RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alzheimer och andra demenssjukdomar: ett europeiskt initiativ

En konsekvens av den åldrande europeiska befolkningen är ökningen av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och andra former av demens. Dessa sjukdomar utgör en hög kostnad för samhället, som kan minskas genom en gemensam åtgärd på EU-nivå.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar [KOM(2009) 380 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande har som mål att lägga grunden för ett europeiskt initiativ om Alzheimers sjukdom, och om andra typer av demens.

Definitioner

Demens är en neurodegenerativ sjukdom som har som följd att intellektet, som minnet, reflexerna, omdömet, till och med personligheten, påverkas hos den som är sjuk.

De vanligaste typerna av demens är:

 • Alzheimers sjukdom (50 till 70 % av fallen);
 • demens orsakad av på varandra följande strokes (30 % av fallen);
 • pannlobsdemens;
 • Picks sjukdom;
 • Binswangers sjukdom;
 • Lewykroppsdemens.

Hinder

De hinder som är i vägen för verkställandet av ett europeiskt initiativ för kampen mot olika typer av demens ligger i:

 • bristen på förebyggande arbete och tidig diagnos av sjukdomen;
 • bristen på epidemiologiska data som begränsar förståelsen av sjukdomsmekanismerna;
 • bristen på utbyte av god praxis mellan medlemsländerna;
 • den negativa bild som sjukdomen väcker i befolkningen.

Det första målet : förebyggande och tidig diagnos av sjukdomen

Att förebygga sjukdomen eller ställa en tidig diagnos möjliggör att bromsa sjukdomsutvecklingen. Riskfaktorerna är dock inte samma för alla demenssjukdomar. Det är, till exempel, lättare att upptäcka vaskulär demens än Alzheimers sjukdom, eftersom riskfaktorerna för vaskulär demens redan är välkända:

 • högt blodtryck;
 • hög kolesterolhalt;
 • rökning.

Medlemsstaterna har redan naturliga vägar som möjliggör utvecklingen av ett effektivt förebyggande av sjukdomen:

 • främjande och stimulering av mental och fysisk aktivitet under hela livet;
 • att motverka de vaskulära riskfaktorer som tidigare nämnts.

För att nå detta mål med förebyggande och tidig diagnos, ska medlemsstaterna inrätta följande åtgärder:

 • främja kardiovaskulär hälsa och fysisk aktivitet;
 • ta fram rekommendationer för att informera allmänheten;
 • möjliggöra för äldre att omfattas av ett system med flexibel pensionsålder så att de fortsätter vara aktiva;

Det andra målet : förbättra den epidemiologiska kunskapen

Europeiska kommissionen föreslår att samla in uppgifter om dessa sjukdomars genomslag genom projetet ”European Collaboration on Dementia (Europeiskt samarbete om demens)(EuroCoDe)”. Temaområdet i programmet "Hälsa" kan för övrigt också användas för att uppnå att nya kriterier för en tidig diagnos tas fram. Det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (SP7) kan också ge ett effektivt ramverk för forskning om Alzheimers sjukdom och andra former av demens.

Det är också nödvändigt att harmonisera redan existerande ramverk för forskning både på europanivå och på nationell nivå, för att utarbeta sammanhängande politik. För detta ändamål ska man:

 • utnyttja den europeiska hälsoenkäten för att tillhandahålla nya uppgifter för hela Europa om förekomsten av tidiga kognitiva nedsättningar;
 • lansera ett pilotprojekt enligt gemensam programplanering om bekämpning av neurodegenerativa demenssjukdomar.

Det tredje målet : spridning av bästa praxis

Utbyten av bästa praxis kan göras genom den öppna samordningsmetoden för social trygghet, social integration och långfristig vård. Dessutom kan kommissionen tillhandahålla uppgifter om hur pågående gemenskapsprogram kan finansiera sådana utbyten.

Den öppna samordningsmetoden kan bidra till att fastställa kvalitetssystem för de tjänster som säkerställer den medicinska behandlignen och som tar hand om personer som drabbats av sjukdomen.

EU:s handlingsplan på handikappområdet 2003-2010 kan också användas i syfte att stödja patientorganisationer.

Det fjärde målet : respektera patienternas rättigheter

Kommissionen har för avsikt att inrätta ett europeiskt nätverk för att skydda rättigheterna och värdigheten hos dementa personer. Detta nätverk ska arbeta med frågor som rör värdighet, självständighet och patientens sociala integration.

Bakgrund

7,3 millioner europeer i åldrarna 30 till 99 år led av demens år 2006. Enligt rapporten ”Dementia in Europe Yearbook (2008) (EN )” (Årsbok om demens i Europa), uppgår den totala kostnaden för formell och informell vård av sjukdomen till 130 miljarder euro i Europeiska unionen under 2005. En samordnad åtgärd på europanivå skulle göra det möjligt att minska dessa siffror och att bekämpa detta stora hälsoproblem.

Senast ändrat den 05.12.2009

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början