RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A közös agrárpolitika finanszírozása

A Bizottság meghatározza a közös agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó kiadások finanszírozására alkalmazandó sajátos feltételeket és szabályokat. Ennek kapcsán két új alap jött létre: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA), illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

JOGI AKTUS

A Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról [Lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egységes jogi keretrendszert vezet be a közös agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó kiadások finanszírozására. Ennek érdekében két új alapot hoz létre: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA). A két alap hasonló rendszerben működik, ám rendelkeznek bizonyos egyedi sajátosságokkal. Mivel a tervezett intézkedések finanszírozása részben megosztott irányítás keretében történik, a szöveg pontosítja azokat a feltételeket, amelyekkel lehetővé válik, hogy a Bizottság a költségvetés végrehajtása tekintetében felelősséget vállaljon, továbbá tisztázza a tagállamokat terhelő együttműködési kötelezettségeket.

A rendelet meghatározza a kifizető ügynökségek és a tagállami koordináló szervek általi jóváhagyásra és a jóváhagyás visszavonására vonatkozó feltételeket. Ezek a szervek felelősek saját oldalukon a kifizetések teljesítéséért, valamint a kifizető ügynökségek által vezetett könyvelés felügyeletéért. A rendelet olyan igazolószervek létrehozását is előírja, amelyek a tagállamok által kinevezett, köz- vagy magánszférában működő jogi személyek. Az ő feladatuk az akkreditált kifizető ügynökségek irányítási, monitoring-és ellenőrzési rendszereinek, valamint éves beszámolóinak tanúsítása. A tagállamokat arra kérik, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a Közösség pénzügyi érdekei hatékony védelmének biztosítása érdekében. Közösségi forrásból csak az akkreditált kifizető ügynökségek által teljesített kifizetések finanszírozhatók, és minden kifizetést teljes egészében a kedvezményezettek részére kell folyósítani.

Az EMGA

Az EMGA az alábbi kiadásokat finanszírozza (a tagállamok és a Bizottság megosztott irányítása mellett):

 • a mezőgazdasági termékek harmadik országokba irányuló exportja után meghatározott visszatérítések;
 • a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciók;
 • a közös agrárpolitika keretében meghatározott, a gazdák részére folyósított közvetlen kifizetések;
 • a Közösség belső piacán és harmadik országokban a mezőgazdasági termékekről szóló tájékoztatással és e termékek népszerűsítésével kapcsolatos egyes intézkedések, amelyeket a tagállamoknak kell végrehajtaniuk;
 • a cukoripar szerkezetátalakítására irányuló intézkedések kiadásai, a 320/2006/EK tanácsi rendelet szerint;
 • az iskolai gyümölcsfogyasztást előmozdító programok.

Központi irányítás mellett pedig az alap az alábbi kiadásokat finanszírozza:

 • a Közösségnek a meghatározott állat-egészségügyi intézkedésekhez, állat-egészségügyi, élelmezési és takarmányozási ellenőrző intézkedésekhez, az állatbetegségek felszámolására és monitoringjára irányuló programokhoz, továbbá a növény-egészségügyi intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulása;
 • közvetlenül a Bizottság által vagy nemzetközi szervezetek bevonásával végzett, a mezőgazdasági termékek népszerűsítésére irányuló tevékenységek;
 • a közösségi jogszabályokkal összhangban megállapított, a mezőgazdaságban a genetikai állomány megőrzésére, feltérképezésére, összegyűjtésére és hasznosítására irányuló intézkedések;
 • a mezőgazdasági számviteli információs rendszerek kialakítása és fenntartása;
 • a mezőgazdasági vizsgálati rendszerek;
 • a halászati termékek piacával kapcsolatos kiadások.

Az EMGA-ból finanszírozott kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Bizottság havi visszatérítések formájában folyósítja a tagállamoknak. A folyósítás egy kiadásigazoló nyilatkozat, valamint a tagállamok által nyújtott tájékoztatás alapján történik. Ha a forrásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások nem felelnek meg a közösségi szabályoknak, a Bizottság dönthet úgy, hogy csökkenti vagy felfüggeszti a kifizetéseket.

A Bizottság meghatározza az EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleget, és létrehoz egy riasztási és havi monitoringrendszert az EMGA-kiadások nyomon követésére. Erről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden hónapban jelentést készít, amelyben a kiadások alakulását összeveti a költségvetési év elején meghatározott keretekkel, és értékeli a folyó költségvetési év várható további alakulását.

Szabálytalanság vagy gondatlanság esetén a visszafizettetett összegeket a kifizető ügynökségek részére kell folyósítani, amelyek azokat az EMGA-ból származó bevételként könyvelik azok tényleges kifizetési hónapja szerint.

Az EMVA

Az EMVA az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek megfelelően végrehajtott vidékfejlesztési programokat finanszírozza, kizárólag megosztott irányítás mellett.

A költségvetési kötelezettségvállalás ennél az alapnál évenkénti kifizetéssel történik előfinanszírozás, időközi kifizetések, illetve egyenlegkifizetés formájában. Az időközi kifizetéseket – a költségvetési lehetőségektől függően – az egyes vidékfejlesztési programokra vonatkozóan folyósítják, a közösségi jogszabályokban meghatározott felső határ figyelembevételével; ez a határ a gazdáknak közvetlenül folyósított kifizetésekre és a borpiacra vonatkozó rendelkezések szerint a Bizottság által meghatározott összegekkel növelhető. Az említett kifizetések teljesítése bizonyos feltételekhez van kötve: előfordulhat például, hogy a Bizottság részére az akkreditált kifizetési ügynökség által igazolt kiadásigazoló nyilatkozatot és kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a nyilatkozat nem felel meg a közösségi előírásoknak, akkor a Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti a kifizetéseket.

Szabálytalanság esetén a közösségi finanszírozás részben vagy teljes egészében megszűnik, vagy amennyiben a támogatást már folyósították a kedvezményezettnek, akkor azt az akkreditált kifizetési ügynökség visszafizetteti. A törölt vagy visszafizettetett összegeket a tagállam ismét felhasználhatja egy ugyanazon vidékfejlesztési program keretében meghatározott másik művelet céljára.

Az egyenlegkifizetést a vidékfejlesztési program végrehajtásáról szóló utolsó éves végrehajtási beszámoló átvétele után, a kapcsolódó számlarevízióról hozott határozat alapján teljesítik. A szükséges dokumentumok benyújtásának elmaradása esetén az egyenleget automatikusan visszavonják.

Bizottsági ellenőrzés

A Bizottság ügyel arra, hogy a közösségi alapok felhasználása hatékony és eredményes pénzgazdálkodással történjen. Ennek érdekében két számlarevízióra kerül sor: egy számviteli vizsgálatra, valamint egy megfelelőségi vizsgálatra. A tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk valamennyi, az alapok megfelelő működéséhez szükséges információt. A tagállamok saját nemzeti rendelkezései alapján végzett ellenőrzéseken túl a Bizottság helyszíni ellenőrzéseket is tarthat. Ha az ellenőrzés súlyos és tartósan fennálló hiányosságokat tár fel, akkor csökkenthetik vagy felfüggeszthetik a tagállamnak az EMGA vagy EMVA keretében nyújtott kifizetéseket.

A mezőgazdasági alapok kedvezményezettjeinek nevét utólagosan nyilvánosságra kell hozni, az általuk kapott összegekkel együtt.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1290/2005/EK rendelet

2005.8.18.

HL L 209., 2005.8.11.

Módosító jogszabályok Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
320/2006/EK rendelet

2006.3.3.

HL L 58., 2006.2.28.

378/2007/EK rendelet

2007.4.12.

HL L 95., 2007.4.5.

1437/2007/EK rendelet

2007.12.15.

HL L 322., 2007.12.7.

479/2008/EK rendelet

2008.6.13.

HL L 148., 2008.6.6.

13/2009/EK rendelet

2009.1.16.

HL L 5., 2009.1.9.

73/2009/EK rendelet

2009.2.1.

HL L 30., 2009.1.31.

473/2009/EK rendelet

2009.6.9.

HL L 144., 2009.6.9.

Az 1290/2005/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Rendelkezésre álló összegek és kizárások

2008/321/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 109., 2008.4.19.].
Ez a határozat azoknak a kiadásoknak a listáját tartalmazza, amelyek nem felelnek meg a KAP finanszírozási szabályainak, és ezért azokat kizárják a közösségi finanszírozásból. Ezeket a kiadásokat egyes tagállamok kifizető ügynökségei zárták ki a 2002 és 2007 közötti időszakban bizonyos ellenőrzéseket, kétoldalú tárgyalásokat és egyeztetési eljárásokat követően. A kizárás az érintett összegek levonását vonja maga után.

2009/379/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 117., 2009.5.12.].
Ez a határozat az EMVA, illetve az EMGA alapok rendelkezésére bocsátott összegeket rögzíti a 2007 és 2013 közötti időszakra.

Alkalmazási szabályok

883/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 171., 2006.6.23.].
Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozóan.
Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat.

884/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 171., 2006.6.23.].
Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozásáról és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyveléséről.
Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat.

885/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 171., 2006.6.23.].
Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációjára, illetve az EMGA és az EMVA számláinak elszámolására vonatkozóan.
Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat.

259/2008/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 76., 2008.3.19.].
Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza az EMGA és az EMVA alapokból származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. Ezeket az információkat minden évben legkésőbb április 30-ig kell közzétenni egy erre a célra létrehozott internetes oldalon, a kedvezményezett személyes adataival és a kapott összeggel.

Számlarevízió

941/2008/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 254., 2009.10.9.].
Ez a rendelet az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása érdekében, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formáját és tartalmát határozza meg.

2009/373/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 116., 2009.5.9.].
A határozat a tagállami kifizető ügynökségeknek az EMVA-alapból finanszírozott kiadásokra vonatkozó, 2008-as pénzügyi évet érintő számláinak elszámolását ismerteti.

2009/367/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 111., 2009.5.5.].
A határozat a tagállami kifizető ügynökségeknek az EMGA-alapból finanszírozott kiadásokra vonatkozó, 2008-as pénzügyi évet érintő számláinak elszámolását ismerteti.

Szabálytalanság, csalás és visszafizettetés

1848/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 355., 2006.12.15.].
Ez a jogi aktus a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt csalások kapcsán szükséges tagállami tájékoztatási és vizsgálati feladatokat ismerteti, továbbá rendelkezik egy erre vonatkozó információs rendszer létrehozásáról.

Vizsgálatok

78/2008/EK bizottsági rbizottsági endelet [Hivatalos Lap L 25., 2008.1.30.].
Ez a jogi aktus a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedéseket mutatja be.

Utolsó frissítés: 10.09.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére