RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dispoziţii generale FEDER – FSE – Fondul de coeziune (2007-2013)

În contextul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, acest regulament stabileşte regulile, normele şi principiile comune aplicabile Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), Fondului social european (FSE) şi Fondului de coeziune. Regulamentul prevede alocarea a 347 de miliarde de euro, adică aproximativ o treime din bugetul UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectivul regulamentului este de a consolida coeziunea economică şi socială în scopul promovării unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a regiunilor Uniunii Europene (UE) în perioada 2007-2013. Politica de coeziune a UE urmăreşte să răspundă provocărilor legate de disparităţile economice, sociale şi teritoriale, accelerarea restructurărilor economice şi îmbătrânirea populaţiei.

Regulamentul:

 • defineşte cadrul în care se înscrie politica de coeziune, (inclusiv orientările strategice ale Comunităţii pentru coeziune, creştere şi ocuparea forţei de muncă);
 • defineşte obiectivele la care fondurile structurale şi Fondul de coeziune (denumite în continuare „fonduri”) trebuie să contribuie;
 • defineşte criteriile de eligibilitate ale statelor membre şi ale regiunilor pentru aceste fonduri;
 • defineşte resursele financiare disponibile şi criteriile pe baza cărora se face repartizarea lor;
 • stabileşte principiile, normele de parteneriat, de programare, de evaluare, de gestionare, de supraveghere şi de control, pe baza unei repartizări a responsabilităţilor între statele membre şi Comisie.

TREI NOI OBIECTIVE

În total, 347 de miliarde de euro vor fi alocate finanţării politicii de coeziune în perioada 2007-2013 în cadrul a trei noi obiective: „convergenţă”, „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” şi „cooperare teritorială europeană”. Aceste obiective înlocuiesc vechile obiective 1, 2 şi 3 ale perioadei de programare 2000-2006.

Convergenţă

Obiectivul „convergenţă” este relativ apropiat de vechiul obiectiv 1 şi urmăreşte accelerarea convergenţei statelor membre şi a regiunilor celor mai puţin dezvoltate prin îmbunătăţirea condiţiilor de creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă. Acesta vizează statele membre şi regiunile cele mai puţin dezvoltate. Domeniile de acţiune sunt capitalul fizic şi uman, inovarea şi societatea cunoaşterii, adaptabilitatea la schimbări, mediul şi eficacitatea administrativă. Obiectivul este finanţat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) şi prin Fondul de coeziune.

Resursele totale alocate acestui obiectiv se ridică la 81,54 % din total. Sunt eligibile:

 • pentru fondurile structurale (FEDER şi FSE):
  1. regiunile al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din media comunitară. Acestea trebuie să corespundă nivelului NUTS II şi le revine 70,51 % din totalul fondurilor alocate obiectivului „convergenţă”;
  2. regiunile în care PIB-ul pe cap de locuitor depăşeşte 75 % din media comunitară datorită efectului statistic (rezultat din extinderea UE la regiunile mai defavorizate) beneficiază de o finanţare tranzitorie, specifică şi degresivă. Aceste regiuni beneficiază de 4,99 % din alocările totale;
 • pentru Fondul de coeziune: statele membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media comunitară şi care derulează programe de convergenţă economică. Acestea beneficiază de 23,22 % din resursele alocate acestui obiectiv. Regiunile în care VNB pe cap de locuitor depăşeşte 90 % din media comunitară datorită efectului statistic (rezultat din extinderea UE la regiunile mai defavorizate) beneficiază de o finanţare tranzitorie, specifică şi degresivă;
 • pentru finanţare specifică din partea FEDER: regiunile ultraperiferice. Scopul este de a facilita integrarea lor pe piaţa internă şi de a ţine seama de constrângerile lor specifice (compensarea costurilor excesive datorate, în special, distanţei).

Pentru acest obiectiv, plafoanele aplicabile ratelor de cofinanţare sunt următoarele:

 • 75 % din cheltuielile publice cofinanţate prin FEDER sau FSE. Acest plafon poate ajunge la 80 % dacă regiunile eligibile sunt situate într-un stat membru care beneficiază de Fondul de coeziune. Plafonul poate atinge chiar 85 % în cazul regiunilor ultraperiferice;
 • 85 % din cheltuielile publice cofinanţate prin Fondul de coeziune;
 • 50 % din cheltuielile publice cofinanţate în regiunile ultraperiferice (o nouă alocare suplimentară din FEDER menită să compenseze costurile excesive).

Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă

Obiectivul „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” vizează consolidarea competitivităţii, ocupării forţei de muncă şi atractivităţii regiunilor, altele decât cele mai defavorizate. Acesta trebuie să contribuie la anticiparea schimbărilor economice şi sociale, la promovarea inovării şi a spiritului antreprenorial, la protecţia mediului, precum şi la accesabilitatea, adaptabilitatea şi dezvoltarea pieţelor muncii favorabile incluziunii. Obiectivul este finanţat prin FEDER şi FSE.

Regiunile eligibile sunt:

 • regiunile care s-au încadrat la obiectivul 1 în perioada 2000-2006, care nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate regională ale obiectivului „convergenţă” şi care, prin urmare, beneficiază de sprijin tranzitoriu. Comisiei i-a revenit sarcina de a întocmi o listă a acestor regiuni care, odată adoptată, este valabilă pentru perioada 2007-2013;
 • toate celelalte regiuni ale UE neincluse la obiectivul „convergenţă”.

În ceea ce priveşte programele finanţate prin FSE, Comisia propune patru priorităţi în contextul Strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă (EES): îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii, consolidarea incluziunii sociale şi implementarea de reforme în domeniul ocupării forţei de muncă şi incluziunii.

Resursele destinate acestui obiectiv se ridică la 15,95 % din total, repartizate în mod egal între FEDER şi FSE. Din acestea:

 • 78,86 % sunt destinate regiunilor neincluse la obiectivul „convergenţă”;
 • 21,14 % sunt alocate cu titlu de sprijin tranzitoriu degresiv.

În cadrul acestui obiectiv, acţiunile pot fi cofinanţate într-o proporţie de până la 50 % din cheltuielile publice. Plafonul este de până la 85 % în cazul regiunilor ultraperiferice.

Cooperare teritorială europeană

Obiectivul „cooperare teritorială europeană” vizează consolidarea cooperării la nivel transfrontalier, transnaţional şi interregional şi se bazează pe vechea iniţiativă europeană INTERREG. Acest obiectiv este finanţat prin FEDER. Vizează să promoveze soluţii comune pentru autorităţile vecine în domeniul dezvoltării urbane, rurale şi costiere, dezvoltarea relaţiilor economice şi crearea de reţele de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri). Cooperarea se axează pe cercetare, dezvoltare, societatea informaţională, mediu, prevenirea riscurilor şi gestionarea integrată a apei.

Sunt eligibile regiunile de nivel NUTS III situate de-a lungul frontierelor terestre interne, anumite frontiere externe, precum şi anumite regiuni situate de-a lungul frontierelor maritime, separate de maximum 150 de kilometri. Comisia trebuie să adopte o listă a regiunilor eligibile.
Întregul teritoriu al UE este eligibil pentru reţelele de cooperare şi schimburile de experienţă. Plafonul de cofinanţare este de 75 % din cheltuielile publice.

Resursele destinate acestui obiectiv se ridică la 2,52 % din total, fiind finanţate integral prin FEDER. Acestea sunt repartizate între diferitele componente, astfel:

 • 73,86 % pentru finanţarea cooperării transfrontaliere;
 • 20,95 % pentru finanţarea cooperării transnaţionale;
 • 5,19 % pentru finanţarea cooperării interregionale.

DISPOZIŢII SPECIFICE CELOR TREI OBIECTIVE

Principii de intervenţie

Fondurile vin în completarea măsurilor naţionale, inclusiv a măsurilor la nivel regional şi local. Comisia şi statele membre asigură coerenţa intervenţiilor fondurilor cu măsurile, politicile şi priorităţile UE şi complementaritatea cu celelalte instrumente financiare comunitare.

Obiectivele fondurilor sunt urmărite în cadrul unei programări multianuale şi al unei cooperări strânse între Comisie şi fiecare stat membru.

Abordare strategică

Consiliul urma să adopte până la 1 ianuarie 2007 orientările strategice comunitare în materie de coeziune. Aceste orientări definesc priorităţile şi obiectivele politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Orientările contribuie la coerenţa şi eficienţa punerii în aplicare a fondurilor structurale.

Pe baza acestor orientări, statele membre adoptă ulterior cadrul strategic naţional de referinţă. Cadrul serveşte drept bază pentru programarea acţiunilor finanţate de fonduri. Acesta asigură coerenţa cu intervenţiile fondurilor şi cu orientările strategice.

Programe operaţionale

Programele operaţionale ale statelor membre acoperă perioada 1 ianuarie 2007–31 decembrie 2013. Un program operaţional trebuie să includă doar unul dintre cele trei obiective şi beneficiază de finanţare din partea unui singur fond. Comisia evaluează fiecare program propus pentru a determina dacă acesta contribuie la obiectivele şi priorităţile:

 • cadrului strategic naţional de referinţă;
 • orientărilor strategice comunitare în materie de coeziune.

Programele operaţionale aferente obiectivelor „convergenţă” şi „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” trebuie să conţină, printre altele:

 • o justificare a priorităţilor în temeiul orientărilor strategice în materie de coeziune şi al cadrului strategic naţional de referinţă;
 • informaţii privind axele prioritare şi obiectivele specifice ale acestora;
 • un plan de finanţare;
 • dispoziţiile de punere în aplicare a programului operaţional;
 • o listă a proiectelor majore. Acestea sunt proiecte aferente unei operaţiuni care include un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii al căror cost total depăşeşte 25 de milioane de euro pentru mediu şi 50 de milioane de euro pentru alte domenii.

Gestionare, supraveghere şi control

Statele membre îşi asumă responsabilitatea gestionării şi controlului programelor operaţionale. Acestea se asigură, în special, că sistemele de gestionare şi control sunt stabilite în conformitate cu dispoziţiile regulamentului. În plus, acestea previn, detectează şi corectează neregularităţile şi recuperează sumele plătite în mod necuvenit.

Sistemele de gestionare şi de control ale programelor operaţionale aplicate de statele membre prevăd:

 • definiţia funcţiilor organismelor care au responsabilitatea gestionării şi controlului;
 • respectarea principiului de separare a funcţiilor între aceste organisme;
 • proceduri pentru asigurarea corectitudinii şi regularităţii cheltuielilor declarate în cadrul programului operaţional;
 • sisteme fiabile de contabilitate, supraveghere şi informare financiară;
 • un sistem de comunicare a informaţiilor şi de supraveghere în cazul în care organismul responsabil încredinţează îndeplinirea atribuţiilor unui alt organism;
 • dispoziţii privind auditul funcţionării sistemelor;
 • sisteme şi proceduri care garantează o pistă de audit adecvată;
 • proceduri de comunicare a informaţiilor şi de supraveghere pentru neregularităţile şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit.

Pentru fiecare program operaţional, statul membru desemnează:

 • o autoritate de gestionare (o autoritate publică sau un organism public sau privat naţional, regional sau local desemnat de statul membru pentru gestionarea programului operaţional);
 • o autoritate de certificare (o autoritate sau un organism public naţional, regional sau local desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor şi a cererilor de plată înainte de a fi trimise Comisiei;
 • o autoritate de audit (o autoritate sau un organism public naţional, regional sau local desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control).

Informare şi publicitate

Statul membru şi autoritatea de gestionare pentru programul operaţional furnizează informaţii şi asigură publicitatea operaţiunilor şi programelor care fac obiectul unei cofinanţări. Informaţiile respective sunt destinate cetăţenilor Uniunii Europene şi beneficiarilor, în scopul punerii în valoare a rolului Comunităţii şi al asigurării transparenţei în ceea ce priveşte intervenţia din fonduri.

CONTEXT

Celelalte dispoziţii privind politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 sunt incluse în patru regulamente specifice referitoare la:

În plan politic, politica de coeziune pentru perioada 2007–2013 îşi are baza financiară în acordul interinstituţional şi în cadrul financiar pentru perioada 2007-2013.

TABEL RECAPITULATIV

Obiective Instrumente financiare
Convergenţă FEDER
FSE
Fondul de coeziune
Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă FEDER

FSE

Cooperare teritorială europeană

FEDER

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

1.8.2006

-

JO L 210 din 31.7.2006

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1341/2008

24.12.2008

-

JO L 348 din 24.12.2008

Regulamentul (CE) nr. 85/2009

30.1.2009

-

JO L 25 din 29.1.2009

Regulamentul (CE) nr. 284/2009

9.4.2009

-

JO L 94 din 8.4.2009

Regulamentul (UE) nr. 539/2010

25.6.2010

-

JO L 158 din 24.6.2010

Regulamentul (UE) nr. 1310/2011

23.12.2011

-

JO L 337 din 20.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 1311/2011

20.12.2011

-

JO L 337 din 20.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 423/2012

23.5.2012

-

JO L 133 din 23.5.2012

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată  are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2010/802/UE a Comisiei din 21 decembrie 2010 de scutire a anumitor cazuri de nereguli care decurg din operaţiunile cofinanţate de fondurile structurale şi de Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2000-2006 de la cerinţele speciale de raportare prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1681/94 şi la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/94 [Jurnalul Oficial L 341 din 23.12.2010].

Decizia 2007/766/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2007 de stabilire a listei regiunilor şi a zonelor eligibile pentru o finanţare din componenta de cooperare transfrontalieră a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) în scopul cooperării transfrontaliere între statele membre şi ţările beneficiare pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 310 din 28.11.2007].

Decizia 2006/769/CE a Comisiei din 31 octombrie 2006 de întocmire a listei regiunilor şi zonelor eligibile pentru finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională în temeiul componentelor transfrontaliere şi transnaţionale ale obiectivului „Cooperare teritorială europeană” pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 312 din 11.11.2006].

Decizia 2006/597/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanţare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie şi specifică, în temeiul obiectivului „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].

Decizia 2006/596/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanţare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].

Decizia 2006/595/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanţare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].

Ultima actualizare: 31.01.2013
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii