RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności (2007–2013)

W ramach polityki spójności na okres 2007–2013 niniejsze rozporządzenie definiuje wspólne reguły, normy i zasady mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności. W rozporządzeniu przewidziano dotację w łącznej kwocie 347 mld EUR, co stanowi około jednej trzeciej budżetu europejskiego.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma wzmocnić spójność gospodarczą i społeczną, aby wspierać harmonijny, zrównoważony i długotrwały rozwój regionów Unii Europejskiej (UE) w latach 2007–2013. Polityka spójności europejskiej ma w założeniach stanowić odpowiedź na wyzwanie związane ze zróżnicowaniem gospodarczym, społecznym i terytorialnym oraz przyspieszeniem zmian gospodarczych i starzeniem się społeczeństwa.

Niniejsze rozporządzenie:

 • definiuje ramy, w które wpisuje się polityka spójności (w tym wspólnotowe wytyczne strategiczne na rzecz spójności, wzrostu i zatrudnienia),
 • określa cele, do których realizacji mają przyczynić się fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (zwane dalej „funduszami”),
 • określa kryteria przydzielania funduszy państwom członkowskim i regionom,
 • określa dostępne zasoby finansowe oraz kryteria ich przydzielania,
 • ustanawia zasady partnerstwa, programowania, oceny, zarządzania, monitorowania i kontroli, oparte na podziale obowiązków między państwa członkowskie a Komisję.

TRZY NOWE CELE

W latach 2007–2013 całkowita kwota 347 mld EUR zostanie przeznaczona na finansowanie polityki spójności w ramach trzech nowych celów: konwergencja, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie oraz europejska współpraca terytorialna. Cele te zastąpią dawne cele 1, 2 i 3 okresu programowania 2000–2006.

Konwergencja

Cel „Konwergencja", zbliżony do dawnego celu 1, jest ukierunkowany na przyspieszenie rozwoju i wyrównywanie szans w najbiedniejszych państwach członkowskich i regionach poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia. Dotyczy najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów. Obszary działań obejmują kapitał ludzki i materialny, innowacyjność, społeczeństwo oparte na wiedzy, zdolności adaptacyjne do zmian, ochronę środowiska i zwiększanie wydajności administracyjnej. Cel

„Konwergencja" będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności.

Całkowite zasoby przeznaczone na realizację tego celu wynoszą 81,54% całości. Kryteria kwalifikowalności:

 • do funduszy strukturalnych (EFRR i EFS):
  1. regiony, których PKB na mieszkańca wynosi mniej niż 75% średniej w UE. Muszą odpowiadać poziomowi NUTS 2. Przyznano im 70,51% całkowitych środków funduszy przeznaczonych na ten cel,
  2. regiony, które przekroczą 75 % PKB na mieszkańca ze względów statystycznych (wynikających z rozszerzenia UE o regiony znajdujące się w bardziej niekorzystnej sytuacji), skorzystają z finansowania zmniejszającego się, przejściowego i szczególnego. Regiony te otrzymają 4,99% kwoty całkowitej,
 • do Funduszu Spójności: Państwa, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB UE i które mają programy zmierzające do spełnienia warunków konwergencji gospodarczej. Otrzymają one 23,22% środków przyznanych na ten cel. Regiony, które przekroczą 90% DNB na mieszkańca ze względów statystycznych (wynikających z rozszerzenia UE o regiony znajdujące się w bardziej niekorzystnej sytuacji), skorzystają z finansowania zmniejszającego się, przejściowego i szczególnego,
 • do finansowania szczególnego w ramach EFRR: regiony najbardziej oddalone. Celem jest ułatwienie im integracji na rynku wewnętrznym i uwzględnienie ich szczególnych ograniczeń (wyrównanie kosztów dodatkowych, wynikających przede wszystkim z ich oddalenia geograficznego).

W tym celu pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania kształtują się następująco:

 • 75% wydatków publicznych współfinansowanych z EFRR lub EFS. Pułap ten może wynieść 80%, gdy regiony spełniające kryteria kwalifikacyjne położone są w państwie członkowskim objętym Funduszem Spójności. Może sięgnąć nawet 85%, gdy chodzi o regiony najbardziej oddalone,
 • 85% wydatków publicznych współfinansowanych z Funduszu Spójności,
 • 50% wydatków publicznych współfinansowanych w regionach najbardziej oddalonych (nowe dodatkowe przydzielenie środków z EFRR, mające na celu wyrównanie kosztów dodatkowych).

Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Cel konkurencyjność regionalna i zatrudnienie jest ukierunkowany na zwiększanie konkurencyjności, zatrudnienia i atrakcyjności regionów z wyjątkiem regionów najsłabiej rozwiniętych. Ma umożliwić wyprzedzanie zmian gospodarczych i społecznych, promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości, ochrony środowiska, dostępności, zdolności adaptacyjnych, jak również rozwój rynków pracy sprzyjających integracji społecznej. Będzie finansowany ze środków EFRR i EFS.

Następujące regiony spełniają kryteria kwalifikowalności:

 • regiony objęte celem 1 w okresie 2000–2006, które nie spełniają już kryteriów kwalifikowalności regionalnej celu „Konwergencja" i w rezultacie korzystają ze wsparcia przejściowego. Do Komisji należy sporządzenie listy tych regionów, która po przyjęciu będzie obowiązywać w latach 2007–2013,
 • pozostałe regiony UE nieobjęte celem „Konwergencja”.

Jeżeli chodzi o programy finansowane przez EFS, Komisja proponuje cztery priorytety zgodne z europejską strategią zatrudnienia (ESZ): poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i podmiotów gospodarczych, poprawa dostępu do pracy, wzmocnienie integracji społecznej i rozpoczęcie reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej.

Środki przeznaczone na realizację tego celu wynoszą 15,95% kwoty całkowitej i są równo rozdzielone pomiędzy EFRR i EFS. W ramach tej kwoty:

 • 78,86% środków zostanie przeznaczonych na regiony nieobjęte celem „Konwergencja”,
 • 21,14% środków zostanie przeznaczonych na zmniejszające się wsparcie przejściowe.

Działania realizowane w ramach tego celu mogą być współfinansowane do 50% wydatków publicznych. Górna granica wynosi 85% w przypadku regionów najbardziej oddalonych.

Europejska współpraca terytorialna

Europejska współpraca terytorialna jest ukierunkowany na umacnianie współpracy na szczeblu transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym w oparciu o dawną inicjatywę europejską INTERREG. Realizacja tego celu będzie finansowana ze środków EFRR. Ma na celu promowanie wspólnych rozwiązań dla sąsiadujących władz w dziedzinach rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i nadbrzeżnych, rozwoju stosunków gospodarczych i tworzenia sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Współpraca będzie skupiona wokół badań, rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska, zapobiegania ryzyku i zintegrowanej gospodarki wodnej.

Do finansowania w ramach tego celu kwalifikują się regiony poziomu NUTS 3 położone wzdłuż wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych Wspólnoty oraz niektóre regiony położone wzdłuż granic morskich oddzielonych odległością do 150 km. Do Komisji należy zatwierdzenie listy regionów spełniających kryteria kwalifikacyjne.
Do celów sieci współpracy i wymiany doświadczeń kwalifikuje się całe terytorium UE. Próg współfinansowania wynosi 75% wydatków publicznych.

Środki przeznaczone na realizację tego celu wynoszą 2,52% kwoty całkowitej i są w całości finansowane przez EFRR. Kwota ta jest rozdzielona między różne elementy w następujący sposób:

 • 73,86% na finansowanie współpracy transgranicznej,
 • 20,95% na finansowanie współpracy transnarodowej,
 • 5,19% na finansowanie współpracy międzyregionalnej.

PRZEPISY WŁAŚCIWE DLA TRZECH CELÓW

Zasady pomocy

Fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na poziomie regionalnym i lokalnym. Komisja i państwa członkowskie zapewniają zachowanie spójności pomocy funduszy z działaniami, politykami i priorytetami UE oraz jej wzajemnego uzupełniania się z innymi europejskimi instrumentami finansowymi.

Cele funduszy realizowane są w ramach systemu wieloletniego programowania oraz ścisłej współpracy pomiędzy Komisją i każdym państwem członkowskim.

Podejście strategiczne

Rada ustanowiła przed 1 stycznia 2007 r. „strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności”. Wytyczne te określają priorytety i cele polityki spójności na lata 2007–2013. W ten sposób przyczyniają się do spójnego i skutecznego wdrażania funduszy strukturalnych.

Na podstawie tych wytycznych państwa członkowskie przyjmują następnie narodowe strategiczne ramy odniesienia. Ramy te stanowią podstawę dla programowania działań finansowanych ze środków funduszy. Wraz z wytycznymi strategicznymi zapewniają spójność pomocy udzielanej ze środków funduszy.

Programy operacyjne

Programy operacyjne państw członkowskich obejmują okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Jeden program operacyjny dotyczy tylko jednego z trzech celów i korzysta z finansowania wyłącznie jednego funduszu. Komisja ocenia każdy zaproponowany program w celu określenia, czy przyczynia się on do realizacji celów i priorytetów:

 • narodowych strategicznych ram odniesienia,
 • strategicznych wytycznych Wspólnoty na rzecz spójności.

Programy operacyjne dla celów konwergencja oraz konkurencyjność regionalna i zatrudnienie zawierają między innymi:

 • uzasadnienie priorytetów, mając na uwadze wytyczne strategiczne dla spójności oraz narodowe strategiczne ramy odniesienia,
 • informacje o osiach priorytetowych i ich konkretnych celach,
 • plan finansowy,
 • przepisy dotyczące wykonywania programu operacyjnego,
 • wykaz dużych projektów. Chodzi o projekty związane z operacją składającą się z szeregu prac, działań lub usług, której całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego i 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola

Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie programami operacyjnymi i ich kontrolę. Przede wszystkim zapewniają, że systemy zarządzania i kontroli programów operacyjnych są ustanowione zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Oprócz tego wykrywają i korygują nieprawidłowości, zapobiegają im i odzyskują kwoty nienależnie wypłacone.

Ustanowione przez państwa członkowskie systemy zarządzania programami operacyjnymi i ich kontroli zapewniają:

 • określenie funkcji podmiotów związanych z zarządzaniem i kontrolą,
 • zgodność z zasadą rozdzielania funkcji pomiędzy tymi podmiotami,
 • procedury dla zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach programu operacyjnego,
 • systemy rachunkowości, monitorowania i sprawozdawczości finansowej,
 • system sprawozdawczości i nadzoru w przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny powierza wykonanie zadań innemu podmiotowi,
 • ustalenia dotyczące audytu funkcjonowania systemów,
 • systemy i procedury w celu zapewnienia stosowania właściwej ścieżki audytu,
 • procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych.

Dla każdego programu operacyjnego państwo członkowskie wyznacza:

 • instytucję zarządzającą (krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej albo podmiot publiczny lub prywatny, zarządzający programem operacyjnym),
 • instytucję certyfikującą (krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej albo podmiot publiczny, poświadczający deklaracje wydatków i wniosków o płatność przed ich przesłaniem Komisji),
 • instytucję audytową (krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej albo podmiot publiczny, wyznaczony dla każdego programu operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania i kontroli).

Informacja i promocja

Państwa członkowskie i instytucja zarządzająca programem operacyjnym dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie są skierowane do obywateli UE i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy funduszy.

KONTEKST

Inne przepisy dotyczące polityki spójności na okres 2007–2013 można znaleźć w czterech rozporządzeniach szczegółowych dotyczących:

Na płaszczyźnie politycznej podstawę finansową polityki spójności na okres 2007–2013 zapewnia porozumienie międzyinstytucjonalne i ramy finansowe na lata 2007–2013.

TABELA ZBIORCZA

Cele Instrumenty finansowe
Konwergencja EFRR
EFS
Fundusz Spójności
Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie EFRR
EFS
Europejska współpraca terytorialna EFRR

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

1.8.2006

-

Dz.U. L 210 z 31.7.2006

Akt(-y) zmieniający(-e) Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1341/2008

24.12.2008

-

Dz.U. L 348 z 24.12.2008

Rozporządzenie (WE) nr 85/2009

30.1.2009

-

Dz.U. L 25 z 29.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 284/2009

9.4.2009

-

Dz.U. L 94 z 8.4.2009

Rozporządzenie (UE) nr 539/2010

25.6.2010

-

Dz.U. L 158 z 24.6.2010

Rozporządzenie (UE) nr 1310/2011

23.12.2011

-

Dz.U. L 337 z 20.12.2011

Rozporządzenie (UE) nr 1311/2011

20.12.2011

-

Dz.U. L 337 z 20.12.2011

Rozporządzenie (UE) nr 423/2012

23.5.2012

-

Dz.U. L 133 z 23.5.2012

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia nr 1083/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2010/802/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 [Dz.U. L 341 z 23.12.2010]

Decyzja Komisji 2007/769/WE z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013 [Dz.U. L 310 z 28.11.2007].

Decyzja Komisji 2006/769/WE z dnia 31 października 2006 r. określająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu Europejska współpraca terytorialna [Dz.U. L 312 z 11.11.2006].

Decyzja Komisji 2006/597/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

Decyzja Komisji 2006/596/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

Decyzja Komisji 2006/595/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konwergencja w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony