RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

De Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) levert op gemeenschapsniveau de samenwerkingsinstrumenten waarmee de belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking uit de weg kunnen worden geruimd. Dankzij deze EGTS kunnen coöperatieve groeperingen projecten in het kader van territoriale samenwerking die door de Gemeenschap worden medegefinancierd, of werkzaamheden in het kader van territoriale samenwerking die op initiatief van de lidstaten plaatsvinden, uitvoeren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). [Publicatieblad L 210 van 31.7.2006].

SAMENVATTING

Tengevolge van de moeilijkheden die de lidstaten hebben ondervonden bij de grensoverschrijdende samenwerking wordt bij deze verordening een nieuw communautair samenwerkingsinstrument in het herziene regionaal beleid voor de periode 2007-2013 geïntegreerd. Het betreft de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) die rechtspersoonlijkheid heeft en met ingang van 1 januari 2007 in werking treedt.

Doelstelling

De EGTS heeft ten doel de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking tussen haar leden te vergemakkelijken en te bevorderen. De groepering is samengesteld uit lidstaten, regionale en plaatselijke lichamen, en eventueel publiekrechterlijke instellingen.

Overeenkomst, taken en bevoegdheden

De bevoegdheden van de EGTS worden vastgesteld in een overeenkomst die tot samenwerking verplicht en waartoe het initiatief wordt genomen door de leden. Zij beslissen of de EGTS een afzonderlijke juridische entiteit is, dan wel of zij één van de leden van de EGTS met de taken belasten. Overheidsbevoegdheden zoals politiebevoegdheden of regelgeving zijn van de overeenkomst uitgesloten.

Binnen de grenzen van de haar toegewezen taken handelt de EGTS uit naam en voor rekening van haar leden. Zij heeft dus de handelingsbevoegdheden die in de nationale wetgevingen aan rechtspersonen zijn toegekend.

De EGTS kan worden belast met de uitvoering van programma's die door de Gemeenschap worden medegefinancierd of met andere werkzaamheden in het kader van grensoverschrijdende samenwerking met of zonder financiële steun van de Gemeenschap. De leden van een EGTS zijn gevestigd op het grondgebied van minstens twee lidstaten.

In de overeenkomst worden de taakomschrijving, de looptijd en de voorwaarden voor opheffing van de EGTS vastgesteld. De overeenkomst is beperkt tot het door de leden gekozen samenwerkingsgebied en preciseert hun respectieve verantwoordelijkheden. De interpretatie en de toepassing van de overeenkomst worden geregeld door het recht van de lidstaat waarin de EGTS officieel is gevestigd.

Vervolgens legt de EGTS op basis van de overeenkomst haar statuten vast. Deze dienen bepalingen te bevatten betreffende:

 • de ledenlijst;
 • het doel, de taken, de betrekkingen met de leden;
 • de benaming van de groepering, de plaats van de zetel;
 • de organen, de bevoegdheden, de werking;
 • de besluitvormingsprocedures;
 • de werktaal of -talen;
 • de werkwijzen: personeelsbeheer, aanwervingsvoorwaarden, aard van de contracten enz.;
 • de voorschriften met betrekking tot de financiële bijdrage van de leden, het begrotings- en boekhoudsysteem;
 • de aanwijzing van een onafhankelijk orgaan voor de financiële controle en externe audit.

De leden stellen ieder jaar een ontwerpbegroting vast, waarover jaarlijks een door onafhankelijke deskundigen gecertificeerd verslag wordt opgesteld. In geval van schulden zijn de leden financieel aansprakelijk naar verhouding van hun bijdrage.

CONTEXT

De andere bepalingen met betrekking tot het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 zijn opgenomen in vier specifieke verordeningen inzake:

 • algemene bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds;
 • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
 • het Europees Sociaal Fonds (ESF);
 • het Cohesiefonds.

Op politiek vlak vormen het interinstitutioneel akkoord en het financieel kader voor 2007-2013 de financiële basis voor het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013.

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Verordening (EG) nr.1082/2006 1.8.2006 - L 210 van 31.7.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie [Publicatieblad L 291 van 21.10.2006].
Het ontwerp voor de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie, groei en werkgelegenheid werd door de Raad op 6 oktober 2006 goedgekeurd. Deze strategische richtsnoeren vormen het indicatieve kader voor het cohesiebeleid en de steun uit de Fondsen gedurende de periode 2007-2013.

Beschikking 2006/609/EG van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" voor de periode 2007-2013 [Publicatieblad L 247 van 9.9.2006].

Mededeling van Commissie van 5 juli 2005 - Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid - Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 [COM(2005)299 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 02.11.2006
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven