RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska unionens solidaritetsfond

Genom att inrätta en solidaritetsfond visar den utvidgade Europeiska unionen (EU) snabbt, effektivt och flexibelt sin solidaritet med befolkningen i ett medlemsland som drabbats av en större naturkatastrof. Denna fond förfogar över en årlig budget på en miljard euro.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens solidaritetsfond inrättades för att hantera stora naturkatastrofer. Den ger sålunda finansiell hjälp till drabbade stater.

Denna förordning fastställer regler och principer som rör nyttjandet av solidaritetsfonden. Den beskriver i synnerhet under vilka ett ingripande från fonden får begäras liksom det förfarande som skall följas. Förordningen preciserar också formerna för verkställandet av de subventioner som tilldelas av solidaritetsfonden.

Villkor för ingripande

Solidaritetsfonden kan i första hand utnyttjas när det har inträffat en större naturkatastrof med allvarliga återverkningar på medborgarnas levnadsvillkor, miljön eller ekonomin i en eller flera regioner i ett medlemsland eller kandidatland i Europeiska unionen (EU).

En naturkatastrof betecknas som "större" när den på ett lands territorium orsakar skador för vilka kostnaderna uppskattas antingen överstiga 3 miljarder euro (2002 års priser) eller utgöra mer än 0,6 % av bruttonationalinkomsten, där det lägsta tröskelvärdet tillämpas.

Under särskilda omständigheter, kan solidaritetsfonden också utnyttjas för så kallade "regionala" katastrofer, då en region upplever en katastrof som fått följder för större delen av den berörda regionens befolkning, med allvarliga och bestående återverkningar på levnadsvillkoren och den ekonomiska stabiliteten. Regionen kan sålunda utnyttja fonden även ifall den tillämpliga nationella tröskeln inte har uppnåtts. I dessa specifika fall får det totala årliga biståndet inte överstiga 7,5 % av solidaritetsfondens årliga anslag (dvs. 75 miljoner euro). I detta avseende ska särskild uppmärksamhet ägnas isolerade eller avlägsna regioner, till exempel yttersta randområden och öområden.

Solidaritetsfonden kan också utnyttjas ifall en större katastrof drabbar ett grannland som är behörigt att utnyttja fonden även om grannlandets normala tröskelvärde inte är uppnått.

Målsättningar

Bistånd från fonden har som mål att komplettera mottagarlandets offentliga insatser. Följande krisinsatser, som är avsedda att lindra icke försäkringsbara skador, berättigar till stöd från fonden:

  • omedelbart återställande av infrastruktur och utrustning inom områdena energi, dricksvatten, avloppsvatten, telekommunikationer, transporter, hälsa och utbildning;
  • provisoriska åtgärder för att tillhandahålla bostäder och finansiera räddningstjänst riktad till befolkningens omedelbara behov;
  • omedelbart säkrande av förebyggande infrastruktur och skyddande av kulturarvet;
  • omedelbar röjning av katastrofdrabbade områden, inklusive naturområden.

Förfarande för ansökan om bidrag

Senast tio veckor efter det att de första skadorna i samband med katastrofen uppstod ska det drabbade landet lägga fram en ansökan om bistånd från fonden till kommissionen. Den ska innehålla mesta möjliga information om skadorna och deras inverkan på befolkningen och ekonomin. Landet ska uppskatta kostnaderna för planerade insatser och ange andra eventuella källor till nationell, EU-relaterad och/eller internationell finansiering.

Utifrån denna information som tillhandahålls av det berörda landet ska kommissionen besluta huruvida ett förslag på bidrag från Europeiska unionens solidaritetsfond kan läggas fram för den budgetansvariga myndigheten (Europaparlamentet och rådet), som beviljar medlen från fall till fall. Så snart medlen är tillgängliga i EU:s budget, sluter kommissionen ett avtal med den mottagande medlemsstaten och beviljar ett bidrag som betalas ut omedelbart och vid ett enda tillfälle.

Om den slutliga värderingen av skadorna är avsevärt lägre än de första beräkningar som låg till grund för mottagarlandets bidragsansökan ska kommissionen kräva att motsvarande belopp återbetalas.

Verkställande av beviljade bidrag

Mottagarlandet ska ansvara för bidragets användning och eventuella samordning med annan EU-finansiering så att de kompletterar varandra. Däremot kan inte insatser som finansieras genom Europeiska unionens solidaritetsfond samtidigt få finansiering från strukturfonderna.

Ett bidrag ska användas inom ett år från det datum då det utbetalades. Mottagarlandet ska återbetala den del av bidraget som eventuellt inte har använts. Sex månader efter utgången av denna tidsfrist ska mottagarlandet överlämna en rapport till kommissionen om bidragets användning. Rapporten ska innehålla detaljerade uppgifter om de utgifter som berättigat till bidrag från solidaritetsfonden samt alla andra finansieringskällor, inbegripet ersättning från försäkringar och från tredje part.

Minst en fjärdedel av solidaritetsfondens årliga medel bör den 1 oktober varje år vara tillgänglig för att täcka eventuella behov vid årets slut. I undantagsfall och om fondens återstående finansiella medel visar sig alltför knappa får kommissionen besluta att använda en del av medlen för nästa år.

Slutbestämmelser

Innan den 1 juli varje år ska kommissionen lägga fram en rapport om solidaritetsfondens verksamhet.

Bakgrund

EU:s solidaritetsfond inrättades som följd av de stora översvämningar som drabbade Centraleuropa under sommaren 2002. Den har sedan utnyttjats för att hantera flera typer av naturkatastrofer, som översvämningar, skogsbränder, jordskalv, stormar eller torka.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) 2012/2002

15.11.2002

-

EGT L 311, 14.11.2002

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rapport av den 23 mars 2011 "Årsrapport 2009" [KOM(2011 136 – EUT C 140, 11.5.2011].
Jordskalvet i Aguila, i den italienska regionen Abruzzerna, var den största naturkatastrofen som solidaritetsfonden behövt hantera sedan den inrättades. Hjälpen uppgick till mer än en halv miljard euro, vilket sålunda utgör det största bidraget som någonsin betalats ut av fonden. Kommissionen konstaterar att det tidsintervall inom vilket biståndet betalades ut är tillfredsställande, knappt fem månader efter begäran lämnades in.
År 2009 visade också på svårigheter att mobilisera fonden vid långsamma katastrofer, som torka. Kommissionen rekommenderar därför att särskilda bestämmelser inrättas för dessa typer av katastrofer.

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [Europeiska unionens officiella tidning C, 14.6.2006].

Senast ändrat den 10.06.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början