optimera övervakningen av programmets genomförande:

 • Kvantitativa och kvalitativa indikatorer som visar de vetenskapliga och tekniska framstegen (publikationer, citationsindex, patent osv.).
 • Förvaltningsindikatorer som speglar de interna resultaten och underlättar beslutsprocessen på högre ledningsnivå (budgetgenomförandet, tidsfrister för undertecknande av avtal, betalningsfrister osv.).
 • Resultatindikatorer som gör det möjligt att bedöma forskningens allmänna effekter i förhållande till Europeiska unionens (EU:s) allmänna mål.

Genomförandet av sjunde ramprogrammet, inbegripet de olika särskilda programmen och all forskningsverksamhet som omfattas av dessa, styrs av respekten för de grundläggande etiska principerna, men också av sociala, rättsliga, socioekonomiska, kulturella och jämställdhetsrelaterade aspekter.

Europeiska forskningsrådet (EFR)

Kommissionen inrättar detta europeiska forskningsråd i samband med programgenomförandet. EFR består av två huvudsakliga element: Ett oberoende vetenskapligt råd med stöd av en särskild genomförandestruktur.

Det vetenskapliga rådet är sammansatt av företrädare på högsta nivå för det europeiska vetenskapliga samfundet. Det består av tjugotvå renommerade forskare, ingenjörer och vetenskapsmän. Dessa utses av kommissionen genom ett objektivt urvalsförfarande, De är ledamöter i egenskap av sin person, oberoende av alla politiska eller andra intressen.

ERC skall ha följande uppgifter:

 • Inrättandet av en allmän vetenskaplig strategi för det särskilda programmet.
 • Regelbundet utarbetande av arbetsprogrammet och införandet av eventuella ändringar av detta.
 • Vetenskaplig ledning, övervakning och kvalitetskontroll avseende programmets genomförande.
 • Kommunikation med forskarvärlden och de huvudsakliga berörda parterna.

Den särskilda genomförandestrukturen, EFR:s genomförandestruktur, som kommer att utformas som ett genomförandeorgan till kommissionen, skall ha ansvar för administration ochprogramgenomförande. Strukturen ska ta hand om utvärderingsförfaranden, expertutvärderingar och urvalsprocesser enligt principer fastställda av vetenskapliga rådet. I väntan på att EFR:s verkställande organ är i drift sköts EFR:s genomförandestruktur av direktion S vid Generaldirektoratet för forskning

Kommissionens roll består i följande:

 • Den skall garantera EFR:s integritet.
 • Den skall se till att de principer och mål som det vetenskapliga rådet fastställer respekteras.
 • Den skall se till att en struktur för det specifika programgenomförandet inrättas och att uppgifter och ansvar fördelas.
 • Den skall anta det arbetsprogram och de arbetsmetoder som det vetenskapliga rådet lägger fram.
 • Den skall se till att förslag antas och projekt finansieras enbart på grundval av prioriteringarna efter den inbördes utvärderingen..
 • Den skall regelbundet informera programkommittén om det särskilda programmets genomförande.
 • Den skall lägga fram en årsrapport inför Europeiska unionens råd och Europaparlamentet om Europeiska forskningsrådets funktion och verksamhet och uppfyllandet av målen i det särskilda programmet.

EFR, som är hörnstenen i detta program, speglar mervärdet av EU:s medverkan i jämförelse med vad som kan åstadkommas med åtgärder som endast äger rum på nationell nivå. Det mervärde som EFR tillför visar sig tydligt på följande punkter:

 • Främjande och bevarande av hög vetenskaplig kvalitet på europaövergripande nivå.
 • Optimal fördelning och utnyttjande av resurser.
 • Skapa ett mer attraktivt renommé för den europeiska spetsforskningen och göra den mer synlig.
 • Underlätta anpassningen av nationella forskningsstrukturer till det europeiska området som befinner sig i snabb utveckling.
 • Skapa ett europeiskt forskningssystem som är konkurrenskraftigt på global nivå.
 • Göra Europa attraktivt för industri och företag som är verksamma inom forskning och utveckling.
 • Reagera på de samhälleliga problem som för närvarande uppstår i EU.

Bakgrund

EU har sedan 1984 bedrivit en politik för forskning och teknisk utveckling som har haft formen av fleråriga ramprogram. Sjunde ramprogrammet, det andra ramprogrammet efter det att Lissabonstrategin sjösattes 2000, bör spela en framträdande roll för tillväxten och sysselsättningen i Europa under kommande år.

Kommissionen vill vidareutveckla de tre grundpelarna för kunskapen, forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken, för att främja utvecklingen inom ekonomi, samhälle och miljö.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/972/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 54, 22.2.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2007/134/EG av den 2 februari 2007 om inrättande av Europeiska forskningsrådet [EUT L 57/14, 24.2.2007].
Genom detta beslut av kommissionen inrättas ett vetenskapligt råd i Europeiska forskningsrådet och planeras inrättandet av en särskild genomförandestruktur samt tjänsten som Europeiska forskningsrådets generalsekreterare vars uppgift är att bistå det vetenskapliga rådet i att säkerställa en effektiv kontakt med kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen.
Europeiska forskningsrådets viktigaste beståndsdelar inrättades med framgång 2007 och det särskilda programmet Idéer genomfördes enligt planerna i programmet. Europeiska forskningsrådet har fått behandla en mängd förslag som mottagits efter en infordran av förslag till subventioner för igångsättning enligt tidsplanen. Vid utvärderingen efter halva tiden av Europeiska forskningsrådets funktion kommer dess strukturer, mekanismer och styre att granskas.

Kommissionens beslut 2008/37/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 9, 12.1.2008).
Europeiska forskningsrådets genomförandeorgan inrättades med framgång och dess verksamhet inleddes under 2008. De uppgifter som för närvarande handhas av direktion S kommer att övertas av EFR:s genomförandeorgan så snart som organet fungerar autonomt.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeiska forskningsrådets verksamhet och uppfyllande av målen i det särksilda programmet ”Idéer”2007 [KOM(2008) 473 slutlig– Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 04.06.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början