RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-Fond Soċjali Ewropew (2007–2013)

Sabiex jiġu definiti l-missjoni u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew għall-perjodu 2007–2013, ir-regolament attwali jipprevedi dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma’ tipi ta’ attività li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FSE. L-FSE jsostni l-prijoritajiet tal-Komunità f’dak li jikkonċerna l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali, iż-żieda tal-produttività u l-kompetittività u sabiex jiġu mħeġġa t-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli. F’dan il-kuntest, l-FSE għandu l-għan li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali billi jtejjeb l-impjiegi u l-opportunitajiet ta’ xogħol.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta’ Lulju 2006, dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1784/1999 (ara l-att(i) emendatorju(i)).

SOMMARJU

Għall-perjodu 2007–2013, id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni jistabbilixxu li l-FSE jappoġġja azzjonijiet fil-qafas tal-objettiv “Konverġenza” (għar-reġjuni l-inqas żviluppati) u l-objettiv “Kompetittività reġjonali u l-impjiegi” (li jipprova jantiċipa u jippromwovi l-bidliet ekonomiċi sabiex jilqa’ kontra l-isfidi).

Missjoni

L-FSE jappoġġja l-politiki tal-Istati Membri sabiex jerġa’ jiffoka l-istrateġija ta’ Lisbona fuq it-tkabbir u l-impjiegi. Dawn il-politiki huwa marbutin mill-qrib mal-Linji Gwida Ġenerali għall-Politika Ekonomika (BEPG — Broad Economic Poligy Guidelines), mal-Istrateġija Ewropea dwar l-impjiegi (EES — European Employment Strategy), kif ukoll mal-linji gwida dwar l-impjiegi. B’mod aktar speċifiku, l-FSE għandu l-għan li:

 • jinkiseb il-livell massimu ta’ impjiegi;
 • tiżdied il-kwalità u l-produttività tax-xogħol;
 • tiġi promossa l-inklużjoni soċjali (l-aktar l-aċċess ta’ persuni żvantaġġati għall-impjiegi);
 • jonqsu d-disparitajiet nazzjonali, reġjonali u lokali fir-rigward tal-impjiegi.

Kamp ta’ applikazzjoni u prijoritajiet

Fil-qafas tal-objettivi “Konverġenza” u “Kompetittività reġjonali u l-impjiegi”, l-FSE jappoġġja azzjonijiet fl-Istati Membri taħt il-prijoritajiet li ġejjin :

 • żieda fil-kapaċità ta’ adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u l-mexxejja tal-impriżi, sabiex jitjiebu l-antiċipazzjoni u l-ġestjoni pożittiva tal-bidliet ekonomiċi;
 • jitjieb l-aċċess għall-impjiegi u għall-inklużjoni sostenibbli fis-suq tax-xogħol ta’ dawk li jfittxu impjieg u tal-persuni inattivi;
 • prevenzjoni tal-qgħad, b’mod partikolari l-qgħad għal perjodu fit-tul u l-qgħad fost iż-żgħażagħ;
 • jitħeġġu t-tixjiħ attiv u l-ħajja attiva itwal;
 • tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol;
 • tisħiħ tal-inklużjoni soċjali tal-persuni żvantaġġati bil-għan li jiġu integrati b’mod sostenibbli fl-impjieg;
 • ġlieda kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol;
 • tisħiħ u żieda tal-kapital uman;
 • promozzjoni tas-sħubijiet.

Prijoritajiet

Barra minn hekk, fil-qafas tal-objettiv “Konverġenza”, l-FSE jappoġġja l-prijoritajiet li ġejjin:

 • investiment akbar fil-kapital uman, b’riformi fis-sistema edukattiva u ta’ taħriġ, parteċipazzjoni akbar fl-edukazzjoni u t-taħriġ tul il-ħajja u fl-iżvilupp tal-potenzjal tal-bniedem fil-kamp tar-riċerka u l-innovazzjoni;
 • tisħiħ tal-kapaċità u l-effiċjenza istituzzjonali sabiex issir kontribuzzjoni għall-governanza tajba.

Konċentrazzjoni tal-għajnuna

L-Istati Membri jiżguraw li l-azzjonijiet appoġġjati mill-FSE jkunu konformi mal-azzjonijiet imwettqa taħt l-istrateġija Ewroea għall-impjiegi u jikkontribwixxu għal dan. L-Istati Membri jikkonċentraw l-għajnuna fuq l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet pertinenti fir-rigward tal-impjiegi.

Eliġibilità tal-ispejjeż

Ir-regoli li jikkonċernaw l-eliġibilità tal-ispejjeż huma deċiżi fil-livell nazzjonali. Madanakollu, għall-FSE, l-ispejjeż li ġejjin mhumiex eliġibbli:

 • il-VAT rekuperabbli;
 • l-imgħax dovut;
 • ix-xiri ta’ tagħmir, apparat, vetturi, infrastrutturi, bini u art.

Governanza tajba u sħubija

L-FSE jħeġġeġ il-governanza tajba u s-sħubija. L-appoġġ li jagħti f’dan li-qasam huwa mfassal u implimentat fil-livell territorjali xieraq, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali b’mod konformi mal-arranġamenti istituzzjonali adatti għal kull Stat Membru. L-Istati Membri jiżguraw il-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali u tal-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni adegwati tal-partijiet interessati oħrajn, fil-livell nazzjonali xieraq, matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu ta-appoġġ tal-FSE.

Kuntest

Id-dispożizzjonijiet l-oħra relatati mal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007–2013 jinstabu f’erba’ regolamenti dwar:

Fil-livell politiku, il-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 għandha l-bażi finanzjarja tagħha fil-ftehim interistituzzjonali u l-qafas finanzjarju 2007–2013.

REFERENZI

Att Dħul fis-seħħ Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali
Regolament (KE) Nru 1081/2006

1.8.2006

ĠU L 210, 31.7.2006

Att emendatarju Dħul fis-seħħ Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali

Regolament (KE) Nru 396/2009

22.5.2009

ĠU L 126, 21.5.2009

ATTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/593/KE tal-4 ta' Awwissu 2006 li tiffissa allokazzjoni indikattiva skont l-Istat Membru tal-approprjazzjonijiet tal-impenn għall-għan ta' kompetittività u impjiegi Reġjonali għall-perjodu 2007-2013 (ĠU L 243, 6.9.2006).
Emendata mid-:
Deċiżjoni 2010/476/UE (ĠU L 232, 2.9.2010).

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/702/KE tas-6 ta' Ottubru 2006 dwar il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni (ĠU L 291, 21.10.2006).
L-abbozz ta' linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni, it-tkabbir u l-impjieg ġie adottat mill-Kunsill fis-6 ta’ Ottubru 2006. Dawn il-linji gwida strateġiċi jikkostitwixxu l-qafas indikattiv għall-istabbiliment tal-politika ta’ koeżjoni u l-intervent tal-Fondi matul il-perjodu 2007–2013.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2005 — Politika ta’ Koeżjoni bħala Sostenn għat-Tkabbir u għall-Impjiegi - Il-Linji ta’ Gwida Strateġiċi tal-Komunità, 2007-2013 (COM(2005) 299 – Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

L-aħħar aġġornament: 17.09.2010
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna