RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Gennem oprettelsen af en solidaritetsfond giver den udvidede Europæiske Union hurtigt, effektivt og smidigt udtryk for sin solidaritet over for befolkningen i en medlemsstat, der er ramt af en større naturkatastrofe. Fonden råder over et årligt budget på 1 mia. EUR.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

RESUMÉ

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) etableres med det sigte at yde støtte ved større naturkatastrofer. Den yder finansiel bistand til de ramte EU-lande.

Nærværende forordning fastlægger regler og principper for EUSF’s intervention. Den fastlægger navnlig betingelserne for at søge om støtte fra fonden samt den procedure, der følges. Ligeledes fastlægger forordningen vilkår for anvendelse af støtte tildelt af EUSF.

Betingelser for støttetildeling

Solidaritetsfonden tages hovedsagelig i brug i forbindelse med større naturkatastrofer med alvorlig indflydelse på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø og økonomien i en eller flere regioner i et medlemsland eller et kandidatland til Den Europæiske Union (EU).

Der er tale om en "større" naturkatastrofe, når der på en medlemsstats område opstår ødelæggelser, som anslås at udgøre over 3 mia. EUR (2002-priser) eller over 0,6 % af bruttonationalindkomsten.

I særlige tilfælde kan fonden ligeledes mobiliseres ved såkaldt ”regionale” katastrofer, der ikke har national rækkevidde, men hvis ødelæggelser påvirker størstedelen af befolkningen i den berørte region, og som har alvorlig og varig indflydelse på livsvilkårene og den økonomiske stabilitet. I denne sammenhæng lægges der særlig vægt på fjerntliggende og isolerede regioner som f.eks. randområder og øer. For disse særlige tilfælde gælder, at den samlede årlige støtte højst må udgøre 7,5 % af det beløb, der årligt afsættes til Solidaritetsfonden (dvs. 75 mio. EUR).

EUSF kan ligeledes træde til i tilfælde af større katastrofer, der påvirker en støtteberettiget nabostat, selvom den normale interventionstærskel for landet ikke er nået.

Målsætninger

Støtten fra solidaritetsfonden har til formål at supplere den offentlige indsats, der ydes af modtagerstaten. Blandt de nødhjælpstiltag, der kan støttes af fonden, og som skal have til formål at udbedre skader, der i princippet ikke er forsikret, kan nævnes

  • omgående udbedring af infrastruktur og faciliteter på energi-, vandforsynings-, spildevands-, telekommunikations-, transport-, sundheds- og undervisningsområdet
  • midlertidig indkvartering og nødhjælp for at opfylde befolkningens umiddelbare behov
  • omgående sikring af forebyggende infrastrukturer og foranstaltninger til umiddelbar beskyttelse af kulturarven
  • omgående rensning af katastroferamte områder, herunder naturområder.

Procedure til anmodning om tilskud

Den katastroferamte stat skal senest ti uger efter katastrofens første ødelæggelser søge Kommissionen om støtte fra fonden. Staten skal give et maksimum af oplysninger om de forårsagede skader og deres konsekvenser for befolkningen og økonomien. Den skal give et overslag over, hvor store udgifterne til de planlagte interventioner forventes at være, og oplyse, hvilke andre nationale, EU- og/eller internationale finansieringskilder der kan komme på tale.

På grundlag af disse oplysninger fra det berørte EU-land beslutter Kommissionen, om anvendelse af Solidaritetsfonden skal indstilles til budgetmyndigheden (Europa-Parlamentet eller Rådet), som tildeler de tilsvarende kreditter på sagsbasis. Når kreditterne er afsat på EU-budgettet, indgår Kommissionen en aftale om støtteanvendelse med modtagerlandet, og støtten udbetales med det samme og på én gang.

Hvis den endelige beregning af skaderne viser sig at være langt mindre end de første overslag, som de berørte stater baserede deres ansøgning om støtte på, anmoder Kommissionen om, at et tilsvarende beløb betales tilbage.

Anvendelse af tildelt støtte

Modtagerstaten har ansvaret for, at støtten anvendes, og at der eventuelt sker koordinering med andre EU-finansieringer, så det sikres, at de komplementerer hinanden. Der må imidlertid ikke ske dobbeltfinansiering af de tiltag, som Solidaritetsfonden støtter, ved hjælp af midler fra strukturfondene.

Støtten anvendes inden for et år at regne fra datoen for dens udbetaling. Modtagerstaten betaler den del, som eventuelt ikke anvendes, tilbage. Seks måneder efter denne frist forelægger modtagerstaten en gennemførelsesrapport for Kommissionen. Heri gøres der detaljeret rede for de afholdte udgifter, hvortil der er modtaget støtte fra Solidaritetsfonden, samt støtte, som er modtaget fra andre finansieringskilder, herunder forsikringsgodtgørelser og erstatning fra tredjepart.

Hvert år den første oktober skal mindst en fjerdedel af det beløb, der årligt afsættes til Solidaritetsfonden, stadig være til rådighed, så der er dækning for de behov, der eventuelt måtte opstå indtil årets slutning. Hvis fondens midler viser sig at være utilstrækkelige, kan Kommissionen undtagelsesvis beslutte at anvende en del af det beløb, der er planlagt afsat til det efterfølgende år.

Afsluttende bestemmelser

Kommissionen fremlægger hvert år inden den 1. juli en rapport om Solidaritetsfondens virksomhed.

Kontekst

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond blev etableret som følge af oversvømmelserne i det centrale Europa i sommeren 2002. Siden har den ydet støtte ved forskellige typer af naturkatastrofer som f.eks. oversvømmelser, skovbrande, jordskælv, orkaner eller tørke.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2012/2002

15.11.2002

-

EFT L 311, 14.11.2002

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommisionen af 23. marts 2011 - Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds Årsrapport 2009 [KOM(2011) 136 – EUT C 140 af 11.05.2011].
Jordskælvet i L'Aquilla i den italienske region Abruzzo var den største katastrofe, siden fonden blev oprettet, og førte derfor til det største tilskud, som nogensinde er blevet givet, og som næsten udgjorde en halv mia. EUR. Kommissionen konstaterer, at tidsfristen for udbetaling af støtten er tilfredsstillende på knap fem måneder efter indgivelse af støtteansøgning.
Derudover har man i 2009 kunnet konstatere vanskeligheder i forbindelse med støtte ydet af EUSF til langsomt udviklende katastrofer som f.eks. tørke. Kommissionen anbefaler således, at der indføres en specifik bestemmelse til den type katastrofer.

Interinstitutionnel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [Den Europæiske Unions Tidende C 139 af 14.6.2006].

Seneste ajourføring: 10.06.2011

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top