RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai területi együttműködési csoportosulás

A határokon átnyúló együttműködés akadályainak legyőzése érdekében az európai területi együttműködési csoportosulás eszközként szolgál a közösségi szintű együttműködés előmozdításában. Lehetővé teszi ugyanis az együttműködő tagok számára, hogy a Közösség által társfinanszírozott területi együttműködési projekteket vagy a tagállamok által kezdeményezett területi együttműködési intézkedéseket hajtsanak végre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról [Hivatalos Lap L 210., 2006.7.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Tekintettel a tagállamok által a határokon átnyúló együttműködés során tapasztalt nehézségekre, ez a rendelet egy olyan új eszközt vezet be, amely közösségi szinten biztosítja az együttműködést a regionális politika reformjával összefüggésben a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban. Ez az eszköz egy jogi személyiséggel felruházott európai területi együttműködési csoportosulás, amely 2007. január 1-jével kezdi meg működését.

Célkitűzés

Az európai területi együttműködési csoportosulás célja, hogy megkönnyítse és elősegítse tagjai között a határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködést. A csoportosulás tagállamokból, regionális és helyi hatóságokból és/vagy közjogi intézményekből áll, és önkéntes alapon szerveződik.

Egyezmény, feladatok és hatáskörök

Az európai területi együttműködési csoportosulás hatásköreit egy kötelező érvényű együttműködési egyezményben rögzítik, amely tagjainak kezdeményezésére jön létre. A tagok döntenek arról, hogy az európai területi együttműködési csoportosulás külön jogalanyként működjön-e, illetve, hogy az egyes tagokat milyen feladatokkal bízzák meg. Az egyezménynek nem képezhetik tárgyát hatóságként gyakorolt hatáskörök, illetve rendőrségi és szabályozói hatáskörök.

Az európai területi együttműködési csoportosulás a rá ruházott hatáskörök mértékéig jogosult eljárni tagjai nevében és képviseletében. A csoportosulás így az egyes tagállamok joga által a jogi személyeknek biztosított jogképességgel rendelkezik.

Az európai területi együttműködési csoportosulás feladatai közé tartozhat a Közösség által társfinanszírozott programok végrehajtása, illetve bármilyen egyéb határokon átnyúló együttműködési intézkedés, akár a Közösség pénzügyi hozzájárulásával, akár anélkül. Az európai területi együttműködési csoportosulás olyan tagokból áll, amelyek legalább két tagállam területén helyezkednek el.

Az egyezmény meghatározza az európai területi együttműködési csoportosulás feladatát, működési időtartamát és megszűnésének feltételeit. Az egyezmény kizárólag a tagok által választott együttműködési területre vonatkozik, és a tagok felelősségi köreit is rögzíti. Az egyezmény értelmezésére és alkalmazására annak a tagállamnak a joga irányadó, amelyben a csoportosulás székhelye található.

Az egyezmény alapján az európai területi együttműködési csoportosulás kidolgozza saját alapszabályát. Az alapszabály a következőket határozza meg:

  • a csoportosulás tagjainak jegyzéke;
  • a csoportosulás tárgya, feladatai és a tagok közötti kapcsolatok;
  • a csoportosulás elnevezése és székhelyének címe;
  • a csoportosulás szervei, azok hatáskörei és működési módja;
  • a csoportosulás döntéshozatali eljárásai;
  • a csoportosulás munkanyelve vagy munkanyelvei;
  • a csoportosulás működési szabályai, a személyzeti ügyek irányítása, a munkaerő-felvételi eljárások és a munkaszerződések jellege stb.;
  • a tagok pénzügyi hozzájárulásának szabályai, valamint a vonatkozó számviteli és költségvetési szabályok;
  • a pénzügyi ellenőrzést és a külső auditot végző független szervezet kijelölése.

A tagok előzetes éves költségvetést állítanak össze, amelynek alapján egy független szakértők által hitelesített éves beszámoló készül. A csoportosulás tartozásaiért a tagok saját hozzájárulásuk arányában tartoznak pénzügyi felelősséggel.

HÁTTÉR

A 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politikára vonatkozóan további rendelkezések találhatók az alábbi négy témakörben kiadott rendeletekben:

Politikai szempontból a 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politika pénzügyi alapját az intézményközi megállapodás, valamint a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret képezik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2006.8.1.

HL L 210., 2006.7.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/702/EK határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.].
A kohézióra, a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások tervezetét a Tanács 2006. október 6-án fogadta el. Ezek a stratégiai iránymutatások képezik az Alapok kohéziós politikájának és beavatkozásának végrehajtásához tartozó indikatív keretet a 2007–2013 közötti időszakban.

A 2006/609/EK Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) az európai területi együttműködés célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 247., 2006.9.9.].

A Bizottság közleménye (2005. július 5.) – Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására – Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra [COM(2005) 299 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.].

Utolsó frissítés: 02.11.2006
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére