RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Varainhoitoa koskevat oikaisut

Arkisto

1) TAVOITE

Tavoitteena on määritellä rakennerahastoista myönnettävään tukeen liittyvä varainhoitoa koskeva oikaisumenettely.

2) SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 448/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan oikaisumenettelyn osalta [EYVL L 64, 6.3.2001].

3) TIIVISTELMÄ

Rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen mukaan ohjelmakaudella 2000-2006 jäsenvaltiot tekevät yksittäiseen tai järjestelmälliseen väärinkäytökseen liittyvät varainhoitoa koskevat oikaisut peruuttamalla yhteisön tuen kokonaan tai osittain.

Jotta kyseistä säädöstä sovellettaisiin yhdenmukaisesti koko yhteisössä, tarvitaan sääntöjä, joiden avulla määritetään varainhoitoa koskevat oikaisut ja toimitetaan komissiolle asiaa koskevat tiedot. Nämä säännöt eivät rajoita valtiontuen takaisinperimisestä annettujen sääntöjen soveltamista.

Varainhoitoa koskevia oikaisutapoja on kaksi:

  • jäsenvaltioiden tekemät varainhoitoa koskevat oikaisut
  • komission tekemät varainhoitoa koskevat oikaisut.

Jäsenvaltioiden tekemät varainhoitoa koskevat oikaisut

Yhteisön tukiosuutta kokonaan tai osittain peruuttaessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon väärinkäytösten luonne ja vakavuus sekä rakennerahastoille aiheutunut taloudellinen vahinko.

Jäsenvaltioiden on kunkin vuoden viimeisen vuosineljänneksen selvityksen liitteenä toimitettava komissiolle luettelo kyseisenä vuotena aloitetuista tuen peruutusmenettelyistä sekä tiedot mahdollisista hallinto- ja valvontajärjestelmien mukauttamistoimenpiteistä.

Peruutettua rahastojen rahoitusosuutta ei saa käyttää uudelleen oikaisun kohteena olleisiin toimiin. Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle päätöksensä tai ehdotuksensa peruutettujen varojen uudelleen käyttämisestä sekä tarvittaessa tukitoimen rahoitussuunnitelman muutoksista.

Komission tekemät varainhoitoa koskevat oikaisut

Komissio voi katsoa, että jäsenvaltio ei ole noudattanut velvoitteitaan, että jokin toiminta osittain tai kokonaisuudessaan ei oikeuta rakennerahastojen rahoitusosuutta tai että kansalliset hallinto- ja valvontajärjestelmät johtavat järjestelmällisiin väärinkäytöksiin. Se voi tällöin päättää soveltaa varainhoitoa koskevia oikaisuja, jotka koskevat samaa summaa kuin rakennerahastoista väärin perustein korvatut menot.

Kun väärinkäytöksen aiheuttamien kulujen määrää ei ole mahdollista määrittää, komissio perustaa varainhoitoa koskevat oikaisunsa "ekstrapolaatioon" (käyttämällä edustavaa otosta transaktioita, jotka ovat ominaisuuksiltaan samankaltaiset) tai kiinteään määrään (arvioimalla sääntöjen rikkomisen oleellisuuden sekä todetun väärinkäytöksen taloudellisen laajuuden).

Määräaika, jonka kuluessa asianomainen jäsenvaltio voi vastata komission esittämään pyyntöön toimittaa perustelut, on kaksi kuukautta poikkeuksia lukuun ottamatta. Jäsenvaltio voi osoittaa, että väärinkäytös ei tosiasiassa ollut niin laaja kuin komissio arvioi. Tätä varten sille myönnetään kahden kuukauden lisämääräaika. Siitä kuulemistilaisuudesta lähtien, jonka aikana jäsenvaltio esittää perustelunsa, komissiolla on kolme kuukautta aikaa tehdä päätös.

Yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (castellanodeutschenglishfrançais) mukaisesti varainhoitoa koskevien oikaisujen maksut on suoritettava komissiolle perintämääräyksessä vahvistettuna määräaikana. Takaisinmaksun viivästyessä on maksettava viivästyskorkoa.

Asetus (ETY) N:o 1685/90 kumotaan. Sitä sovelletaan edelleen ohjelmakaudeksi 1994-1999 myönnettyihin tukitoimiin.

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa
Asetus (EY) N:o 448/200113.3.2001-

4) TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

5) JATKOTOIMET

Viimeisin päivitys 18.07.2005
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun