RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


"Ideat"-erityisohjelma 

Ideat-erityisohjelman tavoitteena on kehittää tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta ja siten entisestään parantaa tutkimuksen laatua Euroopassa. Ohjelmassa keskeisessä asemassa on Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) perustaminen. Tässä asiakirjassa esitellään ohjelman ominaispiirteet ja tavoitteet sekä Euroopan tutkimusneuvoston perustamiseen liittyviä yksityiskotia (tavoitteet, tehtävät, kokoonpano, lisäarvo, komission rooli jne.).

EHDOTUS

Neuvoston päätös 2006/972/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta "Ideat" [EUVL L 54, 22.2.2007].

TIIVISTELMÄ

"Ideat"-erityisohjelman päätavoitteena on parantaa eurooppalaisen tutkimuksen laatua nopeasti kehittyvillä aloilla taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toisin sanoen tavoitteena on kehittää "tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta", jolla pyritään saavuttamaan perustavaa laatua olevia edistysaskeleita tieteen, teknologian ja tutkimuksen aloilla tieteenalojen ja valtioiden välisistä rajoista välittämättä. Ohjelmassa noudatetaan tutkijalähtöistä lähestymistapaa, toisin sanoen sen sisältö tukee "tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta" tutkijoiden itse valitsemista tutkimusaiheista.

Ohjelma toteuttamisessa avustaa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) tieteellisen huippuosaamisen, itsenäisyyden, tehokkuuden ja avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti.

Erityisohjelman talousarvio vuosiksi 2007–2013 on 7,51 miljardia euroa.

Ominaispiirteet ja yleiset tavoitteet

"Ideat"-erityisohjelmalla on useita tavoitteita, joilla on tarkoitus parantaa kilpailukykyä ja lisätä hyvinvointia Euroopassa. Tavoitteena on

 • tuottaa lisää eurooppalaista huippututkimusta ja lisätä tutkimuksen dynaamisuutta ja luovuutta
 • tehdä Euroopasta vetovoimainen keskus, joka houkuttelee sekä parhaita eurooppalaisia ja kolmansista maista lähtöisin olevia tutkijoita että teolliseen tutkimukseen tehtäviä investointeja
 • nostaa eurooppalainen tutkimus tieteellisen kehityksen johtoasemaan
 • avata mahdollisuuksia uusille tieteellisille ja teknologisille edistysaskelille
 • edistää ideoiden liikkumista
 • mahdollistaa eurooppalaisen osaamisyhteiskunnan vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen.

Jotta ohjelman täytäntöönpanoa voitaisiin seurata parhaalla mahdollisella tavalla, käyttöön otetaan kolmentasoisia suoritusindikaattoreita:

 • määrälliset ja laadulliset indikaattorit osoittavat, miten tiede ja teknologia ovat kehittymässä (julkaisut, kirjallisuusviitteet, patentit jne.)
 • hallinnointia koskevia indikaattoreita käytetään suorituskyvyn sisäiseen seurantaan ja ylimmän johdon päätöksenteon tukena (talousarvion toteutumisaste, sopimuksen tekoon tarvittava aika ja maksuaika jne.)
 • tulosindikaattoreiden avulla arvioidaan tutkimustoiminnan yleistä tehokkuutta suhteessa Euroopan unionin (EU) yleisiin tavoitteisiin.

Seitsemännen puiteohjelman (erityisohjelmat ja niihin perustuva tutkimustoiminta mukaan luettuna) täytäntöönpanossa noudatetaan eettisiä perusperiaatteita sekä sosiaalisia, oikeudellisia, sosioekonomisia, kulttuurillisia ja sukupuolten tasa‑arvoon liittyviä arvoja.

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

Komissio perustaa Euroopan tutkimusneuvoston "Ideat"‑erityisohjelman täytäntöönpanoa varten. ERC muodostuu riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta, jonka perustana on erityinen täytäntöönpanorakenne.

Tieteellinen neuvosto muodostuu Euroopan tiedeyhteisön huomattavimmista edustajista. Siihen kuuluu 22 arvostettua tutkijaa, insinööriä ja tiedemiestä. Komissio nimittää jäsenet sen jälkeen, kun heidät on valittu riippumattomalla menettelyllä. Jäsenet osallistuvat neuvoston toimintaan yksityishenkilöinä edustamatta poliittisia tai muita etutahoja.

ERC:n tehtävänä on

 • laatia erityisohjelmaa varten tieteellinen kokonaisstrategia
 • valmistella säännöllisesti työohjelma ja siihen tarvittavat muutokset
 • huolehtia ohjelman täytäntöönpanon tieteellisestä hallinnoinnista, seurannasta ja laadunvalvonnasta
 • huolehtia kommunikoinnista tiedeyhteisön ja keskeisten toimijaryhmien kanssa.

Ohjelman hallinnoinnista ja toteuttamisesta vastaa erityinen täytäntöönpanorakenne (ERC-DIS), joka on komission toimeenpanovirasto. ERC:n toimeenpanovirasto (ERCEA) vastaa arviointimenettelyistä, vertaisarvioinnista sekä valintaprosessista tieteellisen neuvoston vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Se huolehtii myös apurahojen taloudellisesta ja tieteellisestä hallinnoinnista. ERC-DIS:n toiminnasta vastaa tutkimuksen pääosaston linja S siihen saakka, kunnes ERCEA alkaa toimia.

Komission tehtävänä on

 • taata ERC:n täysi itsenäisyys ja riippumattomuus
 • valvoa tieteellisen neuvoston vahvistamien periaatteiden ja tavoitteiden noudattamista
 • huolehtia erityisen täytäntöönpanorakenteen perustamisesta sekä tehtävien ja vastuiden siirtämisestä sille
 • vahvistaa tieteellisen neuvoston laatima työohjelma sekä sen määrittämät täytäntöönpanomenetelmät
 • varmistaa, että hanke-ehdotukset valitaan rahoitettaviksi yksinomaan siinä paremmuusjärjestyksessä, joka niille on määritetty vertaisarvioinnissa
 • tiedottaa säännöllisesti ohjelmakomitealle erityisohjelman täytäntöönpanosta
 • antaa vuosittain neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomus ERC:n toiminnasta ja erityisohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisesta.

ERC on koko ohjelman perusta ja osoitus yhteisön osallistumisesta saatavasta lisäarvosta verrattuna tuloksiin, joita voidaan saavuttaa pelkästään kansallisen tason toimilla. ERC:n panos onkin huomattava, sillä se

 • kannustaa ja tukee huippuosaamista yleiseurooppalaisella tasolla
 • kohdentaa resurssit parhaalla mahdollisella tavalla
 • antaa tunnustusta ja näkyvyyttä eurooppalaiselle "tieteen eturintamassa olevalle tutkimukselle" tehden siitä nykyistä houkuttelevampaa
 • edistää kansallisten tutkimusrakenteiden mukauttamista kehittyvään eurooppalaiseen tutkimusalueeseen
 • luo maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen eurooppalaisen tutkimusjärjestelmän
 • tekee Euroopasta vetovoimaisen keskuksen, joka houkuttelee tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavia yrityksiä ja teollisuutta
 • auttaa vastaamaan Euroopan esiin nouseviin sosiaalisiin haasteisiin.

Taustaa

EU on toteuttanut tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen liittyvää politiikkaa monivuotisten puiteohjelmien pohjalta vuodesta 1984 saakka. Seitsemännen puiteohjelman, joka on toinen Lissabonin strategian käynnistämistä (2000) seuraava puiteohjelma, on määrä olla keskeinen apuväline Euroopan kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamisessa tulevina vuosina.

Komissio haluaa kehittää tutkimuspolitiikasta, koulutuksesta ja innovoinnista muodostuvaa "osaamisen kolmiota", jotta osaaminen palvelisi taloudellista dynamiikkaa, sosiaalista kehitystä ja ympäristötavoitteita.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEUVL

Neuvoston päätös 2006/972/EY

1.1.2007–31.12.2013

-

EUVL L 54, 22.2.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/134/EY, tehty 2 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta [EUVL L 57/14, 24.2.2007].
Tällä komission päätöksellä perustetaan ERC:n tieteellinen neuvosto, ja siinä säädetään erityisen täytäntöönpanorakenteen sekä ERC:n pääsihteerin viran perustamisesta. Pääsihteerin tehtävänä on avustaa tieteellistä neuvostoa varmistamaan toimivat yhteydet komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa.
ERC:n tärkeimmät rakenteet perustettiin vuonna 2007 onnistuneesti, ja "Ideat"‑erityisohjelmaa on toteutettu siinä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. ERC on joutunut käsittelemään suuren määrän aloittelevien tutkijoiden apurahoja koskevaan ehdotuspyyntöön annettuja vastauksia suunnitellun aikataulun mukaisesti. ERC:n toiminnan väliarvioinnin yhteydessä tarkastellaan sen rakenteita, mekanismeja ja hallintoa.

Komission päätös 2008/37/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 2007, tieteen eturintamassa tehtävän tutkimuksen alalla toteutettavaa "Ideat"‑erityisohjelmaa hallinnoivan Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti [EUVL L 9, 12.1.2008].
ERCEA:n perustaminen edistyy, ja sen toiminta käynnistyi vuonna 2008. Linja S:n nykyiset tehtävät siirretään kokonaan ERCEA:lle, heti kun se on valmis toimimaan itsenäisesti.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan tutkimusneuvoston toimista ja erityisohjelmassa "Ideat" asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2007 [KOM(2008) 473 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 04.06.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun