RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program szczegółowy „Pomysły”

Niniejszy program szczegółowy ma na celu rozwijanie „badań pionierskich”, umożliwiających podnoszenie poziomu doskonałości badawczej w Europie. Centralnym elementem tego programu jest projekt Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Oprócz opisu i głównych celów programu niniejszy dokument przedstawia różne aspekty związane z utworzeniem ERBN (cele, zadania, skład, wartość dodana, rola Komisji itp.).

AKT

Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Pomysły”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) [Dz.U. L 54 z 22.2.2007].

STRESZCZENIE

Podniesienie poziomu europejskich badań naukowych w dziedzinach przeżywających gwałtowny rozwój w celu uzyskania większej konkurencyjności gospodarczej i dobrobytu jest głównym celem programu szczegółowego „Pomysły”. Innymi słowy, jego zadaniem jest rozwijanie „badań pionierskich” mających na celu osiągnięcie znaczącego postępu w dziedzinie nauki, technologii i nauki, bez względu na granice dyscyplin i granice geograficzne. Program stosuje podejście oparte na inicjatywie badaczy. Innymi słowy został on opracowany, aby wspierać projekty „badań w pionierskich dziedzinach wiedzy”, wybieranych przez samych naukowców.

Program jest realizowany zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, niezależności, efektywności, przejrzystości i odpowiedzialności przy pomocy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).

Program szczegółowy otrzymał na lata 2007–2013 budżet w wysokości 7,51 mld euro.

Opis i cele ogólne

Program szczegółowy „Pomysły” ma wiele celów związanych z poprawą konkurencyjności i dobrobytu w Europie:

 • zwiększenie doskonałości, dynamiki i kreatywności europejskich badań naukowych,
 • uczynienie z Europy ośrodka przyciągającego najlepszych naukowców z Europy i krajów trzecich oraz inwestycje przedsiębiorstw badawczych,
 • umiejscowienie europejskich badań naukowych w czołówce postępu naukowego,
 • otwarcie drogi do nowych osiągnięć naukowych i technologicznych,
 • pobudzanie przepływu pomysłów,
 • umożliwienie lepszego wykorzystania mocnych stron europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy.

W celu optymalizacji monitorowania realizacji programu wskaźniki wydajności wdrażane są na trzech poziomach:

 • wskaźniki ilościowe i jakościowe, wskazujące drogę postępu naukowo-technicznego (publikacje, indeks cytatów, patenty itp.),
 • wskaźniki zarządzania, służące do wewnętrznego monitorowania skuteczności i wspierające podejmowanie decyzji na poziomie kierownictwa wyższego szczebla (realizacja budżetu, terminy podpisywania umów, terminy płatności itp.),
 • wskaźniki pomiaru rezultatów służące do oceny ogólnej skuteczności badań naukowych w powiązaniu z ogólnymi celami Unii Europejskiej (UE).

Realizacja 7. programu ramowego (obejmującego programy szczegółowe i wszystkie wynikające z nich działania badawcze) jest prowadzona z poszanowaniem podstawowych zasad etycznych, a także aspektów społecznych, prawnych, społeczno-gospodarczych, kulturowych oraz równości płci.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN)

Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Badań Naukowych w celu realizacji programu szczegółowego „Pomysły”. W skład ERBN wchodzi niezależna rada naukowa, którą wspomaga specjalna jednostka ds. realizacji.

Rada naukowa składa się z przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego na najwyższym poziomie. W skład rady wchodzi 22 cieszących się uznaniem naukowców, inżynierów i badaczy. Są oni mianowani przez Komisję na podstawie niezależnej procedury identyfikacyjnej. Występują oni we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub innych.

Zadania ERBN są następujące:

 • ustalanie ogólnej strategii naukowej dla programu szczegółowego,
 • regularne opracowywanie programu pracy i wprowadzanie ewentualnych zmian,
 • zapewnianie zarządzania naukowego, monitorowania i kontroli jakości realizacji programu,
 • zapewnienie łączności ze środowiskiem naukowym i głównymi zainteresowanymi stronami.

Specjalna jednostka ds. realizacji (SJR ERBN) zostanie powołana w formie agencji wykonawczej Komisji odpowiedzialnej za zarządzanie administracją i za realizację programu. Agencja wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) będzie odpowiedzialna za procedury oceny niezależnych ekspertów i wyboru zgodnie z zasadami określonymi przez radę naukową. Będzie ona ponadto zapewniać finansowe i naukowe zarządzanie dotacjami. W oczekiwaniu na osiągnięcie przez ERCEA zdolności operacyjnej, funkcje SJR ERBN będą wykonywane przez dyrekcję S Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych.

Rola Komisji polega na:

 • gwarantowaniu niezależności i integralności ERBN,
 • czuwaniu nad zgodnością z zasadami i celami określonymi przez radę naukową,
 • zapewnieniu realizacji i podziału zadań i odpowiedzialności specjalnej jednostki ds. realizacji,
 • przyjęciu programu prac i metod realizacji określonych przez radę naukową,
 • zapewnieniu, że wnioski będą przyjmowane a projekty finansowane jedynie na podstawie ich kolejności w rankingu będącym wynikiem oceny niezależnych ekspertów,
 • regularnym informowaniu komitetu programowego o realizacji programu szczegółowego,
 • przedstawianiu corocznego sprawozdania Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu w sprawie funkcjonowania i działalności ERBN oraz realizacji celów programu szczegółowego.

Będąca podstawą tego programu Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) odzwierciedla wartość dodaną działań Wspólnoty w stosunku do wyników, które można osiągnąć poprzez działania prowadzone wyłącznie na poziomie krajowym. ERBN ma istotnie niezaprzeczalny wkład w:

 • promowanie i wspieranie doskonałości na poziomie ogólnoeuropejskim,
 • optymalne korzystanie z zasobów,
 • nadawanie europejskim „badaniom pionierskim” bardziej atrakcyjnego statusu i widoczności,
 • ułatwianie adaptacji krajowych struktur badań naukowych do intensywnie rozwijającej się przestrzeni europejskiej,
 • tworzenie konkurencyjnego w skali światowej europejskiego systemu badań,
 • uczynienie z Europy regionu przyciągającego przemysł i przedsiębiorstwa działające w dziedzinie badań i rozwoju,
 • udzielanie odpowiedzi na wyzwania społeczne pojawiające się obecnie w Europie.

Kontekst

Od 1984 r. UE prowadzi politykę badań i rozwoju technologicznego w oparciu o wieloletnie programy ramowe. Siódmy program ramowy, drugi od momentu wprowadzenia strategii lizbońskiej w 2000 r., ma odgrywać kluczową rolę dla stymulacji wzrostu zatrudnienia w Europie w nadchodzących latach.

Komisja pragnie rozwijać „trójkąt wiedzy” łączący politykę badań naukowych, edukację i innowacyjność, aby wiedza służyła wzmacnianiu dynamiki gospodarczej oraz postępu społecznego i w zakresie środowiska.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie - Data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja 2006/972/WE

1. 1.2007–31.12.2013

-

Dz.U. L 54 z 22.2.2007

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2007/134/WE z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych [Dz.U. L 57 z 24.2.2007].
Ta decyzja Komisji ustanawia radę naukową ERBN i przewiduje stworzenie specjalnej jednostki ds. realizacji oraz stanowisko sekretarza generalnego ERBN, których zadaniem jest wspieranie rady naukowej poprzez zapewnienie skutecznej łączności z Komisją i specjalną jednostką ds. realizacji.
Główne składniki ERBN zostały pomyślnie utworzone w 2007 r., a program szczegółowy „Pomysły” został wprowadzony w życie zgodnie z zawartymi w nim zasadami. ERBN musiała rozpatrzyć zgodnie z przewidzianym harmonogramem dużą liczbę wniosków, które napłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków o dotacje dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę. W ramach przeglądu śródokresowego funkcjonowania ERBN skontrolowane zostaną jej struktury, mechanizmy i zarządzanie.

Decyzja Komisji 2008/37/WE z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym Pomysły w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 [Dz.U. L 9 z 12.1.2008].
Odnotowano dalsze postępy w zakresie tworzenia ERCEA, której działalność rozpoczęła się w roku 2008. Zadania realizowane obecnie przez dyrekcję S będą w całości powierzone ERCEA, gdy będzie ona gotowa do podjęcia samodzielnego działania.

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego objaśniające działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz realizację celów zawartych w programie szczegółowym „Pomysły” w 2007 r. [KOM(2008) 473 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony