RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


„Ötletek” egyedi program

Az egyedi program célja az európai kutatás kiválóságának növelését lehetővé tevő „felderítő kutatás” kifejlesztése. A program központi elemét az Európai Kutatási Tanács (EKT) létrehozására irányuló projekt képezi. A program általános jellemzőinek és célkitűzéseinek ismertetése mellett a dokumentum bemutatja az EKT létrehozásával kapcsolatos különböző szempontokat (célkitűzések, feladatok, összetétel, hozzáadott érték, az Európai Bizottság szerepe stb.).

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/972/EK határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Ötletek” egyedi programról [Hivatalos Lap L 54., 2007.2.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az „Ötletek” egyedi program fő célkitűzése a gyorsan fejlődő területeken folyó európai kutatások színvonalának emelése és ezáltal a gazdasági versenyképesség javítása és a jólét növelése. Másképpen fogalmazva a cél egy olyan „felderítő kutatás” kifejlesztése, amely szándéka szerint, függetlenül a tudományágak közötti és a földrajzi határoktól, döntő előrehaladást eredményez a tudomány, a technológia és a felsőoktatás területén. A program a kutatói kezdeményezéseket helyezi előtérbe, azaz a kutatók által kiválasztott témákban, az „ismeretek határvidékén” folyó kutatásokat kíván támogatni.

A program végrehajtása a tudományos kiválóság, az autonómia, a hatékonyság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelveivel összhangban történik, az Európai Kutatási Tanács (EKT) segítségével.

Az egyedi program végrehajtására a 2007-től 2013-ig tartó időszakban 7,51 milliárd euró összegű költségvetés áll rendelkezésre.

Általános jellemzők és célkitűzések

Az „Ötletek” egyedi program több célkitűzéssel rendelkezik, amelyek Európa versenyképességének és jólétének növelésére irányulnak:

 • növelni kell az európai kutatás kiválóságát, fokozni kell dinamizmusát és kreativitását;
 • Európát olyan központtá kell tenni, amely magához vonzza az európai országok és a harmadik országok legjobb kutatóit, valamint a kutatással foglalkozó vállalkozások beruházásait;
 • az európai kutatásnak vezető szerepet kell játszania a tudományos fejlődésben;
 • meg kell nyitni az utat az új tudományos és technológiai eredmények előtt;
 • ösztönözni kell az ötletek áramlását;
 • lehetővé kell tenni az európai tudásalapú társadalom erősségeinek jobb kihasználását.

A program nyomon követésének és lebonyolításának optimalizálása érdekében teljesítménymutatók bevezetésére kerül sor, az alábbi három szempont szerint:

 • mennyiségi és minőségi mutatók, amelyek a tudományos és műszaki fejlődést jelzik (publikációk, idézettségi mutató, szabadalmak stb.);
 • igazgatási mutatók, amelyek a teljesítmény belső nyomon követését és a felsővezetés szintjén történő döntéshozatal megkönnyítését szolgálják (költségvetés végrehajtása, szerződések aláírásának határideje, fizetési határidők stb.);
 • eredménymutatók, amelyek a kutatás általános hatékonyságát értékelik az Európai Unió átfogó célkitűzéseinek összefüggésében.

A hetedik keretprogram (és ennek keretében a különböző egyedi programok és az azokból eredő kutatási tevékenységek) végrehajtását az alapvető etikai elvek tiszteletben tartása, továbbá a társadalmi, jogi, társadalmi-gazdasági, kulturális és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szempontok figyelembevétele vezérli.

Az Európai Kutatási Tanács (EKT)

Az Európai Bizottság az „Ötletek” egyedi program végrehajtására megalapítja az Európai Kutatási Tanácsot. Az EKT-t egy független Tudományos Tanács és egy azt támogató célzott végrehajtó struktúra alkotja.

A Tudományos Tanács az európai tudományos közösség legmagasabb szintű képviselőit egyesíti. A Tanács 22 neves kutatóból, mérnökből és elméleti szakemberből áll, akiket az Európai Bizottság nevez ki egy független és átlátható kiválasztási eljárás keretében. A Tudományos Tanács tagjai minden politikai és egyéb érdektől független módon, saját nevükben járnak el.

Az EKT feladatai a következők:

 • az egyedi program átfogó tudományos stratégiájának kidolgozása;
 • a munkaprogram folyamatos elkészítése és az esetleges módosítások végrehajtása;
 • a program végrehajtásának tudományos irányítása, nyomon követése és minőségellenőrzése;
 • a tudományos közösséggel és a legfontosabb érdekelt felekkel folytatott kommunikáció biztosítása.

A célzott végrehajtó struktúra (EKT-CVS) az Európai Bizottság alá tartozó, az adminisztratív irányítással és a program végrehajtásával megbízott végrehajtó ügynökségként működik. Az EKT végrehajtó ügynöksége felelős az értékelési, a szakértői értékelési és a kiválasztási eljárásoknak a Tudományos Tanács által megállapított alapelveknek megfelelő végrehajtásáért. Ezenkívül biztosítja a támogatások pénzügyi igazgatását és tudományos irányítását. Amíg az EKT végrehajtó ügynöksége működőképessé válik, az EKT-CVS funkcióit a Kutatási Főigazgatóság S Igazgatósága látja el.

Az Európai Bizottság szerepe az alábbiakból áll:

 • biztosítja az EKT autonómiáját és integritását;
 • gondoskodik a Tudományos Tanács által meghatározott elvek és célkitűzések tiszteletben tartásáról;
 • biztosítja a célzott végrehajtási struktúra feladatainak teljesítését, valamint a feladatok és felelősségek megosztását;
 • elfogadja a Tudományos Tanács által meghatározott munkaprogramot és végrehajtási módszereket;
 • biztosítja, hogy a pályázatok kiválasztása és a projektek finanszírozása kizárólag az azok szakértői értékelése után felállított sorrend alapján valósuljon meg;
 • rendszeresen tájékoztatja a programbizottságot a program végrehajtásáról;
 • az EKT működéséről és tevékenységeiről, valamint az egyedi programban meghatározott célkitűzések megvalósításáról éves jelentést nyújt be az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek.

Az EKT – mint a jelen program sarokköve – arról tanúskodik, hogy a közösségi részvétel a kizárólag nemzeti szinten végrehajtott intézkedések keretében elért eredményekhez képest valódi hozzáadott értéket jelent. Az EKT valóban kétségbevonhatatlanul hozzájárul a program sikeréhez azáltal, hogy:

 • páneurópai szinten ösztönzi és támogatja a kiválóságot;
 • optimálisan irányítja a forrásokat;
 • vonzóbbá és láthatóbbá teszi az európai „felderítő kutatást”;
 • a nemzeti kutatási struktúrák számára megkönnyíti a gyorsan fejlődő európai térséghez való alkalmazkodást;
 • világviszonylatban versenyképes európai kutatási rendszert hoz létre;
 • Európát vonzóvá teszi a kutatást és fejlesztést aktívan alkalmazó iparágak és vállalkozások számára;
 • választ ad a napjainkban Európa előtt álló társadalmi kihívásokra.

Háttér

Az Európai Unió által 1984 óta folytatott kutatási és technológiafejlesztési politika többéves keretprogramokon alapul. A hetedik keretprogram – a lisszaboni stratégia 2000-ben történt elindítása óta a második – az elkövetkező években elsődleges szerepet fog játszani az európai növekedésben és foglalkoztatásban.

A Bizottság tovább kívánja fejleszteni a kutatási, oktatási és innovációs politika alkotta „tudásháromszöget” annak érdekében, hogy a tudást a dinamikus gazdaság, valamint a társadalmi és környezeti fejlődés szolgálatába állítsa.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 2006/972/EK határozat

2007.1.1–2013.12.31.

HL L 54., 2007.2.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2007/134/EK határozata (2007. február 2.) az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról [Hivatalos Lap L 57., 2007.2.24., 14. o.].
Ez a bizottsági határozat hivatalosan létrehozza az EKT Tudományos Tanácsát, és rendelkezik a célzott végrehajtó struktúra felállításáról, valamint az EKT főtitkárának posztjáról, akinek az a szerepe, hogy segítse a Tudományos Tanácsot a Bizottsággal és a célzott végrehajtó struktúrával való eredményes kapcsolattartásban.
2007 folyamán sikeresen létrehozták az EKT fő intézményi alapjait, és az „Ötletek” egyedi programot az abban foglalt elvek szerint végrehajtották. Az induló kutatóknak szóló támogatásra vonatkozó pályázati felhívás kapcsán az EKT-nak számos pályázatot kellett a tervezett menetrendnek megfelelően befogadnia és elbírálnia. Az EKT működésének félidős felülvizsgálata keretében sor kerül a tanács struktúráinak, mechanizmusainak és irányításának vizsgálatára.

A Bizottság 2008/37/EK határozata (2007. december 14.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a felderítő kutatás területén az Ötletek közösségi egyedi program igazgatásával megbízott „Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége” létrehozásáról [Hivatalos Lap L 9., 2008.1.12.].
Előrelépések történtek az EKT Végrehajtó Ügynöksége felállítását illetően, amelynek tevékenysége 2008 folyamán indult el. A jelenleg az S igazgatóság által ellátott feladatokat teljes egészében az EKT Végrehajtó Ügynöksége veszi át, mihelyt alkalmas lesz az önálló működésre.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Kutatási Tanács működésének kifejtéséről és az „Ötletek” egyedi programban meghatározott célkitűzések 2007-es megvalósításáról [COM(2008) 473 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 04.06.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére