RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Særprogrammet ”Idéer”

Formålet med dette særprogram er at udfolde en ”frontlinjeforskning” der hæver kvalitetsniveauet i europæisk forskning. Centralt i programmet står skitsen til et Europæisk Forskningsråd. I det følgende præsenteres programmets særtræk og hovedmål, hvorefter der redegøres for oprettelsen af det Det Europæiske Forskningsråd (målsætninger, opgaver, sammensætning, merværdiaspekter, Kommissionens rolle osv.).

DOKUMENT

Rådets beslutning 2006/972/EF af 19. december 2006 om særprogrammet ”Idéer” til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) [Den Europæiske Unions Tidende L 54 af 22.2.2007].

RESUMÉ

Hovedformålet med særprogrammet ”Idéer” er at højne forskningens niveau i Europa på de områder, der er i hastig udvikling, for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og øge velfærden. Det gælder med andre ord om at sætte gang i såkaldt ”frontlinjeforskning”, der sigter mod afgørende gennembrud inden for videnskab, teknologi og det akademiske område uden hensyn til fag- og landegrænser. Programmets metode tager udgangspunkt i forskerinitiativer. Programmet skal med andre ord understøtte ”banebrydende forskning” inden for emner, som forskerne udpeger.

Programmet etableres ifølge principperne om videnskabelig ekspertise, uafhængighed og effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed, der håndhæves af et Europæisk Forskningsråd (EFR).

Særprogrammet råder over et budget på 7,51 milliarder EUR i perioden 2007-2013.

Særtræk og overordnede mål

Særprogrammet ”Idéer” sigter mod en række mål for øget konkurrenceevne og velfærd i Europa:

 • at styrke kvaliteten, dynamikken og kreativiteten i europæisk forskning
 • at gøre Europa attraktiv for de bedste forskere i både europæiske lande og tredjelande, men også for investeringer fra forskningsvirksomheder
 • at placere europæisk forskning i spidsen for det videnskabelige fremskridt
 • at bane vej for nye videnskabelige og teknologiske fremstød
 • at stimulere formidlingen af idéer
 • at muliggøre en bedre udnyttelse af det europæiske vidensamfunds stærke sider.

Der opstilles præstationsindikatorer på tre niveauer for at optimere gennemførelsen af programmet:

 • kvantitative og kvalitative indikatorer, der viser, i hvilken retning videnskaben og teknikken udvikler sig (publikationer, citatindekser, patenter osv.)
 • forvaltningsindikatorer, der viser de interne præstationer og letter beslutningsprocessen i den øvre ledelse (budgetgennemførelse, hvor lang tid der går, inden der underskrives kontrakter, gennemføres betalinger osv.)
 • resultatindikatorer, der tjener til at bedømme forskningens samlede effektivitet i forhold til Den Europæiske Unions (EU's) overordnede mål.

Gennemførelsen af det syvende rammeprogram (med dets forskellige særprogrammer og alle de forskningsaktiviteter, der sættes i gang herunder), styres af de grundlæggende etiske principper, men også af sociale, juridiske, socioøkonomiske, kulturelle og kønsligestillingsmæssige hensyn.

Det Europæiske Forskningsråd

Kommissionen opretter det Europæiske Forskningsråd, der har ansvar for at gennemføre særprogrammet ”Ideer”. Det består af et uafhængigt Videnskabeligt Råd, der arbejder på grundlag af en særlig gennemførelsesstruktur.

Det Europæiske Forskningsråd er sammensat af repræsentanter for toppen af det europæiske forskersamfund. Det består af 22 velrennomerede forskere, ingeniører og akademikere. De udnævnes af Kommissionen efter en uafhængig udvælgelsesprocedure. De sidder som medlemmer i deres personlige egenskab og uafhængigt af alle politiske eller andre interesser.

Forskningsrådet for følgende opgaver:

 • at tilrettelægge den overordnede strategi for særprogrammet
 • at udarbejde arbejdsprogrammet med fastsatte intervaller og eventuelt ændre det
 • at stå for den videnskabelige forvaltning og at føre tilsyn med programgennemførelsens kvalitet
 • at varetage kommunikationen med forskersamfundet og de vigtigste berørte parter.

Den særlige gennemførelsesstruktur (EFR-DIS) i form af en styrende instans under Kommissionen står for den administrative forvaltning og for programgennemførelsen. Det Europæiske Forsningsråds forvaltningsorgan får ansvaret for evaluering, peer-review og udvælgelse efter principper fastsat af Det Videnskabelige Råd. Endelig skal det stå for den finansielle og videnskabelige forvaltning af støtten. Indtil forvaltningsorganet er etableret, vil den særlige gennemførelsesstruktur blive sikret af Direktorat S i Generaldirektoratet for Forskning.

Kommissionens rolle bliver:

 • at garantere Det Europæiske Forskningsråds uafhængighed og integritet
 • at føre tilsyn med, at de principper og mål, Det Videnskabelige Råd har fastlagt, forfølges
 • at sørge for oprettelsen af den særlige gennemførelsesstruktur og fordele dens opgaver og ansvarsområder
 • at vedtage arbejdsprogrammet og de iværksættelsesmetoder, Det Videnskabelige Råd opstiller
 • at sørge for, at forslagene vedtages, og at projekterne udelukkende finansieres efter vurdering ifølge et peer-review
 • at underrette programudvalget regelmæssigt om, hvordan gennemførelsen af særprogrammet forløber
 • at forelægge en årlig beretning for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet om Forskningsrådets virke og aktiviteter og realiseringen af særprogrammets målsætninger.

Som programmets hjørnesten vidner Det Europæiske Forskningsråd om merværdien i en indsats på fællesskabsplan i forhold til de resultater, der kan nås ved en rent national indsats. Forskningsrådet yder et uvurderligt bidrag ved:

 • at fremme og bevare topkvalitet i europæisk skala
 • at fordele ressourcerne optimalt
 • at give den europæiske "frontlinjeforskning" en mere attraktiv status og større synlighed
 • at lette tilpasningen af de nationale forskningsstrukturer til et europæisk forskningsrum i hastig udvikling
 • at skabe et europæisk forskningssystem, der kan konkurrere på internationalt plan
 • at gøre Europa attraktiv for industrier og virksomheder, der er aktive inden for forskning og udvikling
 • at give svar på de aktuelle samfundsmæssige udfordringer i Europa.

Kontekst

Siden 1984 har EU ført en politik for forskning og teknologisk udvikling, der er baseret på flerårige rammeprogrammer. Syvende rammeprogram er det andet, siden Lissabon-strategien blev lanceret i 2000, og det skal spille en hovedrolle for vækst og beskæftigelse i Europa i de kommende år.

Kommissionen ønsker at udvikle den "videntrekant", der dannes af forsknings-, uddannelses- og innovationspolitikken, for at lade kundskaberne tjene den økonomiske dynamik og de sociale og miljømæssige fremskridt.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2006/972/EF

1.1.2007-31.12.2013

-

EUT L 54 af 22.2.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2007/134/EF af 2. februar 2007 om oprettelse af et europæisk forskningsråd [Den Europæiske Unions Tidende L 57/14 af 24.2.2007].
Kommissionens afgørelse opretter Det Videnskabelige Råd under EFR og beskriver oprettelsen af den særlige gennemførelsesstruktur samt udnævnelsen af en generalsekretær for EFR, der skal bistå Det Videnskabelige Råd i at sikre et effektivt samarbejde med Kommissionen og den særlige gennemførelsesstruktur.
I 2007 blev hovedstrukturen i EFR lagt fast, og særprogrammet ”Ideer” blev iværksat ifølge de gældende principper. EFR behandlede et stort antal forslag modtaget som svar på forslagsindkaldelsen med henblik på EFR-støtte til etablering af forskere i overensstemmelse med den fastsatte tidsramme. EFR’s struktur, mekanismer og ledelse undersøges i en midtvejsevaluering.

Kommissionens afgørelse 2008/37/EF af 14. december 2007 om oprettelse af et forvaltningsorgan for Det Europæiske Forskningsråd til forvaltning af Fællesskabets særprogram”Ideer” inden for frontlinjeforskning i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 9 af 12.1.2008].
Der iværksættes tiltag til etablering af Det Europæiske Forskningsråds forvaltningsorgan, som påbegynder sit arbejde i løbet af 2008. De opgaver, som aktuelt varetages af Direktorat S i Generaldirektoratet for Forskning overgår i sin helhed til forvaltningsorganet, når det er klar til at fungere selvstændigt.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet til klarlæggelse af Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter og opnåelse af de mål, der er fastlagt i særprogrammet ”Ideer” i 2007 [KOM(2008) 473 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 04.06.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top