RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zvláštní program „Myšlenky“

Cílem tohoto zvláštního programu je rozvinout „hraniční výzkum“ umožňující pozvednout úroveň excelence výzkumu v Evropě. Ústřední prvek tohoto programu tvoří návrh na zřízení Evropské rady pro výzkum (ERV). Kromě obecných charakteristik a cílů programu tento dokument představuje různé aspekty týkající se založení ERV (cíle, úkoly, složení, přidaná hodnota, úloha Komise atd.).

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Myšlenky“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 54 ze dne 22.2.2007)

PŘEHLED

Hlavním cílem zvláštního programu „Myšlenky“ je zvýšit úroveň evropského výzkumu v rychle se rozvíjejících oblastech pro větší hospodářskou konkurenceschopnost a blahobyt. Jinými slovy, jde o rozvoj „hraničního výzkumu“, který se zaměřuje na dosažení rozhodujícího pokroku na poli vědy, technologií a akademického bádání bez ohledu jak na hranice jednotlivých oborů, tak na hranice zeměpisné. Program sleduje přístup založený na iniciativě vědců: jinak řečeno, má podporovat projekty „výzkumu na hranicích znalostí“, prováděné v oborech, které si zvolí sami výzkumní pracovníci.

Program se uskutečňuje v souladu se zásadami vědecké excelence, samostatnosti a účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti, za pomoci Evropské rady pro výzkum (ERV).

Zvláštnímu programu byl přidělen rozpočet ve výši 7,51 miliard EUR na období 2007–2013.

Hlavní rysy a obecné cíle

Zvláštní program „Myšlenky“ předkládá několik cílů ke zvýšení konkurenceschopnosti a blahobytu v Evropě:

 • posílit excelenci, dynamiku a tvořivost evropského výzkumu;
 • zvýšit přitažlivost Evropy pro nejlepší výzkumné pracovníky z Evropy i ze třetích zemí, jakož i investice průmyslu do výzkumu;
 • zaměřit se na to, aby evropský výzkum získal vedoucí postavení;
 • otevřít cestu pro tvorbu nových výsledků vědeckého a technologického rozvoje;
 • podněcovat výměnu myšlenek;
 • umožnit lepší využití výzkumných kapacit evropské znalostní společnosti.

Zavádějí se tři úrovně ukazatelů výkonnosti pro optimální monitoring provádění programu:

 • ukazatele kvantitativní a kvalitativní, vytyčující cestu vědeckého a technického pokroku (publikace, rejstříky citací, patenty atd.);
 • ukazatele řízení pro interní sledování výkonnosti a pro usnadnění rozhodování na úrovni vrcholového vedení (plnění rozpočtu, doba do uzavření smlouvy, doba do platby atd.);
 • ukazatele výstupů pro posouzení celkové účinnosti výzkumu ve srovnání s globálními cíli Evropské unie (EU).

Při provádění 7. rámcového programu (včetně různých zvláštních programů a všech s nimi spojených výzkumných činností) se musí brát ohled na základní etické principy i na společenské, právní, sociálně-ekonomické a kulturní aspekty a na rovnost pohlaví.

Evropská rada pro výzkum (ERV)

K uskutečňování zvláštního programu „Myšlenky“ Komise zřídila Evropskou radu pro výzkum. ERV se skládá z nezávislé vědecké rady, která se opírá o specializovanou prováděcí strukturu.

Vědecká rada sdružuje zástupce evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni. Tvoří ji 22 nejuznávanějších vědců, inženýrů a akademických pracovníků. Ti jsou jmenováni Komisí na základě nezávislého výběru. Vykonávají svou činnost za svou osobu, nezávisle na všech politických či jiných zájmech.

Vědecká rada ERV má tyto úkoly:

 • stanovit celkovou vědeckou strategii zvláštního programu;
 • pravidelně sestavovat pracovní program a vnášet do něj případné změny;
 • zajišťovat vědecké řízení, sledování a kontrolu kvality provádění programu;
 • zajistit komunikaci s vědeckou obcí a klíčovými účastníky.

Specializovaná prováděcí struktura (ERC DIS) bude mít formu výkonné agentury Komise pověřené správním řízením a prováděním programu. Výkonná agentura ERV (ERCEA) bude provádět hodnocení, vzájemná hodnocení a výběr podle zásad stanovených vědeckou radou. Bude také zajišťovat finanční a vědecké řízení grantů. Než bude ERCEA v provozu, bude funkce specializované prováděcí agentury zajišťovat ředitelství S GŘ pro výzkum.

Komise má tuto úlohu:

 • ručit za plnou samostatnost a bezúhonnost ERV;
 • dbát na dodržování zásad a cílů stanovených vědeckou radou;
 • zajistit zřízení specializované prováděcí struktury a delegování úkolů a odpovědností této struktury;
 • přijmout pracovní program a metodiku provádění, kterou stanoví vědecká rada;
 • zajistit, aby se návrhy přijímaly a projekty financovaly výhradně na základě jejich pořadí, které vyplyne ze vzájemného hodnocení;
 • pravidelně informovat programový výbor o provádění zvláštního programu;
 • předložit Radě a Parlamentu výroční zprávu o fungování a činnosti ERV a uskutečňování cílů stanovených zvláštním programem.

ERV jako hlavní pilíř tohoto programu svědčí o přidané hodnotě intervence Společenství v porovnání s výsledky, kterých by bylo možné dosáhnout v rámci činností vedených v čistě národním měřítku. Nepopiratelným přínosem ERV totiž je:

 • podněcování a podpora excelence v panevropském měřítku;
 • optimální rozvržení zdrojů;
 • atraktivita a zviditelnění evropského „hraničnímu výzkumu";
 • usnadnění adaptace vnitrostátních výzkumných struktur na rychle se rozvíjející evropský prostor;
 • vytvoření evropského výzkumného systému, který bude konkurenceschopný v celosvětovém měřítku;
 • snaha vytvořit z Evropy centrum zájmu průmyslu a podniků činných v oblasti výzkumu a vývoje;
 • reakce na výzvy, které se v současné evropské společnosti objevují.

Kontext

Od roku 1984 provádí EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje politiku založenou na víceletých rámcových programech. Sedmý rámcový program – už druhý od vytvoření lisabonské strategie v roce 2000 – má v příštích letech sehrát rozhodující roli při růstu a zaměstnanosti v Evropě.

Přáním Komise je rozvíjet „trojúhelník znalostí“ tvořený politikami výzkumu, vzdělávání a inovace, který umožní předat vědění do služeb hospodářského rozvoje a sociálního a environmentálního pokroku.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 2006/972/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 54

 ze dne 22. 2. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/134/ES ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum (Úř. věst. L 57/14 ze dne 24.2.2007).
Tímto rozhodnutím Komise se zřizuje vědecká rada ERV a předpokládá se zřízení specializované prováděcí struktury a postu generálního tajemníka ERV, který bude napomáhat vědecké radě při zajišťování účinného spojení s Komisí a se specializovanou prováděcí strukturou.
V roce 2007 byly úspěšně založeny hlavní složky ERV a zahájen zvláštní program „Myšlenky“ v souladu se zásadami, které prosazuje. ERV musela posoudit velké množství návrhů, jež obdržela v reakci na výzvu k předkládání návrhů na zahajovací granty v souladu s předpokládaným kalendářem. V rámci průběžného hodnocení fungování ERV bude proveden přezkum týkající se jejích struktur, mechanismů a vedení.

Rozhodnutí Komise 2008/37/ES ze dne 14. prosince 2007, kterým se zřizuje Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum pro správu zvláštního programu Společenství Myšlenky v oblasti hraničního výzkumu podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 9 ze dne 12.1.2008).
Pokročilo se při zřizování ERCEA, jež zahájila svou činnost v průběhu roku 2008. Úkoly, které dosud provádělo ředitelství S, budou úplně svěřeny ERCEA, jakmile bude schopna samostatně fungovat.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu objasňující činnost Evropské rady pro výzkum a realizaci cílů stanovených ve specifickém programu „Myšlenky“ v roce 2007 (KOM(2008) 473 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 04.06.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky