RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alzheimer i inne demencje: inicjatywa europejska

Jedną z konsekwencji starzenia się populacji europejskiej jest wzrost chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer lub inne rodzaje demencji. Choroby te stanowią dla społeczeństwa duży koszt, który można złagodzić dzięki wspólnej akcji europejskiej.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 22 lipca 2009 r. w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji [COM(2009) 380 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat przedstawia wytyczne europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera oraz innych rodzajów demencji.

Definicje

Demencja jest chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do obniżenia zdolności intelektualnych, takich jak pamięć, zdolność myślenia i oceniania, a nawet do zmian osobowości chorego.

Najpowszechniejsze rodzaje demencji to:

 • choroba Alzheimera (50% do 70% przypadków),
 • demencja spowodowana serią udarów mózgu (30% przypadków),
 • otępienie czołowo – skroniowe,
 • choroba Picka,
 • leukoencefalopatia podkorowa,
 • otępienie z ciałami Lewy’ego.

Przeszkody

Przeszkody, które utrudniają ustanowienie inicjatywy europejskiej w kwestii walki przeciwko różnym rodzajom demencji polegają na:

 • braku wczesnej prewencji i wykrywania choroby,
 • braku danych epidemiologicznych, który ogranicza zrozumienie mechanizmów choroby,
 • braku wymiany dobrych praktyk pomiędzy krajami członkowskimi,
 • obrazie oraz negatywnym wpływie choroby na populację.

Pierwszy cel: zapobieganie i wczesna diagnostyka choroby

Zapobieganie chorobie lub stawianie wczesnej diagnozy pozwala na opóźnienie rozwoju choroby. Czynniki ryzyka mogą się jednak różnić w przypadku danych rodzajów demencji. Na przykład wykrycie otępienia wielozawałowego jest łatwiejsze od wykrycia choroby Alzheimera, ponieważ czynniki ryzyka otępienia wielozawałowego są już dobrze znane:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • wysoki poziom cholesterolu,
 • palenie papierosów.

Państwa członkowskie dysponują już możliwościami rozwoju skutecznej prewencji choroby, którymi są w szczególności:

 • promowanie i stymulowanie aktywności fizycznej i umysłowej przez całe życie,
 • kontrolowanie wcześniej wymienionych naczyniowych czynników ryzyka.

Aby osiągnąć cel, jakim jest zapobieganie i wczesna diagnostyka, państwa członkowskie powinny podjąć następujące działania:

 • promowanie zdrowia układu krążenia i aktywności fizycznej,
 • tworzenie zaleceń celem informowania społeczeństwa,
 • umożliwianie osobom starszym korzystania z elastycznych warunków emerytalnych, aby mogły pozostać aktywne zawodowo.

Drugi cel: polepszenie wiedzy epidemiologicznej

Komisja europejska proponuje zebranie danych na temat wpływu tych chorób dzięki „Europejskiej współpracy w zakresie demencji (EuroCoDe)”. Ramy programu „Zdrowie” mogą ponadto zostać użyte do utworzenia nowych kryteriów wczesnej diagnostyki. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7.PR) może również zaoferować ramy skutecznych badań nad chorobą Alzheimera oraz innymi formami demencji.

Niezbędne jest ponadto zharmonizowanie ram istniejących już badań, tak na poziomie europejskim, jak na poziomie narodowym, aby wypracować spójne polityki. W tym celu należy:

 • wykorzystać europejskie badanie ankietowe dotyczące badania stanu zdrowia, aby określić nowe dane europejskie w kwestii występowania wczesnych zaburzeń procesów poznawczych,
 • uruchomić pilotażową inicjatywę wspólnego programowania walki z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Trzeci cel: wymiana dobrych praktyk

Wymiana dobrych praktyk może dokonywać się poprzez otwartą metodę koordynacji (OMK) dla ochrony społecznej, włączenia społecznego oraz długotrwałej opieki. Komisja może również dostarczyć informacji na temat sposobu, w jaki obecne programy wspólnotowe mogą finansować wymianę.

OMK może pomóc w zdefiniowaniu ram jakości usług medycznych, zapewniających leczenie medyczne i opiekę nad osobami dotkniętymi chorobą.

Plan działania Unii Europejskiej w sprawie niepełnosprawności na lata 2003–2010 (DE) (EN) (FR) może również zostać wykorzystany dla wspierania stowarzyszeń pacjentów.

Czwarty cel: poszanowanie praw pacjentów

Komisja zamierza ustanowić europejską sieć ochrony praw i godności osób dotkniętych demencją. Wspomniana sieć miałaby za zadanie pracę nad kwestiami związanymi z godnością, autonomią i włączeniem społecznym pacjentów.

Kontekst

W 2006 r. 7,3 miliona Europejczyków między 30 a 99 rokiem życia cierpiało na demencję. Według raportu „Rocznik ws. demencji w Europie (2008) (EN )” całość kosztów bezpośredniego i nieformalnego mierzenia się z chorobą wyniosła w 2005 r. 130 miliardów euro w Unii Europejskiej. Skoordynowane działanie na poziomie europejskim pozwoliłoby na zmniejszenie tych liczb i walkę z tym wielkim problemem zdrowotnym.

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2009

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony