RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA)

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) segítséget nyújt az Európai Unióhoz (EU) csatlakozó országoknak a 2007 és 2013 közötti időszakban. Az IPA célja a támogatások hatékonyságának és koherenciájának javítása azáltal, hogy egységes keretet biztosít az intézményi kapacitás, a határokon átnyúló együttműködés, a gazdasági és társadalmi fejlődés és a vidékfejlesztés megerősítésére. Az előcsatlakozási támogatások elősegítik a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok stabilizációs és társulási folyamatát, sajátosságaik és az általuk követendő folyamatok tiszteletben tartásával.

JOGI AKTUS

A Tanács 1085/2006/EK rendelete (2006. július 17.) egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) az Európai Unióhoz (EU) történő előcsatlakozási folyamatot segítő, a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló pénzügyi eszköz. A támogatást a potenciális tagjelöltekkel kötött európai partnerségek, illetve a tagjelölt országokkal kötött csatlakozási partnerségek alapján nyújtják – az érintett területek a Nyugat-Balkán, Törökország és Izland. Mivel az IPA rugalmas eszköz kíván lenni, a folyósított támogatás a Bizottság értékeléseiben és stratégiai dokumentumaiban megállapított, a kedvezményezett országok által elért előrehaladásnak és az ott meghatározott szükségleteiknek a függvénye.

Az IPA jellege

A kedvezményezett országok jogállásuk szerint két kategóriába sorolhatók aszerint, hogy a csatlakozási folyamat hatálya alá tartozó tagjelölt ország, illetve a stabilizációs és társulási folyamat hatálya alá tartozó potenciális tagjelölt ország jogállást élvezik-e:

 • tagjelölt országok (a rendelet 1. melléklete): Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Horvátország és Törökország;
 • potenciális tagjelölt országok a Santa Maria da Feira-i Európai Tanács (EN) 2000. június 20-i meghatározása szerint (a rendelet 2. melléklete): Albánia, Bosznia-Hercegovina, Izland, Montenegró, Szerbia (beleértve Koszovót az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1244/1999. sz. határozatában megállapított jogállás szerint).

A mellékleteket folyamatosan módosítják, amint az országok jogállása a Bizottság javaslatára, a Tanács által minősített többséggel elfogadott határozat alapján megváltozik.

Kivételesen, a koherencia és a hatékonyság előmozdítása érdekében, más országok is részesedhetnek az IPA-ból finanszírozott intézkedésekből. Feltétel, hogy ezek az intézkedések regionális, határokon átnyúló, nemzetek közötti vagy nemzetközi jellegűek legyenek, és ne legyen átfedés más közösségi külső támogatási eszközök keretében végrehajtott programokkal.

Az IPA-t úgy alakították ki, hogy az előcsatlakozási politika keretében minél jobban igazodjon a kedvezményezett országok szükségleteihez. Elsődleges célja az intézmények és a jogállamiság megerősítése, az emberi jogok – ideértve az alapvető szabadságokat, a kisebbségi jogokat, a nemek közötti egyenlőséget és a megkülönböztetés tilalmát is – tiszteletben tartásának előmozdítása, a közigazgatási és gazdasági reformok segítése, a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása, a békítési folyamat és az újjáépítés támogatása, valamint a regionális és határokon átnyúló együttműködés ösztönzése.

A célzott, hatékony és koherens fellépések lehetővé tétele érdekében az IPA öt alkotóelemből épül fel, amelyek mindegyikének megvannak a kedvezményezett országok szükségletei alapján meghatározott saját prioritásai. Két alkotóelem az összes kedvezményezett országot érinti; ezek a következők:

 • az „átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóelem”, amelynek célja az intézményi kapacitások megerősítésének finanszírozása;
 • a „határokon átnyúló együttműködési alkotóelem”, amelynek célja a kedvezményezett országok támogatása az egymás közötti, az uniós tagállamokkal folytatott, illetve nemzetek vagy régiók közötti fellépések keretében megvalósított, határokon átnyúló együttműködés területén.

A másik három alkotóelem kizárólag a tagjelölt országokra irányul:

 • a „regionális fejlesztési alkotóelem”, amelynek célja az országok támogatása a Közösség kohéziós politikájának végrehajtására, és különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és a Kohéziós Alapra való felkészülésükben;
 • a „humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem”, amely a kohéziós politikában való részvételre, és különösen az Európai Szociális Alapra való felkészüléshez nyújt segítséget;
 • a „vidékfejlesztési alkotóelem”, amely a közös agrárpolitikára és kapcsolódó szakpolitikákra, és különösen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) való felkészülést támogatja.

Így a tagjelölt országokat felkészítik arra, hogy a csatlakozás pillanatától kezdve teljes körűen alkalmazni tudják a közösségi joganyagot. Mindeközben a potenciális tagjelölt országok is segítséget kapnak ahhoz, hogy fokozatosan hozzáigazítsák jogukat a közösségi vívmányokhoz. A potenciális tagjelölt országoknak emellett a három utolsó alkotóelem keretében előírtakhoz hasonló intézkedéseket kell biztosítani az első alkotóelem keretében. A különbség elsősorban az intézkedések végrehajtásának módjában rejlik, mivel a strukturális és mezőgazdasági alapok végrehajtásának előkészítését célzó három alkotóelem esetében szükség van a közösségi alapok kedvezményezett általi decentralizált igazgatására.

Az IPA igazgatása és végrehajtása

Az IPA többéves stratégiai tervezésen alapul, amelynek átfogó politikai irányvonalait a Bizottság „bővítési csomagja” határozza meg: ennek részét képezi a többéves indikatív pénzügyi keret is. Ez a pénzügyi keret formáját tekintve egy táblázat, amely az elkövetkezendő három évre nézve feltünteti azokat az összegeket, amelyeket a Bizottság – az érintett országok szükségletei, közigazgatási és igazgatási kapacitása függvényében, a koppenhágai kritériumokkal összhangban – az egyes kedvezményezetteknek az egyes alkotóelemek keretében nyújtani kíván.

A stratégiai tervezés nyomán ezután többéves indikatív tervezési dokumentumok készülnek, amelyek referenciakeretét a többéves indikatív pénzügyi keret képezi. Ezeket a dokumentumokat minden kedvezményezett ország tekintetében elkészítik. A dokumentumok bemutatják az adott országban előirányzott legfontosabb beavatkozási területeket.

Végül, ami a helyszínen végzett munkát illeti, a Bizottság (az érintett alkotóelem függvényében) éves vagy többéves programokat fogad el az indikatív tervezési dokumentumok alapján. Ezeket háromféle igazgatási mód (centralizált, decentralizált vagy megosztott igazgatás) szerint hajtják végre.

Az IPA keretében a támogatás többek között az alábbi formákban nyújtható:

 • befektetések, beszerzésre vonatkozó szerződések és támogatások;
 • igazgatási együttműködés, amely keretében a tagállamok szakértőket küldenek az adott országokba;
 • közösségi programokban és ügynökségekben való részvétel;
 • a programok végrehajtási folyamatához és igazgatásához nyújtott támogatási intézkedések;
 • költségvetési támogatás (kivételesen és feltételekhez kötött módon ítélhető meg).

Az IPA keretében indított programok végrehajtására vonatkozó részvételi szabályok kellőképpen rugalmasak ahhoz, hogy biztosítsák az eszköz hatékonyságát. Természetes és jogi személyek, valamint nemzetközi szervezetek is részt vehetnek a közbeszerzési eljárásokban és támogatási szerződésekben. Ehhez az szükséges, hogy a természetes vagy jogi személyek a következő országok állampolgárai legyenek, vagy ott székhellyel rendelkezzenek:

 • az Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállama;
 • az IPA vagy az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz valamely kedvezményezett országa.

A fentieken kívül a Közösség külső támogatásához viszonossági alapon hozzáféréssel rendelkező országokban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek is részt vehetnek a programokban. A viszonosságon alapuló hozzáférés egy-egy ország vagy országcsoport adományozói minőségéből fakadhat, és arról az IPA-bizottság véleményének kikérése után a Bizottság dönt.

Ezenfelül az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges készleteknek és anyagoknak meg kell felelniük a származási szabályoknak, azaz az Unióból vagy az előző bekezdés értelmében jogosult országokból kell származniuk. A szakértőkre nem alkalmazandó az állampolgársággal összefüggő kritérium.

A Bizottság mindamellett kivételes jelleggel eltérhet ezektől a szabályoktól. A műveleteket ezenkívül az Unió, regionális szervezetek, tagállamok vagy harmadik országok (viszonossági alapon) társfinanszírozhatják, illetve az Unió által finanszírozott műveletek valamely nemzetközi szervezet közreműködésével is végrehajthatók. Ebben az esetben a fent említett társfinanszírozásra jogosult természetes vagy jogi személyek az IPA-ból nyújtott finanszírozást is igényelhetnek.

Az e rendelet értelmében megítélt finanszírozás igazgatásának meg kell felelnie a közösségi finanszírozások igazgatására vonatkozó, az 1605/2002/EK, Euratom rendeletben meghatározott általános feltételeknek; a végrehajtásért (igazgatás, nyomon követés, értékelés, jelentéstétel) a Bizottság felelős. Az igazgatásnak ezenfelül szigorúan meg kell felelnie a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó szabályoknak. A Bizottság és a Számvevőszék e tekintetben jogosult arra, hogy dokumentumok alapján vagy a helyszínen folytatott vizsgálatok útján előzetesen és utólagosan ellenőrzést folytasson le minden vállalkozónál és alvállalkozónál.

Az Európai Bizottság munkáját különféle bizottságok segítik. A rendelettel létrehozott IPA-bizottság feladata a különböző alkotóelemek keretében nyújtott támogatások koordinációjának és általános koherenciájának biztosítása. Emellett a regionális fejlesztési alkotóelem, a humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem és a vidékfejlesztési alkotóelem végrehajtásában a Bizottságot az egyes strukturális alapok keretében létrehozott bizottságok is támogatják.

Az IPA végrehajtására egy felfüggesztési záradék is alkalmazandó. A záradék hatálya minden olyan kedvezményezett országra kiterjed, amely nem tartja tiszteletben a demokratikus elveket, a jogállamiságot, az emberi és kisebbségi jogokat, valamint a (csatlakozási vagy európai) partnerség keretében tett kötelezettségvállalásokat, illetve amelyek nem érnek el kellő előrehaladást a csatlakozási kritériumok teljesítése – illetve a nyugat-balkáni országok esetében a reformfolyamat végrehajtása – terén. Ekkor a Tanács a Bizottság javaslatára, az Európai Parlament tájékoztatása mellett, minősített többséggel megteheti a szükséges intézkedéseket.

Háttér

A rendelet a 2007–2013 közötti pénzügyi terv felülvizsgált külső támogatási keretébe illeszkedik, különösen a hatékonyság és a koherencia tekintetében, figyelemmel az előcsatlakozási támogatás sajátos jellegére. Noha az IPA-nak összhangban kell állnia a fejlesztési támogatással, elsődleges célja a kedvezményezett országok felkészítése az előbb vagy utóbb várható csatlakozásra. Az előcsatlakozási eszköz egyik legfőbb jellegzetessége az átmeneti funkciója, mivel elsősorban arra szolgál, hogy felkészítse az országokat a csatlakozást követő időszakra.

Az IPA tehát egységes és ésszerűsített keretet biztosít. Mint ilyen, 2007. január 1-jei hatállyal a 2000–2006 közötti időszak programjainak helyébe lép, amelyek a következők voltak:

 • a tagjelölt országok támogatási programjai, azaz a Phare, a SAPARD és az ISPA program, a Phare keretében folytatott határokon átnyúló együttműködés (CBC) és a Törökországnak nyújtott előcsatlakozási pénzügyi támogatás;
 • a potenciális tagjelölt országok támogatási programjai, nevezetesen a CARDS program.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés – Érvényesség Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

Az 1085/2006/EK rendelet

2006.8.1.–2013.12.21.

HL L 210., 2006.7.31.

Módosító jogszabályok Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

Az 540/2010/EU rendelet

2010.7.14.

HL L 158., 2010.6.24.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

AZ IPA VÉGREHAJTÁSA

A Bizottság 80/2010/EU rendelete (2010. január 28.) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról.
A rendelet megállapítja az előcsatlakozási támogatás odaítélésének és értékelésének részletes szabályait, valamint az IPA öt alkotóelemének közös szabályait. Ezenkívül kiterjeszti a határokon átnyúló együttműködés címén nyújtott finanszírozási lehetőségeket.

A Bizottság 718/2007/EK rendelete (2007. június 12.) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról [Hivatalos Lapban L 170., 2007.6.29.].

A Bizottság 2007/766/EK határozata (2007. november 14.) az előcsatlakozási támogatási eszköz határokon átnyúló együttműködési alkotóeleme alapján a tagállamok és kedvezményezett országok közötti határokon átnyúló együttműködés alkalmazásában a 2007–2013-as időszakban támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról [Hivatalos Lapban L 310., 2007.11.28.].

PROGRAMOZÁS

A Bizottság 2011. Október 12-i közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Felülvisgált többéves indikatív pénzügyi keret a 2012-2013 közötti időszakra [COM(2011) 641 végleges – a Hivatalos Lapban még em tették közzé].

A Bizottság 2009. október 14-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Többéves indikatív pénzügyi keret a 2011 és 2013 közötti időszakra [COM(2009) 543 végleges – a Hivatalos Lapban még em tették közzé].

A Bizottság 2008. november 5-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – többéves indikatív pénzügyi keret a 2010–2012 közötti időszakra [COM(2008) 705 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 2007. november 6-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Többéves indikatív pénzügyi keret a 2009 és 2011 közötti időszakra [COM(2007) 689 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 2006. november 8-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – többéves indikatív pénzügyi keret a 2008 és 2010 közötti időszakra [COM(2006) 672 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

JELENTÉSEK

A Bizottság 2009. december 23-i jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – 2008. évi jelentés az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) végrehajtásáról [COM(2009) 699 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 2008. december 15-i közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – 2007. évi jelentés az előcsatlakozási támogatási eszközről [COM(2008) 850 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 20.02.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére