RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Folkhälsa

Folkhälsa

Att leva vid god hälsa är mycket viktigt för EU-medborgarna. Europeiska unionen (EU) anstränger sig därför att uppnå en hög hälsoskyddsnivå vid genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder, i enlighet med artikel 168 i fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF). När det gäller hälsa siktar gemenskapspolitiken på att förbättra folkhälsan, att förebygga sjukdomar och faror för hälsan, också de knutna till en europeisk livsstil, liksom att slåss mot de stora folksjukdomarna genom att främja forskningen. EU:s agerande kompletterar den nationella politiken, och unionen uppmuntrar samarbete mellan medlemsstaterna inom hälsoområdet.
Att definiera nationell politik fortsätter dock vara en befogenhet som är exklusivt medlemsstaternas. Som följd av detta, så ska inte EU:s agerande innehålla definierande av hälsopolitik, och inte heller organisation eller tillhandahållande av hälsotjänster eller medicinsk vård.
EU:s hälsopolitik består alltså i att utveckla en delad befogenhet med medlemsstaterna och att komplettera nationell politik. Utöver detta har EU och medlemsstaterna möjlighet att samarbeta med tredjeländer och behöriga internationella organisationer.

Se även

  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd.
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början