RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Specifiek programma “Ideeën”

Dit specifiek programma heeft tot doel « grensverleggend onderzoek » te ontwikkelen om het excellentieniveau van het onderzoek in Europa te kunnen verhogen. Het project voor de Europese Onderzoeksraad (ERC) vormt het centrale onderdeel van dat programma. Naast de algemene kenmerken en doelstellingen van het programma worden in dit document de verschillende aspecten voorgesteld van de oprichting van de ERC (doelstellingen, taken, samenstelling, toegevoegde waarde, rol van de Commissie, enz.).

BESLUIT

Beslissing 2006/972/EG van de Raad van 19 december 2006 betreffende het specifiek programma “Ideeën” tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) [Publicatieblad L 54 van 22.2.2007].

SAMENVATTING

Optrekken van het niveau van het Europese onderzoek op snel groeiende onderzoeksgebieden ter wille van meer economisch concurrentievermogen en welzijn, dat is het hoofddoel dat met het specifiek programma “Ideeën” wordt nagestreefd. Het gaat met andere woorden om het ontwikkelen van “grensverleggend onderzoek” waarbij fundamentele vorderingen worden nagestreefd op wetenschappelijk, technologisch en academisch gebied zonder rekening te houden met bestaande grenzen tussen disciplines of nationale grenzen. Het programma stoelt op de initiatiefneming van de onderzoekers. Het strekt met andere woorden tot grensverleggend onderzoek op gebieden die door de onderzoekers zelf gekozen worden..

Het programma wordt ten uitvoer gelegd overeenkomstig de beginselen van wetenschappelijke excellentie, autonomie, efficiëntie, transparantie en aansprakelijkheid met de hulp van een Europese Onderzoeksraad (ERC).

Het specifiek programma beschikt over een begroting van 7,51 miljard euro voor de periode 2007-2013.

Algemene kenmerken en doelstellingen

Het specifiek programma “Ideeën” streeft diverse doelstellingen na die moeten bijdragen tot het concurrentievermogen en het welzijn in Europa:

 • de excellentie, dynamiek en creativiteit van het Europese onderzoek versterken;
 • Europa aantrekkelijker maken voor de beste onderzoekers uit zowel Europese als derde landen, maar eveneens voor investeringen van onderzoeksinstellingen;
 • het Europese onderzoek aan de wetenschappelijke top brengen;
 • de weg bereiden voor het behalen van nieuwe wetenschappelijke en technologische resultaten;
 • de toevloed van ideeën stimuleren;
 • een betere exploitatie mogelijk maken van de troeven van de Europese kennismaatschappij.

Om de follow-up van de uitvoering van het programma te optimaliseren, zijn op drie niveaus prestatie-indicatoren vastgesteld:

 • kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van het traject van de wetenschappelijke en technische vooruitgang (publicaties, lijsten van aanhalingen, octrooien enz.);
 • beheersindicatoren om de prestaties intern te monitoren en de besluitvorming van het hogere management te ondersteunen (budgetuitvoering, de contracteringstermijn en de betalingstermijn, enz.);
 • resultaatindicatoren om de algemene effectiviteit van het onderzoek te toetsen aan de algemene doelstellingen van de Europese Unie (EU).

De uitvoering van het zevende kaderprogramma (inclusief de verschillende specifieke programma's en alle daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten) gebeurt met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen maar ook de sociale, juridische, sociaal-economische, culturele en gendergelijkheidsaspecten.

De Europese Onderzoeksraad (ERC)

De Commissie stelt de Europese Onderzoeksraad in voor de tenuitvoerlegging van het specifiek programma “Ideeën”. De ERC bestaat uit een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad die wordt ondersteund door een specifieke uitvoeringsstructuur.

De Wetenschappelijke Raad is samengestelduit vertegenwoordigers van het hoogste niveau van de Europese wetenschappelijke gemeenschap, met name 22 onderzoekers, ingenieurs en academici met een zeer goede naam. De leden worden door de Commissie na een onafhankelijke aanwijzingsprocedure aangesteld en handelen op persoonlijke titel, onafhankelijk van politieke of andere belangen.

De taken van de ERC zijn:

 • opstellen van de algemene wetenschappelijke strategie voor het specifiek programma;
 • opstellen van het werkprogramma en aanbrengen van eventuele wijzigingen;
 • wetenschappelijk beheer, voortgangscontrole en kwaliteitscontrole op de uitvoering van het programma;
 • communicatie met de wetenschappelijke wereld en belangrijkste stakeholders.

De specifieke uitvoeringsstructuur (ERC-DIS) heeft de vorm van een uitvoerend agentschap van de Commissie, dat belast is met het administratieve beheer en de uitvoering van het programma. Het uitvoerend agentschap van de ERC (ERCEA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de evaluatieprocedures, peer review en het selectieproces overeenkomstig de door de Wetenschappelijke Raad vastgestelde beginselen. Ten slotte draagt hij zorg voor het financiële en wetenschappelijke beheer van de subsidies.

De rol van de Commissie bestaat erin:

 • de autonomie en integriteit van de ERC te waarborgen;
 • toe te zien op de naleving van de door de Wetenschappelijke Raad bepaalde principes en doelstellingen;
 • een specifieke uitvoeringsstructuur op te richten waaraan zij een aantal taken en verantwoordelijkheden zal toevertrouwen;
 • het werkprogramma en de uitvoeringsmethoden die door de Wetenschappelijke Raad worden vastgesteld aan te nemen;
 • erover te waken dat de verhoudingen worden nageleefd en dat projecten uitsluitend worden gefinancierd op basis van hun indeling na de peer review;
 • het programmacomité regelmatig te informeren over de uitvoering van het specifiek programma;
 • een jaarlijks verslag in te dienen bij de Raad van de EU en het Parlement over de werking en de werkzaamheden van de ERC en de verwezenlijking van de in het specifiek programma vastgestelde doelstellingen.

Als hoeksteen van dit programma getuigt de ERC van de toegevoegde waarde van een communautair optreden ten opzichte van de resultaten die kunnen worden behaald met acties die uitsluitend op nationale schaal worden uitgevoerd. De ERC heeft immers een onmiskenbare inbreng in het:

 • stimuleren en ondersteunen van excellentie op pan-Europese schaal;
 • optimaal oriënteren van de middelen;
 • verlenen van een aantrekkelijkere status en zichtbaarheid aan het Europees “grensverleggend onderzoek”;
 • katalyseren van de aanpassing van nationale onderzoeksstructuren aan de zich ontwikkelende Europese Onderzoeksruimte;
 • creëren van een Europees onderzoekssysteem dat niet hoeft onder te doen voor de beste systemen in de wereld;
 • aantrekkelijk maken van Europa voor sectoren en ondernemingen die actief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
 • aangaan van de maatschappelijke uitdagingen die zich momenteel in Europa aandienen.

Context

Sinds 1984 volgt de EU een beleid van onderzoek en technologische ontwikkeling dat is gebaseerd op meerjarige kaderprogramma’s. Het zevende kaderprogramma – het tweede sinds de lancering van de Lissabonstrategie in 2000 – moet in de komende jaren een cruciale rol spelen voor de groei en de werkgelegenheid in Europa.

De Commissie wil de door het onderzoeks-, onderwijs- en innovatiebeleid gevormde “kennisdriehoek” ontwikkelen teneinde kennis in dienst te stellen van economische dynamiek en van vooruitgang op sociaal gebied en op het gebied van milieu.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtreding - VervaldatumUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Beslissing 2006/972/EG

1.1.2007- 31.12.2013

-

L 54 van 22.2.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2007/134/EG van de Commissie van 2 februari 2007 tot oprichting van de Europese Onderzoeksraad [Publicatieblad L 57/14 van 24.2.2007].
In dit besluit voorziet de Commissie in de oprichting van de Wetenschappelijke Raad van de ERC en de instelling van de specifieke uitvoeringsstructuur en de functie van secretaris-generaal van de ERC, die tot taak heeft de Wetenschappelijke Raad bij te staan door te zorgen voor doeltreffende contacten met de Commissie en de specifieke uitvoeringsstructuur.
De voornaamste institutionele bouwstenen voor de ERC zijn in 2007 op succesvolle wijze opgericht en het specifiek programma “Ideeën” werd ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de in het programma vastgestelde beginselen. De ERC heeft, overeenkomstig het geplande tijdschema, een groot aantal voorstellen moeten verwerken die ingediend waren in reactie op de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor starters. In het kader van de tussentijdse evaluatie van de werking van de ERC zullen zijn structuren, mechanismen en governance onder de loep worden genomen.

Besluit 2008/37/EG van de Commissie van 14 december 2007 tot oprichting, ingevolge Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad, van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het beheer van het communautair specifiek programma Ideeën op het gebied van grensverleggend onderzoek [Publicatieblad L 9 van 12.1.2008].
Er worden verdere vorderingen gemaakt met de oprichting van het ERCEA, dat zijn activiteiten heeft aangevat in de loop van 2008. De taken die momenteel door directoraat S worden waargenomen, worden volledig aan het ERCEA overgedragen zodra het agentschap zelfstandig kan functioneren.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de werkzaamheden van de Europese Onderzoeksraad en de verwezenlijking van de in het specifieke programma "Ideeën" beschreven doelstellingen in 2007 [COM(2008) 473 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 04.06.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven