RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Обществено здраве

Обществено здраве

Един от основните поводи за безпокойство на европейските граждани е да бъдат в добро здраве. Затова Европейският съюз (ЕС) се стреми да постигне по-високо ниво на здравна защита чрез всички европейски политики и дейности в съответствие с член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В частност, политиката на ЕС по здравните въпроси цели подобряване на общественото здраве, предотвратяване на болестите и заплахите за здравето (включително тези, свързани с начина на живот на европейските граждани), и борбата с водещите до сериозни здравни проблеми болести чрез насърчаване на изследователската дейност. Мерките на Общността допълват националните политики, а Съюзът насърчава сътрудничеството между държавите-членки в сферата на здравеопазването.
Все пак, дефинирането на националните здравни политики остава изключителна компетенция, принадлежаща на държавите-членки. Вследствие от това действието на ЕС не трябва да включва дефинирането на здравните политики, нито организацията и обезпечаването на здравни услуги и медицински грижи.
Затова европейската здравна политика се състои в разработването на споделена компетентност с държавите-членки и в допълването на националните политики. ЕС и държавите-членки могат също да си сътрудничат с трети държави и компетентни международни организации.

Вижте още

  • Допълнителна информация: от уебсайта на програмата „Обществено здраве“ на Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители” на Европейската комисия
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата