RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dispożizzjonijiet ġenerali FEŻR — FSE — Fond ta’ Koeżjoni (2007-2013)

Fil-kuntest tal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007-2013, dan ir-Regolament jiddefinixxi r-regoli, l-istandards u l-prinċipji komuni applikabbli għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u għall-Fond ta’ Koeżjoni. Huwa jipprovdi għal allokazzjoni totali ta’ 347 biljun Euro, jiġifieri madwar terz tal-baġit Ewropew.

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 [ara l-atti li jemendaw].

SINTEŻI

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali sabiex jippromwovi l-iżvilupp armonjuż, bilanċjat u sostenibbli tar-reġjuni tal-Unjoni Ewropea (UE) għall-perjodu 2007-2013. Il-politika ta’ koeżjoni Ewropea għandha l-għan li tilqa’ l-isfidi marbuta mad-diskrepanzi ekonomiċi, soċjali u territorjali, mal-aċċellerazzjoni tar-ristrutturar ekonomiku u mat-tixjiħ tal-popolazzjoni.

Dan ir-Regolament:

 • jiddefinixxi l-qafas li fih tinsab il-politika tal-koeżjoni (inklużi l-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-koeżjoni, it-tkabbir u l-impjiegi);
 • jiddefinixxi l-għanijiet li għalihom għandhom jikkontribwixxu l-Fond strutturali u l-Fond ta’ koeżjoni (minn hawn ’il quddiem imsejħa “il-Fondi”);
 • jiddefinixxi l-kriterji ta’ eliġibbiltà tal-Istati Membri u tar-reġjuni għall-Fondi;
 • jiddefinixxi r-riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji għall-allokazzjoni tagħhom;
 • jistabbilixxi l-prinċipji, ir-regoli ta’ sħubija, ta’ programmazzjoni, ta’ evalwazzjoni, ta’ ġestjoni, ta’ segwitu u ta’ kontroll fuq il-bażi ta’ tqassim ta’ responsabbiltajiet bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni.

TLIET GĦANIJIET ĠODDA

Total ta’ 347 biljun Euro sejrin ikunu allokati għall-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni bejn l-2007 u l-2013 bħala parti mit-tliet għanijiet ġodda “Konverġenza”, “Kompetittività reġjonali u impjiegi” u “Kooperazzjoni territorjali”. Dawn l-għanijiet ser jissostitwixxu l-objettivi l-qodma 1, 2 u 3 tal-perjodu tal-ipprogrammar 2000-2006.

Konverġenza

L-għan “Konverġenza”, simili għall-għan preċedenti 1, jimmira sabiex iħaffef il-konverġenza tal-Istati Membri u tar-reġjuni l-inqas żviluppati permezz tat-titjib tal-kundizzjonijiet tat-tkabbir u tal-impjiegi. Dan jirrigwarda l-Istati Membri u r-reġjuni l-anqas żviluppati. L-oqsma ta’ azzjoni sejrin ikunu l-kapital fiżiku u uman, l-innovazzjoni, is-soċjetà tal-għarfien, l-adattabilità għall-bidliet, l-ambjent u l-effikaċja amministrattiva. Huwa ser ikun iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond ta’ koeżjoni.

It-total ta’ riżorsi allokati għal dan il-għan jammontaw għal 81.54 % tal-ammont totali. Huma eliġibbli:

 • għall-Fondi Strutturali (FEŻR u FSE):
  1. ir-reġjuni li l-PDG tagħhom għal kull abitant huwa inqas minn 75 % tal-medja Ewropea. Dawn għandhom jikkorrispondu għal-livell NUTS II. Dawn sejrin jieħdu 70.51 % tat-total tal-fondi ta’ dan l-għan;
  2. ir-reġjuni li jaqbżu l-75 % tal-PDG għal kull abitant minħabba l-istatistika (li tirriżulta mit-tkabbir tal-UE lejn reġjuni ifqar), sejrin jibbenefikaw minn finanzjament tranżitorju, speċifiku u li jonqos. Dawn ir-reġjuni sejrin jirċievu 4.99 % tal-ammont totali;
 • għall-Fond ta’ koeżjoni: l-Istati Membri li d-Dħul Nazzjonali Gross (DNG) tagħhom għal kull abitant huwa inqas minn 90 % tal-medja Ewropea u li jmexxu programmi ta’ konverġenza ekonomika. Dawn sejrin jirċievu 23.22 % tar-riżorsi allokati għal dan il-għan. Ir-reġjuni li sejrin jaqbżu 90 % tad-DNG għal kull abitant minħabba l-istatistika (li tirriżulta mit-tkabbir tal-UE lejn reġjuni ifqar), sejrin jibbenefikaw minn finanzjament tranżitorju, speċifiku u li jonqos;
 • għal finanzjament speċifiku tal-FEŻR: ir-reġjuni l-aktar imbiegħda. L-għan huwa li tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tagħhom fis-suq intern u li jiġu kkunsidrati r-restrizzjonijiet speċifiċi tagħhom (kumpens għall-ispejjeż addizzjonali b’mod partikolari minħabba d-distanza).

Għal dan il-għan, il-limiti applikabbli għar-rati ta’ kofinanzjament huma dawn li ġejjin:

 • 75 % tan-nefqa pubblika kofinanzjata mill-FEŻR jew mill-FSE. Dan il-limitu jista’ jilħaq it-80 % meta r-reġjuni eliġibbli jkunu jinsabu fi Stat Membru kopert mill-Fond ta’ koeżjoni. Jista’ wkoll jilħaq il-85 % jekk ikunu reġjuni mbiegħda;
 • 85 % tan-nefqa pubblika kofinanzjata mill-Fond ta’ koeżjoni;
 • 50 % tan-nefqa pubblika kofinanzjata fir-reġjuni l-aktar imbiegħda (allokazzjoni addizzjonali ġdida tal-FEŻR biex tikkumpensa għall-ispejjeż żejda).

Kompetittività reġjonali u impjiegi

L-għan "Kompetittività reġjonali u impjiegi" huwa maħsub biex isaħħaħ il-kompetittività, l-impjiegi u l-attrazzjoni tar-reġjuni, minbarra dawk li huma l-inqas vantaġġati. Huwa għandu jippermetti li jiġu antiċipati l-bidliet ekonomiċi u soċjali, jippromwovi l-innovazzjoni, l-intraprenditorija, il-ħarsien tal-ambjent, l-aċċessibbiltà, l-adattabbiltà u l-iżvilupp ta’ swieq tax-xogħol inklużivi. Dan ser ikun iffinanzjat mill-FEŻR u mill-FSE.

Ir-reġjuni eliġibbli huma:

 • ir-reġjuni li jaqgħu taħt l-għan 1 matul il-perjodu 2000-2006, li ma jissodisfawx aktar il-kriterji ta’ eliġibbiltà reġjonali tal-għan “Konverġenza”, u li jibbenefikaw għalhekk minn appoġġ tranżitorju. Hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tagħmel lista ta’ dawk ir-reġjuni li, ladarba tkun adottata, tkun valida mill-2007 sal-2013;
 • ir-reġjuni l-oħrajn kollha tal-UE li m’humiex koperti mill-għan “Konverġenza”.

F’dak li jirrigwarda l-programmi ffinanzjati mill-FSE, il-Kummissjoni tipproponi erba’ prijoritajiet skont l-istrateġija Ewropea għall-impjiegi (SEI) : it-titjib tal-adattabbiltà tal-ħaddiema u tal-impriżi, it-titjib tal-aċċess għax-xogħol, it-tisħiħ tal-inklużjoni soċjali u t-twettiq ta’ riformi fil-qasam tal-impjieg u tal-inklużjoni.

Ir-riżorsi mmirati għal dan il-għan jammontaw għal 15.95 % tat-total, maqsuma wkoll bejn il-FEŻR u l-FSE. Minn dan l-ammont:

 • 78.86 % sejrin ikunu mmirati għar-reġjuni mhux koperti mill-għan “Konverġenza”;
 • 21.14 % serjin ikunu mmirati għal appoġġ tranżitorju li jonqos.

Fil-kuntest ta’ dan l-għan, sa 50 % tal-azzjonijiet jistgħu jkunu kkofinanzjati min-nefqa pubblika. Il-limitu jitla’ sa 85 % għar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Kooperazzjoni territorjali Ewropea

L-għan “Kooperazzjoni territorjali Ewropea” huwa maħsub biex isaħħaħ il-kooperazzjoni fil-livelli transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali, fuq il-bażi tal-inizjattiva l-qadima Ewropea INTERREG. Dan ser ikun iffinanzjat mill-FEŻR. Huwa mmirat sabiex jippromwovi soluzzjonijiet komuni għal awtoritajiet ġirien fl-oqsma tal-iżvilupp urban, rurali u kostali, l-iżvilupp tar-relazzjonijiet ekonomiċi u n-netwerking ta’ intrapriżi żgħar u medji (SMEs). Il-kooperazzjoni sejra tiffoka fuq ir-riċerka, l-iżvilupp, is-soċjetà tal-informazzjoni, l-ambjent, il-prevenzjoni tar-riskji u l-ġestjoni integrata tal-ilma.

Huma eliġibbli r-reġjuni tal-livell NUTS III li jinsabu matul il-fruntieri tal-art interni, ċerti fruntieri esterni kif ukoll ċerti reġjuni matul il-fruntieri marittimi separati minn massimu ta’ 150 kilometru. Il-Kummissjoni għandha tadotta lista tar-reġjuni eliġibbli.
It-territorju kollu tal-UE huwa eliġibbli għal dak li jirrigwarda n-netwerks ta’ kooperazzjoni u l-iskambju ta’ esperjenza. Il-limitu ta’ kofinanzjament huwa ta’ 75 % tan-nefqa pubblika.

Ir-riżorsi maħsuba għal dan l-għan jammontaw għal 2.52 % tat-total u huma ffinanzjati għal kollox mill-FEŻR. Dan l-ammont jitqassam bejn id-diversi komponenti skont kif ġej:

 • 73.86 % għall-finanzjament tal-kooperazzjoni transkonfinali;
 • 20.95 % għall-finanzjament tal-kooperazzjoni transnazzjonali;
 • 5.19 % għall-finanzjament tal-kooperazzjoni interreġjonali.

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦAT-TLIET GĦANIJIET

Prinċipji ta’ intervent

Il-Fondi jintervjenu id f'id mal-azzjonijiet nazzjonali, inklużi l-azzjonijiet fuq livell reġjonali u lokali. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-konsistenza tal-interventi tal-Fondi mal-azzjonijiet, il-politiki u l-prijoritajiet tal-UE, u li dawn jikkumplimentaw strumenti finanzjarji Ewropej oħrajn.

L-għanijiet tal-Fondi għandhom jissuktaw fil-kuntest ta’ programm multiannwali u kooperazzjoni stretta bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru.

Approċċ strateġiku

Il-Kunsill adotta qabel l-1 ta' Jannar 2007 il-“linji gwida strateġiċi tal-Komunità għall-koeżjoni”, Dawn il-linji gwida jiddefinixxu l-prijoritajiet u l-għanijiet tal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007-2013. Għaldaqstant huma jikkontribwixxu għall-konsistenza u l-effikaċja tal-implimentazzjoni tal-Fondi strutturali.

Fuq il-bażi ta’ dawn il-linji gwida, l-Istati Membri għandhom sussegwentement jadottaw “qafas ta' referenza strateġiku nazzjonali”. Dan il-qafas imbagħad iservi bħala bażi għall-programm ta’ azzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi. Huwa jassigura l-konsistenza tal-interventi tal-Fondi mal-linji gwida strateġiċi.

Programmi operattivi

Il-programmi operattivi tal-Istati Membri għandhom ikopru l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u l-31 ta’ Diċembru 2013. Programm operattiv għandu jirrigwarda biss wieħed mit-tliet għanijiet u jibbenefika biss mill-finanzjament ta’ Fond wieħed. Il-Kummissjoni għandha tevalwa kull programm propost sabiex tiddetermina jekk dan jikkontribwixxix għall-għanijiet u għall-prijoritajiet:

 • tal-qafas ta’ referenza strateġiku nazzjonali;
 • tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-Koeżjoni.

Il-programmi operattivi relatati mal-għanijiet ta’ “Konverġenza” u ta’ “Kompetittività reġjonali u impjiegi” jinkludu fost oħrajn:

 • ġustifikazzjoni tal-prijoritajiet fir-rigward tal-linji gwida strateġiċi dwar il-koeżjoni u l-qafas ta’ referenza strateġika nazzjonali;
 • informazzjoni dwar il-prijoritajiet u l-għanijiet speċifiċi tagħhom;
 • pjan ta’ finanzjament;
 • id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tal-programm operattiv;
 • lista tal-proġetti l-kbar. Dawn huma proġetti marbuta ma’ operazzjoni li tinvolvi sensiela ta’ xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi li l-ispiża totali tagħhom taqbeż il-25 miljun euro għall-ambjent u 50 miljun euro għall-oqsma l-oħrajn.

Ġestjoni, segwitu u kontrolli

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ir-responsabbiltà tal-ġestjoni u tal-kontroll tal-programmi operattivi. Huma għandhom jiżguraw b’mod partikolari li s-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll ikunu stabbiliti b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Barraminnhekk, huma għandhom jimpedixxu, isibu u jikkoreġu l-irregolaritajiet u jirkupraw is-somom imħallsa indebitament.

Is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tal-programmi operattivi implimentati mill-Istati Membri għandhom jipprovdu:

 • id-definizzjoni tal-funzjonijiet tal-korpi responsabbli mill-ġestjoni u mill-kontroll;
 • ir-rispett tal-prinċipju ta’ separazzjoni tal-funzjonijiet bejn dawn il-korpi;
 • proċeduri sabiex jiżguraw il-korrettezza u r-regolarità tal-ispejjeż iddikjarati taħt il-programm operattiv;
 • sistemi ta’ kontabilità, ta’ segwitu u ta’ informazzjoni finanzjarja;
 • sistema ta’ komunikazzjoni tal-informazzjoni u ta’ segwitu meta l-korp responsabbli jafda t-twettiq tal-kompiti lil xi korp ieħor;
 • dispożizzjonijiet rigward il-verifika tal-operat tas-sistemi;
 • sistemi u proċeduri li jiggarantixxu rekord adegwat ta’ verifika;
 • proċeduri ta’ komunikazzjoni ta’ informazzjoni u ta’ segwitu għall-irregolaritajiet u l-irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament.

Għal kull programm operattiv, l-Istat Membru għandu jaħtar:

 • awtorità ta’ ġestjoni (awtorità pubblika jew korp pubbliku jew privat nazzjonali, reġjonali jew lokali li jamministra l-programm operattiv);
 • awtorità ta’ ċertifikazzjoni (awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali li jiċċertifika d-dikjarazzjonijiet tan-nefqiet u t-talbiet ta’ ħlas qabel dawn jintbagħtu lill-Kummissjoni);
 • awtorità ta’ verifika (awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali maħtur għal kull programm operattiv u responsabbli għall-verifika tal-operat effikaċi tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll).

Informazzjoni u pubbliċità

L-Istati Membri u l-awtorità ta’ ġestjoni għall-programm operattiv għandhom jipprovdu informazzjoni u pubbliċità dwar l-operazzjonijiet u l-programmi soġġetti għall-kofinanzjament. Din l-informazzjoni għandha tkun maħsuba għaċ-ċittadini tal-UE u għall-benefiċjarji, bl-għan li jenfasizzaw ir-rwol tal-Komunità u jiżguraw it-trasparenza rigward l-intervent tal-Fondi.

KUNTEST

Id-dispożizzjonijiet l-oħrajn relatati mal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 jinsabu fl-erba’ Regolamenti speċifiċi dwar:

Fuq livell politiku, il-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007–2013 issib il-bażi finanzjarja tagħha fil-ftehim interistituzzjonali u l-qafas finanzjarju għall-2007-2013.

TABELLA TA' RIKAPITULAZZJONI

Għanijiet Strumenti finanzjarji
Konverġenza FEŻR
FSE
il-Fond ta’ Koeżjoni
Kompetittività reġjonali u impjiegi FEŻR
FSE
Kooperazzjoni territorjali Ewropea FEŻR

REFERENZI

Att Dħul fis-seħħ Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali

Regolament (KE) nru 1083/2006

1.8.2006

-

ĠU L 210, 31.7.2006

Att(i) li jemenda(w) Dħul fis-seħħ Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 1341/2008

24.12.2008

-

ĠU L 348, 24.12.2008

Regolament (KE) Nru 85/2009

30.1.2009

-

ĠU L 25, 29.1.2009

Regolament (KE) Nru 284/2009

9.4.2009

-

ĠU L 94, 8.4.2009

Regolament (UE) Nru 539/2010

25.6.2010

-

ĠU L 158, 24.6.2010

Regolament (UE) Nru 1310/2011

23.12.2011

-

ĠU L 337, 20.12.2011

Regolament (UE) Nru 1311/2011

20.12.2011

-

ĠU L 337, 20.12.2011

Regolament (UE) Nru 423/2012

23.5.2012

-

ĠU L 133, 23.5.2012

Emendi u korrezzjonijiet sussegwenti għar-Regolament Nru 1083/2006 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija għal għanijiet ta’ referenza biss.

ATTI RELATATI

REĠJUNI U ŻONI ELIĠIBBLI

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/802/UE tal- 21 ta’ Diċembru 2010 li teżenta ċerti każijiet ta’ irregolarità li ġejjin minn operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006 mir-rekwiżiti ta’ rappurtar speċjali stipulati mill-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1681/94 u mill-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/94 [Ġurnal Uffiċjali L 341, 23.12.2010]

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/766/KE tal-14 ta’ Novembru 2007 li tfassal lista ta’ reġjuni u żoni eliġibbli għal finanzjament taħt il-Komponent ta’ Kooperazzjoni fuq il-Fruntieri tal-Istrument ta’ Għajnuna ta’ Qabel l-Adeżjoni għall-iskop ta’ kooperazzjoni fuq il-fruntieri bejn Stati Membri u pajjiżi benefiċjarji għall-perjodu 2007 sal-2013 [Ġurnal Uffiċjali L 310, 28.11.2007].

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/769/KE tal-31 ta’ Ottubru 2006 li tfassal il-lista ta' reġjuni u żoni eliġibbli għal finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-fergħat transkonfinali u transnazzjonali tal-objettiv tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu 2007-2013 [Ġurnal Uffiċjali L 312, 11.11.2006].

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/597/KE tal-4 ta’ Awwissu 2006 li tfassal lista tal-Istati Membri eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fond tal-Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 [Ġurnal Uffiċjali L 243, 6.9.2006].

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/596/KE tal-4 ta’ Awwissu 2006 li tfassal lista tar-reġjuni eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fond tal-Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 [Ġurnal Uffiċjali L 243, 6.9.2006].

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/595/KE tal- 4 ta’ Awwissu 2006 li tfassal lista tar-reġjuni li huma eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fondi Strutturali skond l-obbjettiv tal-Konverġenza għall-perijodu 2007-2013 [Ġurnal Uffiċjali L 243, 6.9.2006].

L-aħħar aġġornament: 31.01.2013
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna