RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)

W przezwyciężaniu barier utrudniających współpracę transgraniczną pomagają Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), będące instrumentami współpracy na szczeblu wspólnotowym. Umożliwiają one współdziałającym ugrupowaniom wdrażanie projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę lub realizowanie działań w zakresie współpracy terytorialnej z inicjatywy państw członkowskich.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) [Dz.U. L 210 z 31.7.2006].

STRESZCZENIE

Biorąc pod uwagę trudności napotykane przez państwa członkowskie w dziedzinie współpracy transgranicznej, niniejsze rozporządzenie ustanawia nowy instrument współpracy na szczeblu wspólnotowym w ramach reformy polityki regionalnej na lata 2007–2013. Jest to Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT), posiadające osobowość prawną i działające od dnia 1 stycznia 2007 r.

Cele

EUWT ma na celu ułatwianie i promowanie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej między swoimi członkami. W skład ugrupowania wchodzą na zasadzie dobrowolności państwa członkowskie, samorządy regionalne i lokalne lub instytucje publiczne.

Konwencja, zadania i kompetencje

Kompetencje EUWT są określone w obowiązkowej konwencji współpracy, która jest sporządzana z inicjatywy jej członków. Członkowie decydują, czy EUWT ma odrębną osobowość prawną i czy powierzają zadania jednemu z członków. Z konwencji są wyłączone uprawnienia władz publicznych, uprawnienia policyjne i reglamentacyjne.

W zakresie swoich kompetencji EUWT działa w imieniu i na rzecz swoich członków. Ugrupowanie ma zdolność prawną przyznaną osobom prawnym w ramach krajowych systemów prawnych.

Ugrupowaniom EUWT może być powierzana realizacja programów współfinansowanych przez Wspólnotę lub inne działania w dziedzinie współpracy transgranicznej z finansowaniem wspólnotowym lub bez niego. EUWT składa się z członków pochodzących z terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich.

Konwencja określa zadania, czas trwania i warunki rozwiązania EUWT. Jest ona ograniczona do obszaru współpracy wybranego przez członków i określa ich obowiązki. Prawem właściwym dla wykładni i stosowania konwencji jest prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się oficjalna siedziba ugrupowania.

Następnie EUWT ustala swój statut na podstawie konwencji. Musi on zawierać następujące postanowienia:

  • listę jego członków,
  • przedmiot i zadania EUWT, a także jego relacje z członkami,
  • jego nazwę i adres siedziby,
  • jego organy, ich kompetencje i zasady funkcjonowania,
  • procedury decyzyjne EUWT,
  • wskazanie jednego lub wielu języków roboczych,
  • zasady funkcjonowania, szczególnie w zakresie zarządzania personelem, warunki rekrutacji, charakter umów z personelem itp.,
  • zasady finansowego wkładu członków oraz właściwe zasady budżetowe i rachunkowe,
  • wskazanie niezależnego organu odpowiedzialnego za kontrolę finansową i niezależny audyt zewnętrzny.

Członkowie ustalają roczny budżet, który jest przedmiotem sprawozdania potwierdzanego przez niezależnych ekspertów. Członkowie ponoszą odpowiedzialność finansową proporcjonalnie do ich wkładu w budżet, aż do pokrycia zobowiązań EUWT.

KONTEKST

Inne przepisy dotyczące polityki spójności na lata 2007–2013 są podane w czterech rozporządzeniach szczegółowych w sprawie:

Pod względem politycznym polityka spójności na lata 2007–2013 ma swoje podstawy finansowe w porozumieniu międzyinstytucjonalnym i ramach finansowych na lata 2007–2013.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006

1.8.2006

Dz.U. L 210 z 31.7.2006

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].
Projekt strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, wzrostu i zatrudnienia przyjęty przez Radę w dniu 6 października 2006 r. Te strategiczne wytyczne określają indykatywne ramy dla realizacji polityki spójności i interwencji Funduszu w okresie 2007–2013.

Decyzja Komisji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 [Dz.U. L 247 z 9.9.2006].

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2006
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony