RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


LEADER+

Arkiv

Gemenskapsinitiativet Leader+ ingår i EU:s politik för landsbygdens utveckling, vilken är den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare. Under perioden 2000-2006 är syftet med denna politik att diversifiera den ekonomiska verksamheten i landsbygdsområdena genom nyskapande strategier för landsbygdsutveckling där ett helhetsperspektiv anläggs på de åtgärder som vidtas, och befolkningens delaktighet sätts i centrum. I detta meddelande anges kommissionens riktlinjer för Leader+. Framför allt betonas samarbetet mellan områden och upprättandet av ett nätverkssamarbete.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för EG-initiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förändringarna inom jordbrukssektorn till följd av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (castellanodeutschenglishfrançais) konsumenternas ökande krav, trycket på miljön, den snabbare spridningen av ny teknik, befolkningens åldrande och flykten från landsbygden är faktorer som nu för tiden påverkar landsbygden.
Inom ramen för en nyskapande politik för landsbygdsutveckling har man på landsbygden inlett reflektioner över sin socioekonomiska roll och söker åstadkomma strukturella förändringar för att effektivt svara emot dessa avsevärda utmaningar.

Som den andra pelaren i jordbrukspolitiken (GJP) och ett viktigt element i den ekonomiska och sociala sammanhållningen begränsar sig EG-politiken för landsbygdsutveckling inte till att bara förstärka konkurrenskraften inom jordbruket. Den främjar också utvecklingen av nya verksamheter och nya källor till sysselsättning. EG-initiativet Leader I (1991-1994) och Leader II (1994-1999) har även spelat en experimentell roll när det gäller att utforma och omsätta i praktiken innovativa grepp för landsbygdsutveckling som inbegriper deltagande och integration.

Detta experimenterande har i allmänhet mycket gott rykte bland alla bidragsmottagare även om kommissionen skulle ha önskat fortsätta längre på denna väg. För perioden 2000-2006 har kommissionen alltså inkluderat Leader+, ett nytt EG-inititativ för landsbygdsutveckling, i det allmänna regelverket för strukturfonderna.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Mål

Den enda framkomliga vägen att anpassa landsbygdsområdena till en socioekonomisk omgivning i stark förändring förefaller mer och mer vara att öronmärka speciella resurser för landsbygdsområden inom ramen för en utvecklingsstrategi som är relevant och anpassad till lokala förutsättningar.

Verksamheten med Leader I och Leader II har givit följande lärdomar:

 • Starka sidor: mobilisering av lokala deltagare som tar landsbygdsområdets framtid i sina egna händer, ett decentraliserat synsätt med en helhetssyn, i vilken man går från det mindre till det större, utbyte och överföring av erfarenheter mellan landsbygdsområden genom att nätverk upprättats, förmågan att dra nytta av projekt av måttligt omfång för att stödja mindre projektägare.
 • Svagheter: förseningar i urvalet av mottagare i vissa medlemsländer och alltså också i starten av programmen eller resurssvaga parter eller en anhopning av olika procedurer eller en uppsplittring av finansiella resurser.

Leader+ behåller sin funktion som drivbänk för nya ansatser präglade av helhetssyn och hållbarhet för landsbygdsutvecklingen. Dessa ansatser ska komplettera övrig EU-politik av mera generell karaktär, i första hand strukturfondernas mål 1, mål 2 och mål 3.

Leader+ har som mål att stimulera och stödja aktörer på landsbygden så att de noga tänker igenom vilken potential det egna området har i ett längre perspektiv. De lokala aktörerna genomför sedan den strategi som de själva har utvecklat. De experimenterar också med nya former av att

 • ta tillvara natur- och kulturarvet,
 • förstärka den ekonomiska miljön för att skapa ny sysselsättning,
 • få till stånd organisatoriska förbättringar på lokal nivå.

Samarbete är ett grundläggande element i Leader+. Det kan etableras mellan landsbygdsområden i en medlemsstat, mellan landsbygdsområden i flera medlemsstater och eventuellt också med landsbygdsområden utanför medlemsstaterna. Ett omfattande nätverksarbete har som syfte att ge ökat värde åt nya utvecklingsmodeller som visar sig användbara och sprida kännedomen om dessa.

Finansiella bestämmelser

För perioden 2000-2006 är budgeten för EG-initiativet Leader+ på 2 020 miljoner euro i 1999 års priser och belastar Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) - utvecklingssektionen.

Leader+ stöder åtgärder som berättigar till finansiering enligt EUGFJ:s utvecklingssektion, Europeiska regionala utvecklingsfonderna (ERUF) och Europeiska socialfonden. Medverkan i nätverk, stimulans, ledning, administration och uppföljning av program kan medfinansieras. Förutom medverkan i mindre projekt är investeringar i infrastruktur inte bidragsgrundande och inte heller produktiva investeringar med engångsbelopp över en viss nivå.

De tak som anges för EG:s stödnivå i förordningen om allmänna bestämmelser för strukturfonderna ska tillämpas vid insatserna. Bidragen från EUGFJ:s utvecklingssektion får uppgå till högst 75 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna i de landsbygdsområden som täcks av mål 1 och 50 % av kostnaderna i områden utanför mål 1.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

I motsats till Leader I och Leader II är alla landsbygdsområden i unionen berättigade till stöd från Leader+ och särskilt de som inte tidigare har deltagit i tidigare initiativ. För att koncentrera EG:s resurser till de mest lovande förslagen får bara ett begränsat antal landsbygdsområden ekonomiskt stöd under del 1 och 2 av initiativet. Mot denna bakgrund ska de nationella myndigheterna genomföra ett öppet och rigoröst urval som ska göra det möjligt att från en eller flera nationella ansökningar välja ut de landsbygdsområden som ska få bidrag från Leader+. Detta urval baseras på allmänna kriterier i kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för EG-initiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) och på särskilda kriterier som på samma gång svarar emot särdrag hos landsbygdsområdena och mot de mål som medlemsstaterna strävar efter att nå genom Leader+.

Avgränsningen av landsbygdsområden som är berättigade till stöd sammanfaller inte nödvändigtvis med den nationella administrativa indelningen och inte heller med de insatser som görs under mål 1 och mål 2 i strukturfonderna. De här områdena ska vara små till ytan men av landsbygdskaraktär, de ska utgöra en homogen helhet från geografisk, ekonomisk och social synpunkt och de ska ha tillgång till resurser som gör det möjligt att sätta en utvecklingsstrategi i verket. Som tumregel kan sägas att landsbygdsbefolkningen i området bör vara åtminstone 10 000 invånare men inte bör överstiga 100 000 för tättbefolkade landsbygdsområden, dvs 120 invånare/km2. Men i vissa landsbygdsområden i Nordeuropa är rimliga anpassningar av dessa kriterier godtagbara.

STÖDMOTTAGARE

Lokala aktionsgrupper (LAG-grupper) ska vara mottagare av det ekonomiska stödet från Leader+. De lokala aktionsgrupperna ska utarbeta utvecklingsstrategier och ansvara för genomförande av dessa på basis av en särskild utvecklingsplan.

De ska upprätta öppna lokala partnerskap där det tydligt anges uppgifter och ansvar för de olika deltagarna. De lokala aktionsgrupperna ska vara allsidigt och representativt sammansatta av medverkande från de olika socio-ekonomiska miljöerna i de aktuella landsbygdsområdena. I detta lokala partnerskap ska företrädare för de ekonomiska och sociala parterna och organisationerna utgöra minst 50 %.

LAG-gruppernas medlemmar ska ha en lokal förankring. Antingen ska de utse en administrativt och ekonomiskt ansvarig person som har förmåga att förvalta de allmänna medlen, eller också ska de sluta sig samman i ett gemensamt juridiskt konstituerat organ som kan sörja för dessa uppgifter.

DELAR

EG-initiativet gör insatser av följande tre slag:

 • Del 1: stöd för sådana lokala helhetsstrategier av pilotkaraktär för utveckling av landsbygdsområden som präglas av breda partnerskap och av att initiativen tas av de närmast berörda.
 • Del 2: stöd för samarbete mellan landsbygdsområden i ett och samma land eller i olika länder.
 • Del 3: upprättande av ett nätverk mellan samtliga landsbygdsområden i gemenskapen, oavsett om de får stöd från Leader+ eller inte, och mellan alla aktörer som på något sätt är involverade i landsbygdsutveckling.

Del 1 - Lokala helhetstrategier av pilotkaraktär för utveckling av landsbygdsområden

I del 1 ges stöd till landsbygdsområden där det utformas och sätts i verket integrerade hållbara strategier av pilotkaraktär. Dessa landsbygdsområden ska för de nationella myndigheterna lägga fram en utvecklingsplan som baseras på ett representativt partnerskap och som behandlar ett tema som starkt karakteriserar området.

I LAG-gruppernas utvecklingsplaner ska följande beståndsdelar ingå:

 • Strategin ska främja samförstånd mellan aktörer och samverkan mellan sektorer och projekt omkring ett samverkanstema som ger uttryck för bygdens identitet, tillgångar och/eller know-how.
  +Samverkanstemana är: användning av ny know-how och ny teknik, förbättring av livskvaliteten, tillvaratagande av natur- och kulturresurser, inbegripet de marker som klassificerats i Natura 2000 och slutligen ansträngningar att höja värdet på lokala produkter, särskilt genom kollektiva åtgärder och öppnande av nya marknader för småskalig produktion. Dessutom utgör förbättringar av möjligheterna till arbete och/eller skapandet av verksamhet för de ungdomar och för kvinnor en prioritet för EG.
 • Utvecklingsstrategin ska visa sin förankring i området särskilt i termer av livskraft och socioekonomisk hållbarhet.
 • Strategin ska vara innovativ och ha pilotkaraktär.
  Projekten ska vara originella och ambitiösa och inriktade på att fördjupa de försök som drogs i gång med hjälp av Leader I och Leader II. De ska utforska innovativa metoder för utveckling, som är nya både för landsbygdsområdena och för Leader.
  Pilotkaraktären hos en strategi kan manifestera sig på olika sätt: t.ex. i nya produkter eller tjänster, tillämpning av nya innovativa metoder för förvaltning av disponibla resurser, interaktion mellan ekonomiska sektorer som traditionellt varit åtskilda, utveckling av originella former för organisation och involvering av landsbygdsbefolkningen.
 • Strategin ska komplettera de bredare "mainstream-programmen"

Del 2 - Stöd för samarbete mellan landsbygdsområden

Bara landsbygdsområden som valts ut inom ramen för del 1 av initiativet är berättigade till stöd under del 2 som stöder samarbete mellan landsbygdsområden. I del 2 handlar det ekonomiska stödet lika mycket om utgifter som föregår det tekniska stödet som den egentliga gemensamma verksamheten.

Genom samarbete är det ofta möjligt för landsbygdsområdena att nå den kritiska massa som är nödvändig för att ett projekt ska bli bärkraftigt och göra det möjligt att utforska kompletterande egenskaper bland parterna. Samarbetet består bl.a. i att göra tillgängligt för alla den know-how och de mänskliga och ekonomiska resurser som finns spridda i de olika landsbygdsområdena. Två slags samarbete är urskiljbara:

 • Samarbete mellan landsbygdsområden inom samma medlemsstat.
  Om de landsbygdsområden som samarbetar inte nödvändigtvis är mottagare av stöd från Leader+ så bör samarbetstemana i huvudsak vara sådana som definieras i utvecklingsplaner som berättigar till stöd från Leader+.
 • Transnationellt samarbete mellan landsbygdsområden i flera medlemsstater.
  Utöver de områden som valts ut i Leader+ är det transnationella samarbetet även öppet för områden som tidigare valts ut i Leader I eller II, samt för andra landsbygdsområden som samarbetar på ett sätt som liknar Leader-metoden. Även om endast Leader+-områden berättigar till medfinansiering från gemenskapen är utgifter för ledningsfunktionen emellertid stödberättigande för alla involverade områden. Om ett Leader+-område utvecklar ett projekt för transnationellt samarbete med ett område utanför EU som samarbetar på ett sätt som liknar Leader-metoden är de utgifter som tillkommer det området stödberättigande.

Del 3 - Upprättande av nätverk

Utbyte av know-how, erfarenheter och information om genomförd verksamhet är en prioritet för Leader+, och aktivt deltagande i nätverket är obligatoriskt för alla stödmottagare.

Att koppla samman alla landsbygdsområden i ett nätverk, vare sig de får stöd från initiativet eller inte, och alla de organisationer och myndigheter som är involverade i landsbygdens utveckling, t.ex. Carrefourkontoren för information och stimulans till landsbygden i deras egenskap av informationsförmedlare om EU i landsbygdsmiljö kommer att stimulera till samarbete och utbyte av expertis.

Varje medlemsstat ska ange vilka åtgärder som är nödvändiga för att inrätta en nationell ledningsgrupp för nätverket. Denna ledningsgrupp bör ha som uppgift att organisera och stimulera arbetet, att vaska fram, analysera och sprida kännedom om goda metoder och åstadkomma utbyte av erfarenheter och know-how som kan vara till nytta för landsbygdsområden som kommit i bakvatten och att stödja tekniskt samarbete mellan närbelägna landsbygdsområden och transnationellt sådant samarbete.

Inom ett tak på 2 % av totala budgeten för Leader+ inrättar kommissionen ett observationsorgan för ladsbygdsområden. Detta observationsorgan ska bygga upp nätverket för landsbygdsområdena och ska ha som uppgift:

 • att samla in och sprida kännedom om EG:s verksamhet för att främja landsbygdens utveckling och om utvecklingstendenserna för den europeiska landsbygden,
 • att på EG-nivå samla in, systematisera och förmedla exempel på goda metoder i fråga om lokal utveckling på landsbygden,
 • att på EG-nivå sammanföra initiativets stödmottagare och stimulera till transnationellt samarbete,
 • att bistå nationella myndigheter i deras roll som organisatörer med ansvar att främja landsbygdens utveckling,
 • att utarbeta rapporter över genomförande och lärdomar från Leader+.

GENOMFÖRANDE

Operativa program

Kommissionen har gjort en indikativ fördelning av anslagen per medlemsstat (jämför tabell i slutet av översikten). På basis av denna fördelning ska medlemsstaterna samråda med de mest representativa parterna i alla samhällslager. Sex månader efter det att kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för EG-initiativet Leader+ hade offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skulle medlemsstaterna ha lämnat in sina program för EG-initiativet Leader+ till kommissionen. Kommissionen ska godkänna dessa program senast inom fem månader efter det att den mottagit en begäran om stöd och fatta beslut om finansiering från EUGFJ:s utvecklingssektion. Under 2001 godkändes 56 program varav 11 på nationell nivå och 45 på regional nivå. De 17 återstående programmen kommer att godkännas under första kvartalet 2002 (se tabell i slutet av översikten).

Alla medlemsstater har valt att upprätta operativa program försedda med programkomplement. Enligt en förhandsbedömning faller de enskilda medlemsstaternas Leader+-program inom områdena:

 • starka sidor, svagheter och möjligheter för landsbygden,
 • avsedda mål och strategier för att nå dessa mål,
 • kriterier, förfarande och tidsplan för att utse LAG-grupper.
  Medlemsstaten ska till kommissionen anmäla det antal LAG-grupper som den avser att välja ut genom anbudsinfordringar senast två år efter det att det nationella Leader-programmet godkänts.
 • metoderna för urval av transnationella och interregionala samarbetsprojekt,
 • finansieringsplan per prioriterat insatsområde, per år och per finansieringskälla.
 • vilka åtgärder som är nödvändiga för genomförande, medelsförvaltning, övervakning och kontroll av verksamheten i medlemsstaten och utvärdering av insatserna,
 • vilka informationsåtgärder som behövs för de slutliga stödmottagarna och för allmänheten,
 • integration och plusvärden i de förutsedda åtgärderna och även vilken förväntad effekt de har i det aktuella landsbygdsområdet.

Administration, kontroll och utvärdering

Bestämmelserna i den allmänna förordningen om strukturfonderna vad gäller förvaltning, kontroll, uppföljning och utvärdering av insatser inom ramen för EG-initiativet Leader+ ska gälla.29. När det gäller ekonomisk förvaltning ska de nationella programmen tydligt ange hur denna ska skötas och vilka förfaranden som ska tillämpas för kapitalanskaffning och kaptialflöden, i synnerhet i fråga om EG:s medel. Dessutom ska de rutiner som kommer till användning tillåta en effektiv kontroll av utgifterna.

När det gäller LAG-grupperna ska en övervakningskommitté följa upp insatserna med hjälp av ekonomiska och strukturella indikatorer för analys av den ekonomiska förvaltningen och effektivt genomförande av insatserna och dessas effekter i landsbygdsområdet. Resultaten ska sedan föras över till observationsorganet för sammanställning och spridning. På regional och nationell nivå ska en styrgrupp samlas minst en gång om året för att analysera hur initiativet fortskrider.

Besök GD Jordbruks webbplats och konsultera rubriken Leader+ för ytterligare upplysningar om programmen för EG-initiativ på tillämpliga nivåer i olika mdlemsländer.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Kommissionens meddelande av den 14 april 2000--C 139, 18.5.2000

ÄndringsrättsakterDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Kommissionens meddelande--C 262, 31.10.2003
Kommissionens meddelande--C 294, 4.12.2003

AKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut C(2000)1220 av den 12 maj 2000 om en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom EG-initiativet Leader+ för perioden 2000-2006.
Fördelningen ska vara som följer:

MedlemsstatBelopp
(miljoner euro)
Belgien15
Danmark16
Tyskland247
Grekland172
Spanien467
Frankrike252
Irland45
Italien267
Luxemburg2
Nederländerna78
Österrike71
Portugal152
Finland52
Sverige38
Förenade kungariket106
Europeiska nätverket40
Totalt2020

Kommissionens beslut om godkännande av nationella/regionala program under EG-initiativet Leader+:

MedlemsstatBeslut
SPANIEN18 program
AndaluciaK(2001)2158, 5.9.2001
AragónK(2001)2067, 3.1.2001
AsturiasK(2001)2857, 18.10.2001
BalearesK(2001)4206, 17.12.2001
CataluñaK(2001)2128, 27.8.2001
Castilla-LeónK(2001)2176, 20.8.2001
Castilla-La ManchaK(2001)2066, 31.7.2001
CanariasK(2001)2177, 20.8.2001
CantabriaK(2001)2065, 31.7.2001
ExtremaduraK(2001)2159, 5.9.2001
GaliciaK(2001)2179, 20.8.2001
MadridK(2001)2068, 31.7.2001
MurciaK(2001)2183, 23.8.2001
NavarraK(2001)2184, 23.8.2001
País VascoK(2002)210, 8.2.2002
RiojaK(2001)2178, 20.8.2001
Comunidad ValencianaK(2001)2761, 1.10.2001
NätverkK(2001)1245, 18.5.2001
FRANKRIKE1 nationellt program
K(2001)2094, 7.8.2001
NEDERLÄNDERNA4 program
NorraK(2001)1298, 31.7.2001
ÖstraK(2001)1299, 30.7.2001
VästraK(2001)1297, 30.7.2001
SödraK(2001)1300, 31.7.2001
ITALIEN22 program
AbruzziK(2001)4207, 17.12.2001
BasilicataK(2002)247, 19.2.2002
BolzanoK(2001)2743, 25.9.2001
CalabriaK(2002)246, 19.2.2002
CampagniaK(2002)168, 29.1.2002
Emilia-RomagnaK(2001)3561, 19.11.2001
Friuli-Venezia GiuliaK(2001)3563, 19.11.2001
LazioK(2001)3626, 26.11.2001
LiguriaK(2001)3559, 19.11.2001
LombardiaK(2001)3560, 19.11.2001
MarcheK(2001)4144, 13.12.2001
MoliseK(2002)250, 19.2.2002
PiemonteK(2001)3558, 19.11.2001
PugliaK(2002)171, 29.1.2002
SardegnaK(2002)248, 19.2.2002
SiciliaK(2002)249, 19.2.2002
ToscanaK(2001)4012, 3.12.2001
TrentinoK(2001)3490, 7.11.2001
UmbriaK(2001)3489, 7.11.2001
Valle d'AostaK(2001)2744, 25.9.2001
VenetoK(2001)3564, 19.11.2001
NätverkK(2002)251, 19.2.2002
TYSKLAND14 program
Baden-WürttembergK(2002)110, 12.3.2002
BayernK(2001)1314, 17.12.2001
BrandenburgK(2002)1308, 9.1.2002
HessenK(2002)108, 22.3.2002
Mecklenburg-VorpommernK(2002)109, 13.2.2002
NiedersachsenK(2001)1312, 17.12.2001
Nordrhein-WestfalenK(2001)1305, 22.11.2001
Rheinland-Pfalz.K(2002)107, 30.01.2002
SachsenK(2002)106, 29.1.2002
Schleswig-HolsteinK(2001)1306, 29.11.2001
SaarlandC(2002)4699 av den 19.12.2002
Sachsen-AnhaltK(2001)1303, 3.12.2001
TüringenK(2001)1311, 17.12.2001
NätverkK(2001)1304, 22.11.2001
DANMARK1 program
K(2001)2129, 27.8.2001
FÖRENADE KUNGARIKET4 program
EnglandK(2001)2100, 9.8.2001
WalesK(2001)1379, 2.7.2001
NordirlandK(2001)2741, 21.9.2001
SkottlandK(2002)37, 8.1.2002
BELGIEN2 program
VlaanderenK(2001)4738, 20.12.2001
WallonieK(2001)4202, 17.12.2001
LUXEMBURG1 program
K(2001)1315, 13.12.2001
FINLAND1 program
K(2001)785, 22.03.2001
SVERIGE1 program
K(2001)1383, 3.7.2001
PORTUGAL1 program
K(2001)3148, 25.7.2001
GREKLAND1 program
K(2001)3562, 19.11.2001
IRLAND1 program
K(2001)1296, 3.7.2001
Senast ändrat den 04.05.2004
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början