RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fond solidarity Evropské unie

Zřízením Fondu solidarity rozšířená Evropská unie rychlým, účinným a pružným způsobem vyjadřuje svou solidaritu s obyvateli členského státu postiženého závažnou přírodní katastrofou. Fond disponuje ročním rozpočtem ve výši jedné miliardy EUR.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie

PŘEHLED

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen s cílem čelit závažným přírodním katastrofám. Přináší finanční pomoc postiženým státům.

Toto nařízení stanovuje pravidla a zásady týkající se pomoci EUSF. Zejména definuje podmínky, za kterých je možné žádat o pomoc z fondu, a postup, který je přitom třeba dodržet. Nařízení také stanovuje podmínky poskytování subvencí přidělených z EUSF.

Podmínky pomoci

Fond solidarity pomáhá hlavně v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné důsledky na životní podmínky, přírodní prostředí nebo hospodářství jednoho nebo více regionů členského státu nebo země, která vede jednání o přistoupení k Evropské unii (EU).

„Závažnou katastrofou" ve smyslu tohoto nařízení se rozumí jakákoli katastrofa, jež má alespoň v jednom z uvedených států za následek škody v odhadované výši přesahující 3 miliardy EUR v cenách roku 2002 nebo škody vyšší než 0,6 % hrubého národního důchodu (použije se nižší prahová hodnota).

Za výjimečných okolností může rovněž získat pomoc z fondu region, pokud byl postižen mimořádnou katastrofou, zejména přírodní, která zasáhla podstatnou část obyvatelstva, se závažnými a trvalými následky pro životní podmínky a hospodářskou stabilitu regionu. Pomoc z fondu mohou získat také regiony, i když nebylo dosaženo požadované národní prahové hodnoty. Celková roční částka pomoci pro tyto zvláštní případy se stanoví v maximální výši 7,5 % roční částky, kterou má fond k dispozici (tedy 75 milionů EUR). Zvláštní důraz se klade na vzdálené nebo izolované regiony, jako jsou například ostrovní a nejvzdálenější regiony.

Ve výjimečných případech může získat pomoc z EUSF členský stát, který sousedí se státem, jenž byl zasažen závažnou katastrofou, i když nebylo dosaženo běžné prahové hodnoty pro pomoc.

Cíle

Cílem fondu je doplnit úsilí členského státu, který je příjemcem pomoci. Platby z fondu jsou určeny na financování zmírnění nepojistitelných škod při provádění těchto záchranných opatření:

  • okamžitá obnova zničené infrastruktury a provozů v odvětví energetiky, vod a odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání;
  • poskytnutí dočasného ubytování a financování záchranných prací k zajištění okamžitých potřeb postiženého obyvatelstva;
  • okamžité zajištění ochranných zařízení a opatření na okamžitou ochranu kulturního dědictví;
  • okamžité vyčištění oblastí zasažených katastrofou včetně přírodních oblastí.

Postup žádosti o pomoc

Dotčený členský stát může co nejdříve, nejpozději však do deseti týdnů od vzniku první škody způsobené katastrofou, podat Komisi žádost o pomoc z fondu. V žádosti uvede maximum informací o způsobených škodách a jejich dopadu na obyvatelstvo a hospodářství. Stát také odhadne výši nákladů na zamýšlená opatření a uvede případné jiné vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní finanční zdroje.

Na základě těchto informací a veškerých vysvětlení poskytnutých dotyčným státem Komise posoudí, zda může žádost o pomoc z EUSF předložit rozpočtovému orgánu (Evropskému parlamentu a Radě), který schvaluje přidělování prostředků případ od případu. Jakmile jsou uvedené částky rozpočtovým orgánem schváleny, Komise a přijímající stát uzavřou dohodu k provedení rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, který Komise bezodkladně vyplatí v jediné splátce.

V případě výrazně nižšího konečného ohodnocení vzniklých škod, než byly prvotní odhady, na jejichž základě postižený stát podal žádost o pomoc, požaduje Komise od přijímajícího státu náhradu odpovídající částky finanční pomoci.

Provádění přidělené pomoci

Přijímající stát odpovídá za provádění finanční pomoci a případně za koordinaci příspěvku fondu s jinými finančními nástroji Společenství, aby byla zaručena jejich komplementarita. Naopak dvojí financování činností hrazených z EUSF prostřednictvím strukturálních fondů není přípustné.

Finanční pomoc musí být použita do jednoho roku ode dne jejího vyplacení Komisí. Část finanční pomoci, která nebyla použita, vrátí přijímající stát Komisi. Nejpozději do šesti měsíců po uplynutí této lhůty předloží přijímající stát Komisi zprávu o použití finanční pomoci. Zpráva obsahuje odůvodnění výdajů, které byly uhrazeny z Fondu solidarity, i všechny ostatní zdroje finanční pomoci pro dotyčná opatření, včetně vyplaceného pojistného a náhrad od třetích osob.

K 1. říjnu každého roku by měla zůstat k dispozici alespoň jedna čtvrtina roční částky Fondu solidarity na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce roku. Ve výjimečných případech, a pokud zbývající dostupné finanční prostředky fondu nestačí k uhrazení částky pomoci, může Komise navrhnout čerpání chybějících prostředků z fondu pro následující rok.

Závěrečná ustanovení

Před 1. červencem předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o činnosti fondu v předcházejícím roce.

Kontext

Fond solidarity EU byl zřízen po povodních, které zasáhly střední Evropu v létě roku 2002. Od té doby pomáhá čelit různým přírodním katastrofám, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení, bouře nebo sucha.

ODKAZY

AktVstup v platnostProvedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 2012/2002

15. 11. 2002

-

Úř. věst. L 311 ze dne 14. 11. 2002

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise ze dne 23. března 2011 „Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2009“ (KOM(2011) 136 – Úř. věst. C 140 ze dne 11.5.2011)

Zemětřesení ve městě L'Aquila v regionu Abruzzo (Itálie) bylo vůbec největší katastrofou, s kterou se EUSF musel od svého zřízení vypořádat. Fond totiž vyplatil částku ve výši téměř půl miliardy EUR, což představuje nejvýznamnější pomoc, jakou dosud poskytl. Komise konstatuje, že lhůta, v které byla pomoc vyplacena, byla dostačující, krátce přes pět měsíců po předložení žádosti.

V roce 2009 se také ukázalo, že existují potíže s poskytnutím pomoci z EUSF v případě pomalu probíhajících katastrof, jako je například sucho. Komise proto doporučuje zavést pro tento typ katastrof zvláštní ustanovení.

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 139 ze dne 14.6.2006)

Poslední aktualizace: 10.06.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky