RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) är ett samarbetsinstrument på EU-nivå för att undanröja hinder för gränsöverskridande samarbete. EGTS gör det möjligt för samarbetsgrupperingar att genomföra territoriella samarbetsprojekt som medfinansieras av EU eller att vidta territoriella samarbetsåtgärder på medlemsstaternas initiativ.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) [EUT L 210, 31.7.2006].

SAMMANFATTNING

Till följd av de svårigheter som medlemsstaterna stött på vid gränsöverskridande samarbete inrättas genom förordningen ett nytt samarbetsinstrument på EU-nivå inom ramen för reformen av regionalpolitiken under perioden 2007-2013. Det rör sig om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), vilken har status som juridisk person. Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Mål

En gruppering ska ha som mål att underlätta och främja gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete mellan dess medlemmar. En gruppering ska bestå av medlemsstater, regionala och lokala myndigheter och/eller organ som regleras av offentlig rätt. Alla deltar på frivillig basis.

Avtal, uppgifter och behörighet

En grupperings behörighet ska fastställas i ett obligatoriskt samarbetsavtal som upprättas på medlemmarnas initiativ. De kan välja mellan att bilda en gruppering som får status som separat juridisk person eller att låta en av medlemmarna fylla den funktionen. Bestämmelser om befogenheter i egenskap av offentliga myndigheter, polisiära befogenheter och föreskrivande befogenheter får inte ingå i avtalet.

En gruppering ska agera på medlemmarnas vägnar, dock inom gränserna för de uppgifter som delegeras till den. En gruppering ska därför ha den status som en juridisk person har enligt den nationella lagstiftningen.

En gruppering kan användas till att genomföra program som medfinansieras av EU. Den kan också användas för att genomföra alla andra åtgärder för gränsöverskridande samarbete, oavsett om de medfinansieras av EU eller ej. En gruppering ska bestå av medlemmar som från minst två medlemsstater.

I avtalet regleras grupperingens uppgifter, varaktighet och upplösning. Det ska dessutom enbart avse sådant samarbete som medlemmarna fattar beslut om och reglera varje medlems ansvar. Den lagstiftning som ska tillämpas för att tolka och genomföra avtalet ska vara den som gäller i den medlemsstat där grupperingen har sitt säte.

Varje gruppering ska anta sina egna stadgar på grundval av avtalet. Stadgarna ska innehålla följande:

  • En förteckning över medlemmarna.
  • Grupperingens mål och uppgifter, samt relationerna mellan grupperingen och dess medlemmar.
  • Grupperingens namn och säte.
  • Grupperingens olika organ, dess befogenheter och funktion.
  • Grupperingens beslutsfattande.
  • Arbetsspråk (ett eller flera).
  • Bestämmelser för verksamheten: personalledning, rekrytering, anställningsvillkor osv.
  • Medlemmarnas ekonomiska bidrag samt regler för budget och räkenskaper.
  • Namnet på ett oberoende, externt kontroll- och revisionsorgan.

Medlemmarna ska utarbeta en preliminär årlig budget och lämna en årsrapport som ska godkännas av oberoende experter. Om en gruppering har skulder ska medlemmarna vara ekonomiskt ansvariga i förhållande till sina bidrag till budgeten.

BAKGRUND

De övriga bestämmelserna för sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 finns i följande fyra särskilda förordningar:

Politiskt sett har sammanhållningspolitiken för perioden 2007-2013 sin finansiella grund i det interinstitutionella avtalet och budgetplanen för perioden 2007-2013.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1082/2006 1.8.2006 - EUT L 210, 31.7.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen [EUT L 291, 21.10.2006].
Förslaget till gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning, tillväxt och sysselsättning antogs av rådet den 6 oktober 2006. Riktlinjerna är vägledande för genomförandet av sammanhållningspolitiken och fondens insatser 2007-2013.

Kommissionens beslut 2006/609/EG av den 4 augusti 2006 om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2007-2013 [EUT L 247, 9.9.2006]

Meddelande från kommissionen av den 5 juli 2005 - En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning - Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007-2013 [KOM(2005) 299 - ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 02.11.2006
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början