RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

Prin crearea Fondului de solidaritate, Uniunea Europeană (UE) extinsă îşi manifestă într-un mod rapid, eficient şi flexibil solidaritatea cu populaţia unui stat membru afectat de o catastrofă naturală majoră. Fondul dispune de un buget anual de 1 miliard de euro.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a interveni în cazul unor catastrofe naturale majore. Acesta oferă ajutor financiar statelor afectate.

Regulamentul stabileşte normele şi principiile pentru asistenţa din partea FSUE. Acesta defineşte, în special, condiţiile în care se poate solicita intervenţia fondului, precum şi procedura de urmat. Regulamentul precizează, de asemenea, normele de punere în aplicare a subvenţiilor acordate de FSUE.

Condiţii de intervenţie

Fondul de solidaritate intervine, în principal, în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condiţiilor de viaţă, a mediului natural sau a economiei uneia sau mai multor regiuni ale unui stat membru sau unei ţări ale cărei negocieri de aderare la Uniunea Europeană (UE) sunt în curs.

O catastrofă naturală este considerată „majoră” dacă produce pe teritoriul unui stat pagube estimate fie la peste 3 miliarde de euro (la preţurile din 2002), fie reprezentând mai mult de 0,6 % din venitul naţional brut, aplicându-se pragul cel mai mic.

În situaţii excepţionale, FSUE poate fi mobilizat şi pentru aşa-numitele catastrofe „regionale”, atunci când o regiune se confruntă cu o catastrofă care afectează majoritatea populaţiei şi care are repercusiuni grave şi durabile asupra condiţiilor de viaţă şi a stabilităţii economice. Regiunile pot beneficia astfel de intervenţii din partea FSUE, chiar dacă nu este atins pragul naţional aplicabil. Pentru aceste situaţii specifice, ajutorul total anual este limitat la maximum 7,5 % din suma totală anuală pusă la dispoziţia Fondului de solidaritate (adică 75 de milioane de euro). Se acordă o atenţie deosebită regiunilor îndepărtate sau izolate, cum sunt regiunile ultraperiferice sau insulare.

FSUE poate fi, de asemenea, mobilizat atunci când o catastrofă majoră afectează o ţară vecină eligibilă, chiar dacă pragul normal de intervenţie pentru această ţară vecină nu este atins.

Obiective

Intervenţia fondului este menită să completeze eforturile publice ale statului beneficiar. Acţiunile urgente eligibile pentru finanţare din partea fondului sunt menite să repare pagubele care nu pot fi, în principiu, asigurate. Aceste acţiuni se referă la:

  • repunerea imediată în funcţiune a infrastructurilor şi a echipamentelor în domeniul energiei, apei potabile, apelor reziduale, telecomunicaţiilor, transporturilor, sănătăţii şi învăţământului;
  • punerea în aplicare a măsurilor provizorii de cazare şi preluarea serviciilor de ajutor destinate nevoilor imediate ale populaţiei;
  • securizarea imediată a infrastructurilor de prevenire şi de protecţie a patrimoniului cultural;
  • curăţarea imediată a zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale.

Procedura de solicitare a intervenţiei

În termen de cel mult zece săptămâni de la data la care au survenit primele daune cauzate de catastrofă, statul sinistrat adresează Comisiei o cerere de intervenţie a fondului. Acesta furnizează toate informaţiile disponibile referitoare la daunele cauzate şi impactul asupra populaţiei şi a economiei. Statul în cauză trebuie să estimeze costurile intervenţiilor prevăzute şi să indice orice alte eventuale surse de finanţare naţionale, europene şi/sau internaţionale.

Pe baza informaţiilor furnizate de statul afectat, Comisia decide dacă se poate propune autorităţii bugetare (Parlamentului European şi Consiliului) mobilizarea FSUE, iar aceasta autorizează creditele corespunzătoare, de la caz la caz. De îndată ce aceste credite devin disponibile în bugetul UE, Comisia încheie cu statul beneficiar un acord de punere în aplicare şi acordă o subvenţie pe care o varsă imediat şi într-o singură tranşă.

În cazul în care estimarea finală a daunelor este net inferioară primelor previziuni pe baza cărora statul în cauză a solicitat subvenţia, Comisia va cere rambursarea diferenţei.

Punerea în aplicare a subvenţiilor acordate

Statul beneficiar este responsabil cu punerea în aplicare a subvenţiilor şi, după caz, de coordonarea cu alte instrumente financiare europene pentru a asigura complementaritatea acestora. Totuşi, nu este posibilă dubla finanţare a acţiunilor în temeiul FSUE şi al fondurilor structurale.

Subvenţia este utilizată în termen de un an de la data la care a fost vărsată. Statul beneficiar trebuie să ramburseze orice parte a subvenţiei care nu a fost utilizată. În cel mult şase luni de la expirarea acestui termen, statul beneficiar trebuie să prezinte Comisiei un raport de execuţie. Raportul trebuie să prezinte în detaliu cheltuielile efectuate şi eligibile pentru asistenţă din partea Fondului de solidaritate, precum şi orice alte surse de finanţare primite, inclusiv rambursările din asigurări şi despăgubirile obţinute de la terţi.

La 1 octombrie a fiecărui an, cel puţin un sfert din suma anuală alocată Fondului de solidaritate trebuie să rămână disponibilă pentru a acoperi nevoile care ar putea apărea până la sfârşitul anului. În cazuri excepţionale şi dacă resursele financiare rămase la dispoziţia fondului se dovedesc a fi insuficiente, Comisia poate decide utilizarea unei părţi din suma prevăzută pentru anul următor.

Dispoziţii finale

Înainte de 1 iulie a fiecărui an, Comisia prezintă un raport privind activităţile Fondului de solidaritate.

Context

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost instituit în urma inundaţiilor care au afectat Europa Centrală în vara anului 2002. De atunci, FSUE a intervenit pentru a face faţă mai multor tipuri de catastrofe naturale, cum sunt inundaţiile, incendiile forestiere, seismele, furtunile sau seceta.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 2012/2002

15.11.2002

-

JO L 311 din 14.11.2002

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei din 23 martie 2011, intitulat „Fondul de solidaritate al Uniunii Europene – Raport anual 2009” [COM(2011) 136 – Jurnalul Oficial C 140 din 11.5.2011].

Cutremurul din L’Aquila, din regiunea italiană Abruzzo, a reprezentat cea mai mare catastrofă naturală căreia a trebuit să-i facă faţă FSUE de la crearea sa. În fapt, valoarea ajutorului s-a ridicat la peste o jumătate de miliard de euro, cel mai important ajutor acordat vreodată de fond. Comisia a constat că termenul în care a fost acordat ajutorul a fost satisfăcător, în puţin mai mult de cinci luni de la introducerea cererii.

Anul 2009 a demonstrat, de asemenea, dificultăţi legate de mobilizarea FSUE în cazul catastrofelor cu evoluţie lentă, cum este seceta. De aceea, Comisia recomandă introducerea unei dispoziţii specifice pentru acest tip de catastrofe.

Acord interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară [Jurnalul Oficial C 139 din 14.6.2006].

Ultima actualizare: 10.06.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii