RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Programul specific „Idei”

Acest program specific are ca obiectiv dezvoltarea unei „cercetări de frontieră” care să permită atingerea excelenţei în ceea ce priveşte cercetarea în Europa. Proiectul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) constituie elementul central al acestui program. În completarea caracteristicilor şi obiectivelor generale ale programului, prezentul document prezintă diversele aspecte legate de crearea CEC (obiective, sarcini, alcătuire, valoare adăugată, rolul Comisiei etc.)

ACT

Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Idei” de punere în aplicare a celui de Al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) [Jurnalul Oficial L 54 din 22.2.2007].

SINTEZĂ

Creşterea nivelului cercetării europene în domeniile care cunosc o dezvoltare rapidă în vederea stimulării competitivităţii economice şi bunăstării – acesta este obiectivul principal urmărit de către programul specific „Idei”. Cu alte cuvinte, este vorba despre dezvoltarea unei „cercetări de frontieră” ce vizează realizarea de progrese decisive în domeniile ştiinţifice, tehnologice şi universitare, în ciuda limitelor disciplinelor sau frontierelor geografice. Programul urmăreşte o abordare bazată pe iniţiativa cercetătorilor: altfel spus, este conceput pentru a sprijini proiecte de „cercetare la frontierele cunoaşterii” realizate pe subiecte alese chiar de către cercetători.

Programul este pus în aplicare în conformitate cu principiile de excelenţă ştiinţifică, de autonomie, de eficacitate, de transparenţă şi de responsabilitate, cu sprijinul Consiliului European pentru Cercetare (CEC).

Programul specific beneficiază de un buget de 7,51 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.

Caracteristici şi obiective generale

Programul specific „Idei”; prezintă mai multe obiective ce vizează îmbunătăţirea competitivităţii şi bunăstării în Europa:

 • stimularea excelenţei, dinamismului şi creativităţii cercetării europene;
 • transformarea Europei într-un pol de atracţie a celor mai buni cercetători din ţările europene şi din ţările terţe, dar şi a investiţiilor întreprinderilor de cercetare;
 • plasarea cercetării europene în avangarda progresului ştiinţific;
 • înlesnirea noilor progrese ştiinţifice şi tehnologice;
 • stimularea circulaţiei ideilor;
 • permiterea unei mai bune exploatări a atuurilor societăţii europene a cunoaşterii.

Au fost implementaţi indicatori ai performanţelor la trei nivele, în vederea optimizării procesului de monitorizare a punerii în aplicare a programului:

 • indicatori cantitativi şi calificativi care indică gradul progresului ştiinţific şi tehnic (publicaţii, indice de citate, brevete etc.);
 • indicatori de gestiune care servesc la urmărirea performanţelor interne şi la facilitarea procesului decizional la nivelul cadrelor superioare (realizarea bugetului, termenul de semnare a contractelor, termenul de efectuare a plăţilor etc.);
 • Indicatori ai rezultatelor care servesc la evaluarea eficacităţii globale a cercetării în raport cu obiectivele globale ale Uniunii Europene (UE).

Punerea în aplicare a celui de al şaptelea Program-cadru (inclusiv a diverselor programe specifice şi a tuturor activităţilor de cercetare care decurg din acesta) este caracterizată de respectarea principiilor etice fundamentale, dar şi de aspectele sociale, juridice, socioeconomice, culturale şi de egalitate între sexe.

Consiliul European pentru Cercetare (CEC)

Comisia instituie Consiliul European pentru Cercetare în vederea punerii în aplicare a programului specific „Idei”. CEC este compus dintr-un Consiliu ştiinţific independent, care se bazează pe o structură specifică de punere în aplicare.

Consiliul ştiinţific este format din reprezentanţii comunităţii ştiinţifice europene de la cel mai înalt nivel. Acesta este compus din 22 de cercetători, ingineri şi cadre universitare de renume. Membrii sunt numiţi de către Comisie, în urma unei proceduri de identificare independente. Deţinerea titlului de membru este independentă de orice interes politic sau de altă natură.

Sarcinile CEC sunt următoarele:

 • stabilirea unei strategii ştiinţifice globale a programului specific;
 • elaborarea în mod regulat a programului de lucru şi aplicarea eventualelor modificări;
 • asigurarea gestiunii ştiinţifice, monitorizarea şi controlul calităţii modului de execuţie a programului;
 • asigurarea comunicării cu comunitatea ştiinţifică şi cu principalele părţi interesate.

Structura specifică de punere în aplicare (SSPA-CEC) va lua forma unei agenţii executive a Comisiei, însărcinate cu gestiunea administrativă şi aplicarea programului. Agenţia executivă a CEC (AECEC) va fi responsabilă cu procedurile de examinare, de evaluare între colegi şi de selecţie, în conformitate cu principiile definite de către Consiliul ştiinţific. În ultimul rând, aceasta va asigura gestiunea financiară şi ştiinţifică a subvenţiilor. Până la intrarea în funcţiune a AECEC, funcţiile SSPA-CEC sunt asigurate de către direcţia S din cadrul DG Cercetare.

Rolul Comisiei este de a:

 • garanta autonomia şi integritatea CEC;
 • asigura respectarea principiilor şi obiectivelor definite de către Consiliul ştiinţific;
 • asigura stabilirea şi repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor structurii însărcinate cu punerea în aplicare specifică;
 • adopta programul de lucru şi metodele de punere în aplicare definite de către Consiliul ştiinţific;
 • asigura reţinerea propunerilor şi a finanţării proiectelor exclusiv pe baza clasificării lor în urma examinării între colegi;
 • informa în mod regulat comitetul programului despre punerea în aplicare a programului specific;
 • prezenta un raport anual Consiliului UE şi Parlamentului asupra funcţionării şi activităţilor CEC, precum şi asupra realizării obiectivelor enunţate în programul specific.

Element esenţial al prezentului program, CEC furnizează informaţii asupra valorii adăugate a intervenţiilor comunitare cu privire la rezultatele care pot fi obţinute în cadrul acţiunilor realizate doar la nivel naţional. Într-adevăr, CEC are un aport incontestabil la:

 • încurajarea şi susţinerea excelenţei la scară paneuropeană;
 • orientarea resurselor într-o manieră optimă;
 • acordarea unui statut şi a unei vizibilităţi mai atrăgătoare „cercetării de frontieră” europene;
 • facilitarea adaptării structurilor naţionale ale cercetării la un spaţiu european în plină dezvoltare;
 • crearea unui sistem european al cercetării concurenţial la scară mondială;
 • transformarea Europei într-un pol de atracţie pentru industriile şi întreprinderile active din domeniul cercetării şi dezvoltării;
 • oferirea unui răspuns la provocările cu care se confruntă în prezent societatea europeană.

Context

Din 1984, UE duce o politică de cercetare şi dezvoltare tehnologică bazată pe programele-cadru plurianuale. Al şaptelea Program-cadru – al doilea de la lansarea Strategiei de la Lisabona din 2000 – trebuie să joace un rol primordial în creşterea şi ocuparea forţei de muncă din Europa în anii ce urmează.

Comisia doreşte dezvoltarea unui „triunghi al cunoaşterii”, format cu ajutorul politicilor de cercetare, educaţie şi inovaţie, pentru punerea cunoaşterii în serviciul dinamicii economice şi progresului social şi de mediu.

REFERINŢE

ActData intrării în vigoare – Data expirăriiTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Decizia 2006/972/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 54 din 22.2.2007

ACTE CONEXE

Decizia 2007/134/CE a Comisiei din 2 februarie 2007 de înfiinţare a Consiliului European pentru Cercetare [Jurnalul Oficial L 57/14 din 24.2.2007].
Această decizie a Comisiei stabileşte consiliul ştiinţific al CEC şi prevede stabilirea structurii de punere în aplicare, cât şi postul de secretar general al CEC, al cărui rol este de a asista Consiliul ştiinţific în vederea asigurării unei legături eficace cu Comisia şi cu structura specifică de punere în aplicare.
În 2007, principalii membri ai CEC au fost desemnaţi cu succes, iar programul specific „Idei” a fost pus în aplicare în conformitate cu principiile enunţate în cadrul acestuia. CEC a trebuit să analizeze un număr mare de propuneri venite ca răspuns la cererea de propuneri pentru subvenţii pentru demararea programului conform calendarului prevăzut. În cadrul evaluării intermediare a funcţionării CEC vor fi examinate structurile, mecanismele şi modul său de guvernare.

Decizia 2008/37/CE a Comisiei din 14 decembrie 2007 de instituire a Agenţiei executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru gestionarea programului comunitar specific Idei în domeniul cercetării de frontieră, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului [Jurnalul Oficial L 9 din 12.1.2008].
Progresele realizate sunt monitorizate în ceea ce priveşte stabilirea AECEC, ale cărei activităţi au debutat în cursul anului 2008. Sarcinile asumate în prezent de către direcţia S vor fi în întregime încredinţate AECEC în momentul în care aceasta va fi pregătită să funcţioneze autonom.

Raport al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European de explicare a activităţilor Consiliului European pentru Cercetare şi a realizării obiectivelor stabilite în programul specific „Idei” în 2007 [COM(2008) 473 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 04.06.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii