RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη διασυνοριακή συνεργασία, οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) χρησιμεύουν ως μέσο συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτοί επιτρέπουν σε ομίλους συνεργασίας την υλοποίηση σχεδίων τοπικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενων από την Κοινότητα ή την εκτέλεση ενεργειών τοπικής συνεργασίας με πρωτοβουλία των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [Επίσημη εφημερίδα L 210 της 31.07.2006].

ΣΥΝΟΨΗ

Δεδομένων των δυσχερειών που συναντούν τα κράτη μέλη στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας, ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα νέο όργανο συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013. Πρόκειται για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), που διαθέτει νομική προσωπικότητα και θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Στόχος

Στόχος του ΕΟΕΣ είναι να διευκολύνει και να προωθεί τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των μελών του. Ο όμιλος αποτελείται από κράτη μέλη, περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές και/ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου σε προαιρετική βάση.

Συμβάση, καθήκοντα και αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του ΕΟΕΣ ορίζονται σε υποχρεωτική σύμβαση συνεργασίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των μελών της. Αυτά αποφασίζουν αν ο ΕΟΕΣ αποτελεί χωριστή νομική οντότητα ή αν αναθέτουν τα καθήκοντά του σ' ένα από αυτά τα μέλη. Οι εξουσίες δημόσιας αρχής, οι αστυνομικές και οι ρυθμιστικές εξουσίες εξαιρούνται της σύμβασης.

Στα όρια των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΟΕΣ ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό των μελών του. Προς το σκοπό αυτό, διαθέτει τη νομική υπόσταση που προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα από τις εθνικές νομοθεσίες.

Στον ΕΟΕΣ είναι δυνατόν να ανατεθεί είτε η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα είτε η υλοποίηση κάθε άλλης δράσης διασυνοριακής συνεργασίας με ή χωρίς κοινοτική οικονομική παρέμβαση. Τα μέλη του ΕΟΕΣ εδρεύουν στην επικράτεια τουλάχιστον δύο κρατών μελών.

Η σύμβαση καθορίζει τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ, τη διάρκειά του και τους όρους διάλυσής του. Η σύμβαση περιορίζεται στον τομέα συνεργασίας που επιλέγουν τα μέλη του και καθορίζει τις ευθύνες τους. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης είναι το δίκαιο του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η επίσημη έδρα του.

Εν συνεχεία, ο ΕΟΕΣ θεσπίζει το καταστατικό του με βάση τη σύμβαση. Το καταστατικό περιέχει διατάξεις σχετικά με:

 • τον κατάλογο των μελών·
 • το αντικείμενο, τα καθήκοντα και τις σχέσεις με τα μέλη·
 • την ονομασία του ομίλου και τον τόπο όπου εδρεύει·
 • τα όργανα του ομίλου, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους·
 • τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·
 • τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας·
 • τους κανόνες λειτουργίας: διοίκηση του προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, φύση των συμβάσεων κ.λπ.·
 • τους κανόνες που διέπουν τις οικονομικές συνεισφορές των μελών καθώς και τους κανόνες για το λογιστικό σύστημα και τον προϋπολογισμό·
 • τον ορισμό ανεξάρτητου οργανισμού για τον δημοσιονομικό και εξωτερικό έλεγχο.

Τα μέλη συντάσσουν ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο αποτελεί αντικείμενο ετήσιας έκθεσης που πιστοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τα μέλη φέρουν οικονομική ευθύνη ανάλογη με τη συνεισφορά τους σε περίπτωση χρέους.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι λοιπές διατάξεις σχετικά με την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 βρίσκονται στους τέσσερις ειδικούς κανονισμούς σχετικά με:

 • τις γενικές διατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής·
 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ
 • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ
 • το Ταμείο Συνοχής ·

Στο πολιτικό επίπεδο, η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 έχει την οικονομική της βάση στη διοργανική συμφωνία και στο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006

1.8.2006

-

ΕΕ L 210 της 31.7.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή [Επίσημη Εφημερίδα L 291 της 21.10.2006].
Το σχέδιο των στρατηγικών κοινοτικών προσανατολισμών για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Οκτωβρίου 2006. Αυτοί οι στρατηγικοί προσανατολισμοί αποτελούν το ενδεικτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της πολιτική.

Απόφαση 609/2006/ΕΚ της Επιτροπής, τις 4ης Αυγούστου 2006, για την ενδεικτική κατανομή, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την περίοδο 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 247 της 09.09.2006].

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2005, με τίτλο «Πολιτική συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης - Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013» [COM(2005) 299 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.11.2006
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας