RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemenskapens tobaksfond: informationsprogram

Med målet att bekämpa tobaksrökning finansierar Europeiska unionen (EU) utbildning för producenterna och omställningsåtgärder.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 2182/2002 av den 6 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2075/92 beträffande Gemenskapens tobaksfond [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Gemenskapens tobaksfond inrättades 1992 genom förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak. Syftet med fonden är att

  • öka kunskaperna om tobakens skadliga verkningar samt främja lämpliga förebyggande åtgärder och behandling,
  • ställa om gemenskapsproduktionen till andra grödor eller annan sysselsättningsskapande verksamhet.

Informationsprogram

De informationsprogram som finansieras av fonden ska bidra till att förbättra EU-medborgarnas kunskaper om de skadliga effekterna av tobakskonsumtion. I programmen ingår projekt som syftar till att öka allmänhetens insikt om rökningens skadeverkningar, förebygga rökning och få människor att sluta röka samt sprida resultat som uppnåtts inom ovannämnda områden. Fysiska eller juridiska personer som lämnar in ett förslag i anslutning till något av dessa projekt måste acceptera de villkor som fastställs i förordningen, vilket bland annat innebär att de åtar sig att med egna medel bidra med minst 25 % av den totala projektfinansieringen.

När det gäller informationsprogrammen ska fondens förvaltning skötas av kommissionen med hjälp av en vetenskaplig och teknisk kommitté.

De oberoende experter som bedömer projektförslagen ska kontrollera att de uppfyller vissa villkor. Bland annat måste projektet genomföras i samarbete med fysiska eller juridiska personer etablerade i flera medlemsstater, så att hänsyn tas till språkliga och kulturella skillnader.

När beslut om finansiering fattats ska förhållandet mellan kommissionen och den person som lämnat in det utvalda projektförslaget fastställas i ett avtal. I ovannämnda förordning ingår en detaljerad beskrivning av hur detta avtal ska se ut.

Omställningsåtgärder

Via fonden har följande åtgärder finansierats:

  • Individuella åtgärder som syftar till att uppmuntra till diversifiering av verksamheten på jordbruksföretag som producerar tobak, genom utbildning av producenterna och inrättande av handelsstrukturer för andra kvalitetsprodukter än tobak.
  • Åtgärder av allmänt intresse som innefattar undersökningar av möjligheterna att ställa om produktionen av tobak till andra grödor eller annan verksamhet, vägledning och rådgivning till producenter som beslutar sig för att upphöra med tobaksproduktion och nyskapande experiment för att väcka intresse.

De senaste omställningsåtgärder som beviljats denna finansiering lades fram 2006.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT

Förordning (EG) nr 2182/2002

10.12.2002

-

EGT L 331, 7.12.2002

Ändringsrättsakt(er)IkraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT

Förordning (EG) nr 480/2004

19.3.2004

-

EUT L 78, 16.3.2004

Förordning (EG) nr 1881/2005

25.11.2005

-

EUT L 301, 18.11.2005

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 2182/2002 har integrerats i grundtexten. Den konsoliderade versionen  har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 194, 18.7.2001].
I syfte att säkra en hög hälsoskyddsnivå innehåller detta direktiv bestämmelser om halten av tjära i cigaretter, tobak för användning i munnen och märkning av tobaksprodukter.

Kommissionens beslut 2003/641/EG av den 5 september 2003 om användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar [Europeiska unionens officiella tidning L 226, 10.9.2003].
I detta beslut fastställs regler för användning av färgfotografier eller andra illustrationer på cigarettpaket för att skildra rökningens följder för hälsan. Beslutet kompletterar direktiv 2001/37/EG om tobaksvaror där det redan anges att storleken på paketens varningstexter om hälsorisker ska ökas. Det är dock inte obligatoriskt att använda starka bilder utöver varningstexter.

Senast ändrat den 12.10.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början