RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finansielle korrektioner

Arkiv

1) MÅL

At fastlægge proceduren for finansielle korrektioner af interventioner under strukturfondene.

2) DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår proceduren for finansielle korrektioner af interventioner under strukturfondene [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 64 af 6.3.2001].

3) RESUMÉ

I henhold til den generelle forordning om strukturfondene for programmeringsperioden 2000-2006 foretager medlemsstaterne de finansielle korrektioner for en enkelt eller systematisk uregelmæssighed ved helt eller delvis at annullere EU's medfinansiering.

For at sikre, at denne bestemmelse anvendes på en ensartet måde i hele EU, er det nødvendigt at have regler om, hvordan de finansielle korrektioner fastlægges, og hvilke oplysninger Kommissionen skal have. Disse regler påvirker ikke reglerne om tilbagebetaling af statsstøtte.

Der er to former for finansielle korrektioner, nemlig

  • medlemsstaternes finansielle korrektioner og
  • Kommissionens finansielle korrektioner.

Medlemsstaternes finansielle korrektioner

Ved hel eller delvis annullering af EU's medfinansiering tager medlemsstaterne hensyn til uregelmæssighedernes art og alvorlighed og til det finansielle tab for fondene.

Medlemsstaterne sender som bilag til hvert års sidste kvartalsrapport en oversigt over de annulleringsprocedurer, der er indledt i det forløbne år, samt oplysninger om eventuelle tiltag, der måtte være gjort for at tilpasse forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Den af sturkturfondenes del, der annulleres, kan ikke genanvendes til den operation, der har været genstand for korrektionen. Medlemsstaterne underretter imidlertid Kommissionen om, hvorledes de har besluttet eller har til hensigt at genanvende de annullerede midler og i givet fald ændre finansieringsplanen for interventionen.

Kommissionens finansielle korrektioner

Kommissionen kan konstatere, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser, at en del af eller hele interventionen ikke gør fondenes medfinansiering berettiget, eller at de nationale forvaltnings- og kontrolsystemer fører til uregelmæssigheder af systemkarakter. I disse tilfælde kan Kommissionen foretage finansielle korrektioner svarende til det beløb, der fejlagtigt er blevet debiteret fondene.

Når det ikke er muligt at angive størrelsen af uregelmæssige udgifter, baserer Kommissionen sine finansielle korrektioner på ekstrapolation (anvendelse af et repræsentativt udsnit af transaktioner med lignende karakteristikker) eller på en fast sats (vurdering af væsentligheden af overtrædelsen og dens omfang samt de finansielle virkninger).

Medlemsstaten har en frist på to måneder til at besvare Kommissionens begrundede anmodning om bemærkninger, men undtagelsesvis kan fristen være længere. Medlemsstaten har mulighed for at godtgøre, at uregelmæssighedens faktiske omfang har været mindre end vurderet af Kommissionen. I denne forbindelse har medlemsstaten en yderligere frist på to måneder. Hvis der finder en høring sted, har Kommissionen tre måneder til at træffe beslutning.

I henhold til finansforordningen vedrørende det almindelige budget (castellanodeutschenglishfrançais) skal tilbagebetalingen af korrektionsbeløbene til Kommissionen foretages inden den forfaldsdato, der er angivet i indtægtsordren. Forsinkelse i tilbagebetalingen giver anledning til morarenter.

Forordning (EØF) nr. 1685/90 ophæves. Den finder fortsat anvendelse på støtte ydet for perioden 1994-1999.

RetsgrundlagIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterne
Forordning (EF) nr. 448/2001marts 2001-

4) GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

5) VIDEREFØRELSE AF ARBEJDET

Seneste ajourføring: 18.07.2005
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top