RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY)

Eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (EAYY) tarvitaan yhteisötason yhteistyövälineeksi poistamaan esteitä, jotka haittaavat rajat ylittävää yhteistyötä. Niiden avulla yhteistoiminnalliset yhtymät voivat panna täytäntöön yhteisön osarahoittamia alueellisen yhteistyön hankkeita tai jäsenvaltioiden aloitteesta toteutettavia alueellista yhteistyötä koskevia toimia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) [EUVL L 210, 31.7.2006].

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltioilla on vaikeuksia tehdä rajat ylittävää yhteistyötä, ja sen vuoksi tällä asetuksella otetaan käyttöön aluepolitiikan uudistukseen liittyvä uusi yhteisötason yhteistyöväline vuosiksi 2007-2013. Väline on nimeltään eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY), ja sillä on oikeushenkilön asema. Sitä koskevaa asetusta sovelletaan 1. tammikuuta 2007 alkaen.

Tavoite

EAYY:n tavoitteena on helpottaa ja edistää rajat ylittävää valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä jäsentensä kesken. Yhtymään kuuluu jäsenvaltioita, alue- ja paikallisviranomaisia ja/tai valinnaisesti julkisoikeudellisia laitoksia.

Sopimus, tehtävät ja toimivalta

EAYY:n toimivaltuudet määritellään yhteistyötä koskevassa pakollisessa sopimuksessa, joka laaditaan jäsenten aloitteesta. Jäsenet päättävät, perustetaanko EAYY erillisenä oikeussubjektina vai delegoidaanko sen tehtävät jollekin jäsenistä. Julkisen viranomaisen toimivaltuudet, kuten poliisitoimeen liittyvät valtuudet ja sääntelyvaltuudet, eivät kuulu sopimukseen.

EAYY toimii toimivaltuuksiensa rajoissa jäsentensä nimissä ja puolesta. EAYY:llä on siten kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus.

EAYY panee täytäntöön joko yhteisön osarahoittamia ohjelmia tai muita rajaseutuyhteistyötoimia, joiden rahoitukseen yhteisö voi osallistua tai olla osallistumatta. EAYY:llä on oltava jäseniä vähintään kahden jäsenvaltion alueella.

Sopimuksessa täsmennetään EAYY:n tehtävät, yhtymän kesto ja sen purkamisedellytykset. Sopimus koskee ainoastaan jäsenten määrittelemää yhteistyön alaa. Lisäksi sopimuksessa täsmennetään kunkin jäsenen vastuu. Sopimuksen tulkinnassa ja soveltamisessa sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa yhtymällä on virallinen kotipaikka.

EAYY vahvistaa perussääntönsä sopimuksen perusteella. Perussäännön on sisällettävä seuraavat seikat:

  • jäsenluettelo,
  • tarkoitus, tehtävät ja jäsensuhteet,
  • nimi ja kotipaikka,
  • elimet ja niiden toimivaltuudet sekä niiden toiminta,
  • päätöksentekomenettelyt,
  • työkieli tai työkielet,
  • toimintaa koskevat säännöt: henkilöstöhallinto, työhönottoa koskevat menettelyt, työsopimusten luonne jne.,
  • jäsenten rahoitusosuutta koskevat säännöt sekä talousarvioon ja kirjanpitoon sovellettavat säännöt,
  • riippumattoman tilintarkastuselimen ja ulkopuolisen tilintarkastajan nimeäminen.

Jäsenet laativat ohjeellisen vuotuisen talousarvion, josta esitetään vuosittain toimintakertomus, jonka riippumattomat asiantuntijat varmentavat. Jäsenten taloudellinen vastuu on suhteessa heidän rahoitusosuuteensa talousarviosta, kunnes velat on maksettu.

TAUSTAA

Muut vuosien 2007-2013 koheesiopolitiikkaa koskevat säännökset sisältyvät neljään asetukseen, jotka koskevat seuraavia aiheita:

Koheesiopolitiikan taloudellinen perusta kaudella 2007-2013 on toimielinten välisessä sopimuksessa ja vuosien 2007-2013 rahoituskehyksessä.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa Euroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 1082/2006

1.8.2006

-

EUVL L 210, 31.7.2006.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/702/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista [EUVL L 291, 21.10.2006].
Neuvosto hyväksyi 6. lokakuuta 2006 luonnoksen koheesiota, kasvua ja työllisyyttä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista. Nämä strategiset suuntaviivat muodostavat ohjeellisen kehyksen pantaessa täytäntöön rahastojen koheesio- ja tukipolitiikkaa vuosina 2007-2013.

Komission päätös 2006/609/EY, tehty 4 päivänä elokuuta 2006 , maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen osalta kaudella 2007-2013 [EUVL L 247, 9.9.2006].

Komission tiedonanto, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2005, Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka - Yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 02.11.2006
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun